<- Home Page - Trang chính 

 

GYUMED TANTRIC MONASTERY - TU VIỆN MẬT TÔNG GYUMED

 

Gyumed Tantric Monastery in South India is one of the two most esteemed study Centres for Buddhist Tantra in Gelugpa tradition where His Eminence Tulku Neten Rinpoche has studied, practised and received the Ngarampa degree, the advanced degree in Buddhist Tantra Studies and given teachings to sanghas. Since 2006, His Eminence Tulku Neten Rinpoche has been residing in Canada and giving Buddhist teachings in many countries around the world.

 

 

Tu viện Mật tông Gyumed ở miền nam Ấn Độ là một trong hai Viện Phật Học về Mật Điển của truyền thống Hoàng Mạo, nơi mà Tôn Đức Tulku Neten Rinpoche đã tu học và thành tựu bằng Ngarampa, bằng cấp cao nhất về Mật Điển và đã giảng dạy Phật Pháp cho chư tăng. Từ năm 2006, Tôn Đức Tulku Neten Rinpoche định cư tại Canada và hoằng Pháp khắp nơi trên thế giới.

 

 

( Click on the picture to enlarge, Esc to quit - Nhấn trên hình để thấy rõ hơn )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Featured Albums

  • His Eminence Neten Rinpoche's Portrait Neten Rinpoche Tulku's Portrait

  • Sera Monastery Sera Monastery
  • Gyumed Monastery Gyumed Monastery
  • Jungpa Monastery Jungpa Monastery


 
 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright