<- Home - Trang chính

 

TEACHINGS IN VARIOUS STATES USA -HOẰNG PHÁP TẠI CÁC TIỂU BANG KHÁC Ở  NƯỚC MỸ

 

Dharma teachings by His Eminence Tulku Neten Rinpoche   Nguyễn Mai-Phương translated directly from TIBETAN into ENGLISH, FRENCH & VIETNAMESE.

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche giảng dạy Phật Pháp, Nguyễn Mai-Phương dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, Pháp Việt tùy theo yêu cầu

 

 

NEWS

Tin Tức Mới

 

Teachings in Texas USA

 Giảng Pháp ở Texas nước Mỹ

 

Teachings in California USA

Giảng Pháp ở California nước Mỹ

 

Public Talks

Thuyết Pháp cho công chúng

 

 

YEAR 2016

 

October 15-18 & 24-31, 2016 OKLAHOMA &  VIRGINIA-WASHINGTON DC, USA

His Eminence Tulku Neten Rinpoche was invited to give Dharma teachings to various groups of practitioner in Oklahoma City and Virginia Washington DC - Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời sang giảng dạy Phật Pháp cho từng nhóm Phật tử tu tập tại Oklahoma City và Virginia Washington DC.

 

See also the celebration of His Eminence Tulku Neten Rinpoche's Birthday, 10th anniversary in Canada and 5 years of teaching in USA starting from 2012 - Xem thêm phần chúc mừng sinh nhật của Ngài Tulku Neten Rinpoche, 10 năm kỷ niệm Ngài được định cư tại Canada và 5 năm hoằng Pháp tại nước Mỹ bắt đầu từ năm 2012.

 

VIRGINIA-WASHINGTON DC

 

 

 

 

__________________________

___________________________

__________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________

___________________________

___________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________

__________________________

__________________________

 

 

 

 

 

 

 

OKLAHOMA CITY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

May 1-8, 2016: PHOENIX & GRAND CANYON, ARIZONA USA

His Eminence Tulku Neten Rinpoche was invited to give Dharma teachings in Phoenix, Arizona - Ngày 1-8 tháng 5: Phoenix & Grand Canyon Arizona ở nước Mỹ: Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời sang giảng dạy Phật Pháp và hướng dẫn Phật tử tu học.

 

 Teachings to Youth: These teaching sessions were organized for YOUNG AUDIENCE to learn and discuss about various practices of Mind Training and how to apply them to the daily life. 

Giảng dạy Pháp luyện tâm: xây dựng tương lai đạo hạnh cho giới trẻ

See also Outdoor retreat-activity in Grand canyon. Xem phần Tu tập-sinh hoạt ngoài trởi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

_________________

_________________

 

 

 

 

April 9-10, 2016: SEATTLE, USA  

His Eminence Tulku Neten Rinpoche was invited to give Dharma teachings and prayer in Seattle, USA

Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời sang Seattle, USA để thuyết Pháp và làm lễ cầu nguyện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEAR 2014 ___________________________________________________________

 

May 15-20, 2014: SEATTLE, USA  

Dharma teachings and celebration of the Buddha Birthday with Sanghas of various traditions and Buddhists

See also Activities with Communities and Temples

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

April 18-20, 2014: MARYLAND-WASHINGTON D.C, USA 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche was invited to the opening ceremony and give Dharma Teachings and blessing at the Xa Loi Temple during the Jade Buddha tour in Maryland-Washington D.C.

See Activities with Community and Temple

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UP TO YEAR 2013 ______________________________________________________

 

November 18-25, 2013: SEATLE-TACOMA, WASHINGTON STATE

His Eminence Tulku Neten Rinpoche was invited to give the Initiation of Buddha of Compassion Avalokiteshvara, the Yamantaka Purification Ritual (Yamantaka is the wrathful emanation of the Buddha of Wisdom Manjushri) and Dharma teachings ( Video Teachings )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

October 22-28, 2013: VIRGINIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

July 5-15, 2013: ATLANTA, GEORGIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

July 2012: ORLANDO, FLORIDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.