<- Home - Trang chính       TEACHINGS AND PUBLIC TALKS IN ASIA

 

DHARMA TEACHINGS by His Eminence Tulku Neten Rinpoche   Nguyễn Mai-Phương translates directly from Tibetan into English, French & Vietnamese - Ngài Tulku Neten Rinpoche giảng dạy Phật Pháp. Nguyễn Mai-Phương dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, Pháp Việt 

 

 

YEAR 2017

 

TAIWAN, SINGAPORE & MALAYSIA - ĐÀI LOAN, SINGAPORE & MÃ LAI

 

April 17 to May 10, 2017: His Eminence Tulku Neten Rinpoche was invited to the celebration of the Buddha Birthday, to give Dharma teachings and meet with people at corporations, business groups and university.

 

ĐÀI LOAN, SINGAPORE & MÃ LAI từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5, 2017: Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời sang làm lễ Phật Đản, giảng dạy Phật Pháp, nói chuyện tại các công ty, các nhóm doanh nhân đại học.

 

TAIWAN

 

 

 ĐÀI LOAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________

_______________________

_______________________

SINGAPORE

 

SINGAPORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________

_______________________

_______________________

 

MALAYSIA

 

 

MÃ LAI

 

 

 

 

 

 

_______________________

_______________________

_______________________

  Visit the National Chi Nan University in Taiwan - Viếng thăm Đại Học Chi Nan ở Đài Loan

 

  Talk at Corporations and to Business Groups in Singapore, Taiwan & Malaysia - Nói chuyện tại các Công ty & các nhóm Doanh Nhân tại Singapore, Đài Loan và Mã Lai

 

Outdoor activities - Sinh hoạt ngoài trời

YEAR 2012 - 2016

 

Celebrating the 10th anniversary of His Eminence Tulku Neten Rinpoche in Canada, his many accomplishments in Dharma work and as a worldwide Lama-Teacher of Buddhist Philosophy (2006-2016)  - Kỷ niệm 10 năm Ngài Tulku Neten Rinpoche chính thức định cư tại Canada, những thành tựu trong Phật sự của Ngài cũng như trong sự truyền dạy Đạo Pháp khắp nơi trên thế giới như một bậc Lạt Ma-Giảng Sư 

 

VIETNAM - VIỆT NAM

 

November 15-29, 2016  SAIGON, CẦN THƠ, MỸ THO, BẾN TRE & ĐỒNG THÁP, SOUTH VIETNAM

His Eminence Tulku Neten Rinpoche was invited to VietNam. See Dharma teachings, public talk, work of charity, life release ceremony, and project of planting trees to help maintaining a good environment.

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời về Saigon và các vùng miền Tây ở Việt Nam. Xem phần Giảng dạy giáo Pháp, nói chuyện với cộng đồng, hoạt động từ thiện, phóng sanh và dự án trồng cây để duy trì một môi trường lành mạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Work of charity - Hoạt động từ thiện

 

 Celebrating His Eminence Tulku Neten Rinpoche's Birthday - Chúc mừng sinh nhật của Sư Phụ

 

  Life release ceremony - Lễ phóng sanh chim và cá

 

 

INDIA, NEPAL, THAILAND & KOREA - ẤN ĐỘ, NEPAL, THÁI LAN & ĐẠI HÀN

 

 

 

 

Pilgrimage & practice in India

Hành hương và tu tập tại Ấn Độ

 

Pilgrimage & practice in Nepal

Hành hương và tu tập tại Nepal

 

Pilgrimage in Thailand & Korea

Hành hương tại Thái Lan & Đại Hàn

 

 

TAIWAN - ĐÀI LOAN

 

February 2012 : TAIWAN - Meeting with Sponsors and other activities

 

 

Featured Albums

 

 

  • Grand Opening of the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre Celebration of Jam Tse Cho Ling
  • Dharma Teachings in Asia DHARMA TEACHINGS IN TAIWAN FEBRUARY  2012
  • Dharma Teachings in Europe DHARMA TEACHINGS IN EUROPE FEBRUARY  2012
  • Prayer For Peace (Toronto) Prayer for Peace - Tibetan New Year 2012 – Jam Tse Cho Ling Dharma Centre, Toronto Canada
  • Dharma Teachings in USA PUBLIC TALKS, TEACHINGS, INITIATION AND PRAYERS SAN JOSE & SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - APRIL 2012

 

    

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.