AUDIO TEACHINGS  & PRAYERS - NGHE TỤNG, ĐỌC VÀ DỊCH KINH SÁCH

 

TEACHINGS ARE ON THE WAY TO BE UPDATED ... will be available soon

ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH THÂU LẠI... sẽ được hoàn thành trong nay mai

 

  Teachings and Prayers by HIS EMINENCE THE 9TH TULKU NETEN RINPOCHE    Translated and read by Nguyễn Mai-Phương

________________________________________________________________________________________________________

 

TEACHINGS

 

 

 

 

The Root of The Path & Foundation of all Good Qualities: Guru Devotion Practice -How To Serve a Spiritual Teacher   

English translation

 

 

 

 

 

Nền Tảng của Đạo Lộ & Căn Bản của mọi Thiện Đức - Sự Tôn Kính và Tận Tụy Với Bậc Thầy Tâm Linh ( Nhấn trên hình để nghe bài Pháp thoại )

Vietnamese translation

 

 

Tam Bảo Phật, Pháp & Tăng - Three Jewels: Buddha, Dharma and Sangha

( Nhấn trên hình để nghe bài Pháp thoại )

Vietnamese translation

 

 

BA PHƯƠNG DIỆN CHÍNH CỦA CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN GIÁC NGỘ

(The Three Principal Aspects of The Path To Enlightenment) - Vietnamese translation

 

PHẦN MỞ ĐẦU

  

PHƯƠNG DIỆN THỨ NHẤT: SỰ TỪ BỎ

  

PHƯƠNG DIỆN THỨ HAI: BỒ ĐỀ TÂM

  

PHƯƠNG DIỆN THỨ BA: CHÁNH KIẾN

  

SỰ THỰC HÀNH

  

 

 

 

 

PARTING AWAY FROM THE FOUR CLINGINGS - English & Vietnamese translations  

LÌA BỎ BỐN VƯỚNG MẮC

 

 

 

 

 

 

 

THE MAIN PRACTICE TO APPLY IN THIS LIFE, AT THE TIME OF DEATH, AND IN THE INTERMEDIATE STATE (BARDO) FOR OBTAINING A GOOD REBIRTH, both presentations are mainly of SUTRA and TANTRA practices, specially from the class of Highest Yoga Tantra

 

PHÁP HÀNH THEN CHỐT ĐỂ ÁP DỤNG TRONG ĐỜI SỐNG HIỆN TẠI, LÚC LÂM CHUNG, TRONG THÂN TRUNG ẤM ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỘT TÁI SANH TỐT ĐẸP, sự tu tập chính yếu dựa theo KINH ĐIỂN và MẬT ĐIỂN, đặc biệt từ Mật Điển tối thượng

English & Vietnamese translations

 

 

 

 

 

 

 

V12-17

 

 

 

 

 

MEANING & BENEFIT OF THE MANDALA OFFERING

Ý NGHĨA & LỢI ÍCH CỦA CÚNG DƯỜNG MANDALA

English & Vietnamese translations

 

 

 

 

 

 

 

 

MEANING & PRACTICE - Ý NGHĨA & SỰ TU TẬP

 

LONG MANTRA OF BUDDHA OF COMPASSION AVALOKITESHVARA - PART I

THẦN CHÚ ĐẠI BI - PHẦN I

English & Vietnamese translations

 

 

 

LONG MANTRA OF BUDDHA OF COMPASSION AVALOKITESHVARA - PART II

THẦN CHÚ ĐẠI BI - PHẦN II

English & Vietnamese translations

 

 

 

 

 

THE THREE JEWELS BUDDHA, DHARMA & SANGHA - English translation

 

 

 

 

 

 

 

 

Training The Mind Through Meditation (Part I) - English translation

SIX PRELIMINARY ACTIVITIES

 

 

 

 

Tu Hành Tâm Thức Qua Thiền Định (Tập I) - Vietnamese translation

SÁU CHUẨN BỊ CHO MỘT THỜI THIỀN

  

 

 

 

 

 

Training The Mind Through Meditation (Part II) - English translation

HOW TO DEVELOP QUIESCENCE 

 

 

 

 

Tu Hành Tâm Thức Qua Thiền Định (Tập II) - Vietnamese translation

LUYỆN TẬP TÂM TỊNH CHỈ

 

 

 

 

 

 

THIRTY-SEVEN PRACTICES OF BODHISATTVAS

BA MƯƠI BẢY PHÁP HÀNH CỦA BỒ TÁT - English & Vietnamese translations

 

 

 

 

 

LAMP FOR THE PATH TO ENLIGHTENMENT

ĐÈN SOI CON ĐƯỜNG ĐỨA ĐẾN GIÁC NGỘ - English & Vietnamese translations

 

 

 

 

PRAYERS

 

 

 

Nền Tảng của Đạo Lộ & Căn Bản của mọi Thiện Đức - Sự Tôn Kính và Tận Tụy Với Bậc Thầy Tâm Linh

THE ROOT OF THE PATH & FOUNDATION OF ALL GOOD QUALITIES

The practice of Guru Yoga: A Spiritual Teacher Devotion

 

 

 

 

Prayer To The Green Tara and 21 Taras

Lễ Cúng Dường Phật Mẫu Lục Sắc Tara và 21 Phật Mẫu Tara

 

 

 

 

 

 

 

 

Prayer To The Medicine Buddha  - Prières au Bouddha De La Médecine

Lễ Cúng Dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

 

 

 

 

 

 

 

LaMa Chopa ( The Guru Puja) - La Pratique du Gourou Yoga

Lễ Cúng Dường Đức Bổn Sư

 

 

 

 

 

 

 

 

The Hundreds of Deities of The Joyful Land Tushita

Hàng Trăm Vị Hóa Thần Tại Cõi Cực Lạc Đâu Suất

 

 

 

Mandala Offering 1 - Cúng dường Mandala

 

 

 

Mandala Offering 2

 

 

Migtzema 1 

 

 

 

Migtzema 2

 

 

 

Migtzema 3

 

 

 

The Foundation of All Good Qualities - Nền tảng Của Mọi Thiện Đức

 

 

 

Dedication - Hồi Hướng Công Đức

 

 

 

 

The Eleven-Faced Great Compassionate Avalokiteshvara Buddha of Compassion

Le Grand Compassionné aux Onze Visages Avalokiteshvara

Đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Thị Hiện Mười Một Khuôn Mặt

 

 

 

 

The Practice Of Prostrations To The Thirty-Five Confession Buddhas

Tu Tập Kính Lễ Ba Mươi Lăm Vị Phật Sám Hối Tội Lỗi

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestower of Splendor of Immortality - A Supplication Prayer For Long Life of

Kệ Cầu Nguyện Trường Thọ cho Ngài

HIS EMINENCE THE 9TH TULKU NETEN RINPOCHE

 

BY STUDENTS OF JAM TSE CHO LING DHARMA CENTRE

 

 

 

 

BY NMP

 

 

 

 

 

 

 

 

A Necklace For The Fortunate - Chuỗi hạt Cho Người Hữu Duyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.