<- Home Page - Trang chính

 

TEACHINGS IN VARIOUS STATES, USA ( EXCEPT CALIFORNIA & TEXAS ) 

HOẰNG PHÁP TẠI CÁC TIỂU BANG Ở NƯỚC MỸ ( NGOẠI TRỪ CALIFORNIA & TEXAS )

 

Dharma teachings by His Eminence Tulku Neten Rinpoche   Nguyễn Mai-Phương translated directly from TIBETAN into ENGLISH, FRENCH & VIETNAMESE - Ngài Tulku Neten Rinpoche giảng dạy Phật Pháp, Nguyễn Mai-Phương dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, Pháp Việt tùy theo yêu cầu

 

 

YEAR 2017

 

( Click on the picture to enlarge - Nhấn lên hình để thấy rõ ràng hơn )

 

October 2017 ALABAMA & OKLAHOMA STATES, USA

Athens State University, Alabama - Đại Học Athens ở tiểu bang Alabama

 

 

 

 

 

 

University of Oklahoma, USA

 

 

Đại Học Oklahoma nước Mỹ

 

 

 

Various Groups of Practitioner

 

Refuge Recovery Center

 

 

Thuyết Pháp cho nhiều nhóm tu

tập khác nhau

 

 

 

 

Various communities

 

Nhiều cộng đồng khác nhau

 

 

 

Talk to Buddhist Youth

 

Nói chuyện với các em

Thanh Thiếu Niên Phật tử

 

 

 

The Norman Cultural Connection & Theosophical Society in America

 

 

 

 

 

 

 

 

Group of Amitabha practice

 

Nhóm Phật Tử tu Tịnh Độ

 

 

 

 

 

 

 

( Click on icons below for more information - Nhấn trên những hình dưới đây để biết thêm chi tiết )

 

UP TO THE YEAR 2016 - TỪ TRƯỚC CHO ĐẾN NĂM 2016

 

 

 

 

 

 
 
 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.