<- Home - Trang chính                                                         

 

EVENTS AT JAM TSE CHO LING DHARMA CENTRE IN TORONTO CANADA

HOẰNG PHÁP TẠI VIỆN PHẬT HỌC JAM TSE CHO LING Ở TORONTO CANADA

 

 

Under the guidance of HIS EMINENCE THE 9TH TULKU NETEN RINPOCHE, the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre draws on the spiritual tradition of His Holiness The Dalai Lama and dedicate to the preservation of Tibetan Buddhism of Gelugpa and its lineage. The mission of His Eminence Tulku Neten Rinpoche is to bring ShakyaMuni Buddha's precious teachings and practices, both Sutra and Tantra, to everyone.  [ Tiếng Việt ]

 

All Dharma teachings, retreats, public talks and activities are translated directly from Tibetan into English, French & Vietnamese by Nguyễn Mai-Phương * Nguyễn Mai-Phương dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, PhápViệt những bài Pháp Thoại của Ngài Tulku Neten Rinpoche, kinh sách do Ngài soạn thảo, những khóa tu học và thuyết Pháp cho cộng đồng

____________________________________________________________________________________________________________

 

( Click on these pictures for the link to other information - Nhấn trên hình dưới đây để thông nối tin tức khác )

 

 

 

 

EVENTS -YEAR 2016

Sự kiện năm 2016

PRESENT Jam Tse Cho Ling Dharma Centre

Viện Phật Học JTCL hiện thời

Tibetan Art at JTCL Dharma Centre

Nghệ thuật Tây Tạng tại Viện Phật Học

____________________________________________________________________________________________________________  

( Click on these following pictures to enlarge - Nhấn trên những hình dưới đây để mở lớn )

 

YEAR 2017

 

September 19-25, 2017: MEDICINE BUDDHA PRACTICE - Events organized at the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre in Toronto Canada to support the SeraMey Monastery in India  -  TU TẬP ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ, sự kiện đặc biệt được tổ chức tại Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling để hộ trì tu viện SeraMey ở Ấn Độ

 

The sanghas of SeraMey monastery come to Jam Tse Cho Ling Dharma Centre to construct a sand MANDALA OF MEDICINE BUDDHA before the teaching, prayer & practice on September 23 & 24 - Tăng đoàn của tu viện SeraMey ở Ấn Độ đến Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling ở Toronto để kiến tạo đồ hình MANDALA ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ bằng cát trước khi khóa lễ bắt đầu ngày 23 & 24 tháng 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Making table for the Mandala and objects of offering. Preparation for the out-door Fire Purification Prayer - Làm đài cúng dường Mandala và các phẩm vật. Chuẩn bị cho lễ Hỏa Tịnh ngoài trời

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 23 & 24, 2017: His Eminence The 9th Tulku Neten Rinpoche, Abbot of the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre guides the two-day ceremony and practice, together with the Sanghas from Canada, USA & India - Ngài Tulku Neten Rinpoche hóa thân đời thứ 9 Viện Trưởng Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling hướng dẫn hai ngày lễ và tu tập, cùng với sự tham dự của chư tăng ở Canada, Mỹ & Ấn Độ.

 

Pictures will be available soon - Hình ảnh sẽ được đăng lên trong nay mai

 

 

June 2-19, 2017 - Venerable Khensur Rinpoche Lobsang Jampa, Former Abbot of Gyumed Tantric Monastery, Adept and well-known Teacher of both Gyumed tantric monastery & SeraMey Monastic University in South India, Great and respectful Teacher of Tulku Neten Rinpoche for both Sutra & Tantra studies and practices,  gives Teachings and Empowerments at the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.

 

Ngày 2-19 tháng 6, 2017: Ngài Khensur Rinpoche Lobsang Jampa, Cựu Viện Trưởng tu viện Mật Tông Gyumed, bậc Đạo Sư uyên bác của hai tu viện Gyumed và Đại Học Phật Học SeraMey ở miền nam Ấn Độ, và là Sư Phụ tôn kính của Ngài Tulku Neten Rinpoche trong sự giáo huấn tu tập cả Kinh điển và Mật Điển, đến hoằng Pháp tại Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling

 

Hearty Welcome Teacher and

 

 

Sangha of Gyumed & SeraMey

Monasteries

 

Nghinh đón Sư Phụ & chư tăng

của tu viện Gyumed & SeraMey

 

_______________________

_______________________

_______________________

 

Weekdays practice

for sanghas only

 

 

Thời khóa tu tập trong tuần

của chư tăng

 

 

 

 

 

 

 

_______________________

_______________________

_______________________

 

Public Teachings on weekend

 

 

Thuyết Pháp cho mọi người

vào cuối tuần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Special Events with Teachers of H.E Tulku Neten Rinpoche - Những sự kiện đặc biệt với các Sư Phụ của Ngài Tulku Neten Rinpoche

 

  Projects of sponsoring Sanghas - Dự án bảo trợ chư tăng hoằng Pháp and    Outdoor activity with Teacher & disciples - Sinh hoạt ngoài trời với Sư Phụ & đệ tử 

 

 

Tuesday June 13  Venerable Thamthog Rinpoche, Abbot of Namgyal monastery in Dharamsala, India which is the personal monastery of His Holiness the Dalai Lama, visits the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre and has lunch with Sanghas and disciples.

 

Thứ ba ngày 13 tháng 6 Ngài Thamthog Rinpoche, Viện trưởng tu viện Namgyal tại Dharamsala, Ấn Độ cũng là tu viện riêng của Đức Dalai Lama, viếng thăm Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling, đàm đạo và dùng cơm trưa với chư tăng và phật tử.

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________

_______________________

_______________________

Preparation for the visit

 

 

Chuẩn bị nghinh tiếp chư tăng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

February, March & April, 2017 - TIBETAN NEW YEAR, teachings, prayers and activities

Sanghas practise and conduct special prayers to Guru Puja, Mother Buddha Tara & 21 Taras, Yamantaka, Kalarupa, Palden Lhamo and 400 Pujas - From February to April, 2017: His Eminence Tulku Neten Rinpoche gives teachings on: "The Main Practice to apply in this life, at the time of Death, and in the Intermediate State (Bardo) for obtaining a good Rebirth", both presentations are mainly of SUTRA and TANTRA practices, specially from the class of Highest Yoga Tantra

 

Tháng 2, 3 & 4 Tân Niên Tây Tạng, giảng dạy giáo lý, lễ cầu nguyện và sinh hoạt phật sự: Chư tăng tu tập và đặc biệt làm lễ cúng dường Đức Bổn Sư, 21 Phật Mẫu Tara, Đức Phật Yamantaka Chiến thắng Dạ Ma, chư vị Hộ Pháp Kalarupa, Palden Lhamo và 400 cầu nguyện - Ngài Tulku Neten Rinpoche giảng dạy từ tháng 2 cho đến tháng 4, 2017 về "Pháp hành then chốt áp dụng trong cuộc sống hiện tại, lúc lìa đời, và trong thân trung ấm để có được một tái sanh tốt đẹp", sự tu tập chính yếu dựa theo KINH ĐIỂN và MẬT ĐIỂN, đặc biệt từ Mật Điển tối thượng

 

For Sanghas only

 

 

Thời khóa dành cho chư tăng

 

 

 

 

 

 

 

For public

 

Thời khóa cho mọi người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

February 27, 2017: Worshipping & Blessing - Ngày 27 tháng 2, 2017: Lễ Phật và gia trì

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparation for the Tibetan New Year - Chuẩn bị cho ngày Tết Tây Tạng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebrating the Tibetan New Year and Funds Raising Event to support the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre - Sinh hoạt chung vui Tết Tây Tạng và tiệc chay gây qũy hộ trì Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling

 

 

LUNAR NEW YEAR January 29, 2017 - Tân Niên Á Đông 29 tháng Giêng năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Click on the picture for more details - Nhấn lên hình để biết thêm chi tiết

 

CLASS for daily practice - January 8, 2017: "The meaning and benefit of Mandala offering and how to apply this practice to accumulate merits and purify negativities" - LỚP HỌC VÀ THỰC TẬP cho sự tu hành hằng ngày: "Ý nghĩa và lợi ích của cúng dường Mandala và áp dụng sự tu tập nầy để tích luỹ công đức và tiêu trừ tội lỗi".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Click on the picture for more details - Nhấn lên hình để biết thêm chi tiết

 

Events with Disciples  January 2017: Prayer, Blessing and Wedding Celebration - Sinh hoạt Phật sự với các đệ tử: Lễ cầu nguyện, gia trì và chúc phúc tân hôn

 

 

 

 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.