<- Home page - Trang chính

 

BLESSINGS TO THE JAM TSE CHO LING DHARMA CENTRE

Phúc ân gia trì Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling                               

                              

 

YEAR 2017

 

September 19-25, 2017: Under the guidance of His Eminence Tulku Neten Rinpoche, the MEDICINE BUDDHA PRACTICE was organized at the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre in Toronto Canada - Dưới sự hướng dẫn của Ngài Tulku Neten Rinpoche, Khóa TU TẬP ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ được tổ chức tại Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling

 

 

 

 

 

 

 

 

This Letter of His Holiness The 7th Dalai Lama Lobsang Kelsang Gyatso has been given to The 5th Neten Rinpoche Lobsang Yarphel - Lá thư của Đức Đà Lai Lạt Ma đời thứ 7 Lobsang Kelsang Gyatso đã được gởi cho Ngài Neten Rinpoche Lobsang Yarphel hóa thân đời thứ 5.

 

 

 

English version of this Letter

will be available later

 

Lá thư dịch sang tiếng Anh sẽ

được đăng lên sau

 

 

YEAR 2015

 

A STATUE OF BUDHA SHAKYAMUNI was specially given to His Eminence Tulku Neten Rinpoche by His Holiness The 14th Dalai Lama during the Dharma teachings at the SeraMey monastery, South India on December 16th, 2015. The statue is kept in the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre-Toronto.

 

Tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được đặc biệt trao tặng cho Ngài Tulku Neten Rinpoche bởi Đức Dalai Lama thứ 14 trong dịp tu tập tại tu viện SeraMey ở miền nam Ấn Độ ngày 16 tháng 12 năm 2015. Tượng Phật được thờ tự tại Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling ở Toronto

 

 

 

 
SERA MONASTERY, INDIA

 

 

( December 16, 2015 )

 

 

 

 

     

 

JAM TSE CHO LING DHARMA CENTRE

 

 

 

( December 27, 2015 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

YEAR 2014

 

A COLLECTION OF 275 TENGYUR ( Tạng Luận) and 132 KANGYUR ( Tạng Kinh và Luật ) was blessed and offered to His Eminence Tulku Neten Rinpoche by the committee of Buddha's scriptures conservation in Bodhgaya, to keep in the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre-Toronto in April 2014 for teaching, lecture, reference, studies and translation. 

 

Kangyur” literally means the translated sacred words and transmitted Precepts of the Buddha and “Tengyur”, the translated commentaries.

 

MỘT TỔNG HỢP GỒM 275 TẠNG LUẬN VÀ 132 TẠNG KINH VÀ LUẬT đã được gia trì và cúng dường lên Ngài Tulku Neten Rinpoche bởi hội đồng bảo tồn kinh điển của Đức Phật tại Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ, để cất giữ ở Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling-Toronto vào tháng 4 năm 2014, dành cho sự giảng dạy, học hỏi, nghiên cứu, tu tập và phiên dịch.

 

Kangyur” là Tạng Kinh tạng Luật TengyurTạng Luận  

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

YEAR 2013

 

108 BLESSED MANI WHEELS specially made, filled with Sutra and Mantras of Buddha of Compassion Avalokiteshvara and blessed with prayers were offered to His Eminence Tulku Neten Rinpoche by the Buddhists in Nepal in March 2013 to keep in the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre-Toronto.

 

MANI WHEELS STAND was designed, hand-made built, creatively decorated, prayed and blessed by His Eminence the 9th Tulku Neten Rinpoche

 

108 BÁNH XE QUAY MANI được làm một cách đặc biệt, chứa đầy Kinh và Thần Chú Đại Bi và gia trì bởi sự cầu nguyện, được quý Phật tử Nepal cúng dường lên Ngài Tulku Neten Rinpoche vào tháng 3 năm 2013 để giữ ở Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling.

 

GIÀN TREO BÁNH XE MANI được Ngài Tulku Neten Rinpoche hóa thân đời thứ 9 kiến tạo, ráp nối bằng tay, sáng chế nghệ thuật trang trí và cầu nguyện gia trì.

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

YEAR 2011

 

STATUES OF BUDDHAS filled with sutras, mantras, incense, and other auspicious objects - the ALTAR, designed by His Eminence Tulku Neten Rinpoche and made by his students in Toronto - special prayers, all have been done and blessed by H.E Tulku Neten Rinpoche's Teacher the Khensur Rinpoche Lobsang Jampa, Former Abbot of Gyumed Tantric Monastery - together with Khenbo Rinpoche Lobsang Phende, acting-Abbot of Gyumed Tantric Monastery, sanghas of the SeraMey monastery in India and sangshas of the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.

 

NHỮNG TƯỢNG PHẬT chứa đầy kinh, thần thú, hương thơm, và những phẩm vật quý gía khác - BÀN PHẬT, kiến tạo bởi His Eminence Tulku Neten Rinpoche và được làm bởi các đệ tử của Ngài ở Toronto - và những buổi lễ cầu nguyện đặc biệt, tất cả được hoàn thành và gia trì bởi Sư phụ của H.E Tulku Neten Rinpoche là Ngài Khensur Rinpoche Lobsang Jampa Cựu Viện Trưởng tu viện Mật Tông Gyumed - cùng với Ngài Viện Trưởng tập sự của tu viện Mật Tông Gyumed Khenbo Rinpoche Lobsang Phende và chư tăng tu viện SeraMey ở Ấn Độ và Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.