<- Home Page - Trang chính   TEACHINGS IN TEXAS USA - HOẰNG PHÁP TẠI TEXAS, NƯỚC MỸ

 

Dharma teachings by His Eminence the 9th Tulku Neten Rinpoche   Nguyễn Mai-Phương translated directly from TIBETAN into ENGLISH, FRENCH & VIETNAMESE -  Ngài Tulku Neten Rinpoche giảng dạy Phật Pháp và Nguyễn Mai-Phương dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, Pháp Việt

 

YEAR 2017

 

AUSTIN & DALLAS FORT WORTH AREA IN TEXAS, USA   October 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

University of Texas at Arlington

 

Đại Học Texas tại Arlington

 

Various communities

 

Nhiều cộng đồng khác nhau

 

 

 

 

 

 

Dharma Yoga Group

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Austin

Talk to Buddhist Youth

 

 

Nói chuyện với các em

Thanh Thiếu Niên Phật tử

 

 

 

 

 

 

 

Interview at Television Stations

 

Phỏng vấn tại các Đài Truyền Hình

 

 

HOUSTON, TEXAS USA August 5-8, 2017: His Eminence Tulku Neten Rinpoche was invited to give Dharma Teachings and Public Talk in Houston Texas - Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời sang Houston Texas hoằng Pháp và nói chuyện với công chúng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  More information is found in Public Talk    Xem thêm phần Thuyết Pháp cho công chúng

 

____________________________________________________________________________________________________

YEAR 2016 - NĂM 2016

 

( Click on the pictures for more details - Nhấn lên hình để biết thêm chi tiết   

 

 

 

 

 

 

 

 

YEAR 2015

 

(click on the pictures for more details  NĂM 2015   (nhấn lên hình để biết thêm chi tiết)   

 

 

 

 

 

   UP TO THE YEAR 2014  

 

(click on the pictures for more details)   CHO ĐẾN NĂM 2014   (nhấn lên hình để biết thêm chi tiết)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.