<- Home Page - Trang chính 

 

SERAMEY MONASTIC UNIVERSITY & MONASTERY - ĐẠI HỌC PHẬT HỌC VÀ TU VIỆN SERAMEY

 

SeraMey Monastic University and monastery in Karnataka, South India is one of the Three Great Seats of Gelugpa tradition of Tibetan Buddhism overseen by His Holiness the Dalai Lama. It has been the monastery and school of His Eminence Tulku Neten Rinpoche where he has graduated with the degree of Geshe Lharampa ( Ph.D in Buddhist Sutra Studies) and given teachings to sanghas. Since 2006, His Eminence Tulku Neten Rinpoche has been residing in Canada and giving Buddhist teachings in many countries around the world.

 

Tu viện cũng như Đại học Phật Học SeraMey tại Kanataka miền nam Ấn Độ là một trong Ba Bàn Tọa Lớn của truyền thống Hoàng Mạo (mũ vàng) trong Phật giáo Tây Tạng mà đã được công nhận bởi Đức Dalai Lạt Ma. Đây là tu viện cũng như trường học mà Tôn Đức Tulku Neten Rinpoche đã thành tựu bằng cấp Geshe Lharampa hay Tiến Sĩ Phật Học và đã giảng dạy Phật Pháp cho đoàn thể chư tăng. Từ năm 2006, Tôn Đức Tulku Neten Rinpoche định cư tại Canada và hoằng Pháp khắp nơi trên thế giới.

 

 

( Click on the picture to enlarge, Esc to quit - Nhấn trên hình để thấy rõ hơn )

 

H.E Tulku Neten Rinpoche enthroned in the Sera monastery in India as the 9th reincarnated Lama-Abbot of the Jungpa monastery in Lithang, Tibet

 

Buổi lễ chính thức lãnh nhiệm chức vụ Viện Trưởng của tu viện Jungpa ở Lithang Tây Tạng sau khi Ngài Tulku Neten Rinpoche được công nhận là vị Lạt Ma Hóa Thân đời thứ 9, được tổ chức tại tu viện Sera ở Ấn Độ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buddha ShakyaMuni & 16 Arhats

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Featured Albums

  • His Eminence Neten Rinpoche's Portrait Neten Rinpoche Tulku's Portrait
  • Sera Monastery Sera Monastery
  • Gyumed Monastery Gyumed Monastery
  • Jungpa Monastery Jungpa Monastery


 
 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright