<- Home - Trang chính      TEACHINGS IN TEXAS USA - HOẰNG PHÁP TẠI TEXAS, NƯỚC MỸ

 

Dharma teachings by His Eminence the 9th Tulku Neten Rinpoche   Nguyễn Mai-Phương translated directly from TIBETAN into ENGLISH, FRENCH & VIETNAMESE -  Ngài Tulku Neten Rinpoche giảng dạy Phật Pháp và Nguyễn Mai-Phương dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, Pháp Việt

___________________________________________________________________________________________________________

 

Since the year 2006, His Eminence Tulku Neten Rinpoche has been giving Teachings to various communities: Tibetan, Asian, Canadian, American, European, Indian, Hispanic-Latino & Native People - Từ năm 2006, Ngài Tulku Neten Rinpoche đã thuyết Pháp cho nhiều cộng đồng người Tây Tạng, Á Đông, Gia Nã Đại, Mỹ, Châu Âu, Ấn Độ, dân tộc thuộc văn hóa La Tinh & Thổ Dân bản xứ.

 

 

YEAR 2017

 

HOUSTON, TEXAS USA August 5-8, 2017: His Eminence Tulku Neten Rinpoche was invited to give Dharma Teachings and Public Talk in Houston Texas - Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời sang Houston Texas hoằng Pháp và nói chuyện với công chúng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  More information is found in Public Talk    Xem thêm phần Thuyết Pháp cho công chúng

 

____________________________________________________________________________________________________

YEAR 2016 - NĂM 2016

 

( Click on the pictures for more details - Nhấn lên hình để biết thêm chi tiết   

 

 

 

 

 

 

 

 

YEAR 2015

 

(click on the pictures for more details  NĂM 2015   (nhấn lên hình để biết thêm chi tiết)   

 

 

 

 

 

   UP TO THE YEAR 2014  

 

(click on the pictures for more details)   CHO ĐẾN NĂM 2014   (nhấn lên hình để biết thêm chi tiết)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.