SPECIAL EVENTS WITH TULKU NETEN RINPOCHE'S THREE GREAT TEACHERS

SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT VỚI BA SƯ PHỤ UYÊN BÁC TÔN KÍNH CỦA NGÀI TULKU NETEN RINPOCHE

 

KHENSUR RINPOCHE LOBSANG JAMPA GYUMED TANTRIC MONASTERY, INDIA

JETSUN THUPTEN RINCHEN

SERAMEY MONASTIC UNIVERSITY, INDIA

 

HIS HOLINESS THE 14TH DALAI LAMA

 

 

December 12-20, 2015: SERAMEY MONASTERY, INDIA

His Eminence Tulku Neten Rinpoche and disciples met with His Holiness The Dalai Lama at the Sera monastery in South India, received his blessings, advices to practice, and new instructions to do in the future. His Holiness specially gave a statue of Buddha Shakyamuni to H.E Tulku Neten Rinpoche.

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche và các đệ tử gặp Đức Dalai Lama tại tu viện Sera ở miền nam Ấn Độ, được Ngài gia trì, chỉ giáo để tu tập, và giao phó Phật sự mới để thực hành trong tương lai. Đức Dalai Lama đặc biệt tặng tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho Ngài Tulku Neten Rinpoche.

 

 

Throne offered to His Holiness by

H.E Tulku Neten Rinpoche

 

 

H.E Tulku Neten Rinpoche cúng

 

 

 

dường Pháp Tòa lên Đức Dalai Lama

 

 

 

 

 

 

 

July 9-11, 2015 - NEW YORK USA: Celebration of His Holiness the 14th Dalai Lama's birthday.

 

 

 

 

 

December 12, 2013 - January 12, 2014 AT THE SERA MONASTERY, INDIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

October 18-19-20, 2013 - NEW YORK, USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

October 18-20, 2012 - CONNECTICUT, USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.