<- Home Page - Trang chính

 

ON-GOING INTERNATIONAL PROJECTS - NHỮNG DỰ ÁN ĐANG ĐƯỢC THỰC HIỆN Ở NƯỚC NGOÀI

 

SERAMEY MONASTIC UNIVERSITY AND MONASTERY IN INDIA

ĐẠI HỌC PHẬT HỌC VÀ TU VIỆN SERAMEY Ở ẤN ĐỘ

 

HOSPITAL OF THE SERA MONASTERY IN INDIA: His Eminence Tulku Neten Rinpoche helped to have 15 Solar & Street Lights installed in & around the hospital of the monastery - Ngài Tulku Neten Rinpoche hổ trợ để làm và dựng 15 cột đèn trong ngoài Bệnh Viện của tu viện Sera tại Ấn Độ, & đèn dùng ánh sáng qua sự hấp thụ ánh mặt trời.

 

Pictures of Solar & street Lights

will be available later after

the installation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Bookcases, Tables, Chairs and various Accessories for the LIBRARY of SeraMey monastery will be supported to purchase by His Eminence Tulku Neten Rinpoche - Ngài Tulku Neten Rinpoche giúp đỡ THƯ VIỆN của tu viện SeraMey để mua các kệ tủ đựng kinh sách và bàn ghế mới trong tương lai gần.

 

New pictures will be available later

 

 

YEAR 2012 - 2016 -->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NEW FLOOR WITH TEACHING ROOM, BEDROOMS, SMALL KITCHEN, WASHROOMS, FENCE & STAIRS for sanghas is under-construction on the top of the Jungpa house in SeraMey monastery. This project is sponsored by His Eminence Tulku Neten Rinpoche who is the nine lifetimes reincarnated Head Lama of Jungpa monastery and sanghas, both in Tibet and India.

 

MỘT TẦNG LẦU MỚI GỒM PHÒNG DẠY HỌC, CÁC PHÒNG NGỦ, NHÀ BẾP NHỎ, NHÀ VỆ SINH, HÀNG RÀO VÀ TẦNG CẤP đang được xây cất cho các tăng sĩ khác trên tầng cao của dãy nhà tịnh thất của chư tăng Jungpa thuộc tu viện SeraMey. Dự án nầy đã được hỗ trợ bởi Ngài Tulku Neten Rinpoche, Lạt Ma hóa thân 9 đời của tu viện và tăng đoàn Jungpa ở Tây Tạng và Ấn Độ.

 

YEAR 2017  ->

 

 

New rooms are under

construction

 

 

 

 Các phòng đang được xây cất

 

 

 

 For more information, click on ->   

 

 

  Accomplished Projects in India

   

 

 

 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche and disciples supported the project of constructing this new Debate Hall and Class Rooms since the year 2014 and continue to help this year - Giảng đường và các phòng học nầy thuộc về Đại Học Phật Học SeraMey mà Ngài Tulku Neten Rinpoche và các đệ tử đã và đang góp phần hổ trợ tử năm 2014 cho đến bây giờ.

 

GRANITE STONE-FLOOR for the Debate Hall and Class Rooms of the SeraMey Monastic University gradually built with the help and support from His Eminence Tulku Neten Rinpoche -  SÀN ĐÁ HOA CƯƠNG đang lần lượt được đắp trên nền móng của Giảng đường và lớp học của Đại Học Phật Học SeraMey, hộ trì giúp đỡ bởi Ngài Tulku Neten Rinpoche

 

A NEW GYALPHU sponsored by His Eminence Tulku Neten Rinpoche. It will be kept on the top of the new Debate Hall and Class Rooms, which are presently under construction and belong to the SeraMey Monastic University - GYALPHU MỚI được Ngài Tulku Neten Rinpoche bảo trợ tạc đúc, sẽ được giữ trên đỉnh cao nhất của Giảng Đường Đại Học mới đang trong qúa trình xây cất.

 

August 2017 -->

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 -->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyalphil looks like this picture

 

December 2015 -->

 

 

 

 

 

 

 

2014 -->

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

JUNGPA-LITHANG, PROVINCE OF KHAM IN TIBET

 

 

Overview the Jungpa monastery in Lithang      Xem tổng quát về tu viện Jungpa ở Lithang

 

 

1. A NEW HALL (Nyungne Lhakhang) has been building next to the Jungpa monastery, for people in Jungpa-Lithang to pray and practise. As the LAMA of LITHANG, His Eminence Tulku Neten Rinpoche sponsored to construct a new Hall, including a Prayer hall, a big kitchen and rooms for people to stay, pray, take retreats and do various Dharma activities. This place belongs to his nine lifetimes Jungpa monastery.

 

ĐẠO TRÀNG MỚI, đang được xây bên cạnh tu viện Jungpa, cho dân làng vùng Jungpa-Lithang có nơi cầu nguyện và tu tập. Ngài Tulku Neten Rinpoche, LẠT MA của tỉnh LITHANG, bảo trợ để xây cất một đạo tràng mới, gồm Chánh điện, nhà bếp và các phòng nghỉ để dân chúng đến ở lại làm lễ, dự các khóa tu và làm các Phật sự khác. Đạo tràng nầy thuộc về tu viện Jungpa chín đời của Ngài.

 

The Hall is still under construction - Đạo Tràng vẫn còn đang trong qúa trình xây cất

 

2016 -2017 ->

 

 

____________________________

 

 

____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________

 

 

FIRST RETREAT at the new Hall

Sanghas came down from the Monastery to the Prayer Hall

 

 

 

People stayed & prayed at the Prayer

Hall for 20 consecutive days

 

 

 

 

 

Dân chúng ở lại & cầu nguyện liên

tục 20 ngày tại Đạo Tràng mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________

____________________________

____________________________

 

Year 2015 ->

The Prayer Hall was under

construction

 

 

 

Đạo Tràng đang trong

qúa trình xây cất

 

 

 

 

 

 

 

   Year 2014 ->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.