PILGRIMAGES IN VARIOUS COUNTRIES                        

HÀNH HƯƠNG TU TẬP TẠI NHIỀU QUỐC GIA

 

Retreat in Canada

USA & Europe

  Retreat & Pilgrimage

  in India

 

  Retreat & Pilgrimage

 in Nepal

 

  Dharma works at the SeraMey monastery India since 2012

___________________________________________________________________________________________________________

 

 NEWS

Tin Tức Mới

 

Special Events

Những sự kiện đặc biệt

 

 

Public Teachings

Thuyết Pháp cho công

chúng

Activity with Tibetan Community

Phật sự với cộng đồng Tây Tạng

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

YEAR 2016  [ AUGUST 2-16, 2016 ]  PILGRIMAGE IN THAILAND & SOUTH KOREA

HÀNH HƯƠNG TU TẬP TẠI THÁI LAN & NAM ĐẠI HÀN THÁNG 8, 2016

 

Pictures will be available soon

 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.