<- Home Page - Trang chính

 

ON-GOING PROJECTS IN CANADA - NHỮNG DỰ ÁN ĐANG ĐƯỢC THỰC HIỆN Ở CANADA

 

PROJECTS FOR JAM TSE CHO LING DHARMA CENTRE IN TORONTO - Những dự án cho Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling ở Toronto

 

1. PRAYER ROOM FOR PASSING AWAY PEOPLE including 500 SMALL STATUES OF BUDDHA AMITABHA & A NEW ALTAR, has been making for this year and the year 2018.

 

PHÒNG CẦU NGUYỆN DÀNH CHO NGƯỜI ĐÃ MẤT gồm 500 TƯỢNG PHẬT A DI ĐÀ NHỎ VÀ TỦ THỜ đang được thực hiện cho đến cuối năm 2017 và 2018.

 

 

 

2. A NEW HALL will be constructed for the activity - PHÒNG SINH HOẠT MỚI  

 

 

Temporary Activity Hall

 

Phòng sinh hoạt tạm thời 

 

 

 

 

3. A NEW SIGN OF JAM TSE CHO LING DHARMA CENTRE will be made and installed at the front door of the Dharma Centre - BẢN TÊN VIỆN PHẬT HỌC JAM TSE CHO LING đã cũ và hư hại sẽ được làm bản MỚI để trước cửa Chùa

 

NEW SIGN in 2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

OLD -->

 

 

 

4. PRAYER, DHARMA BOOKS & PUBLICATION FOR YEARS 2017-2018. See more in "Publications"

 

The followings Prayer and Dharma books have been taught by H.E Tulku Neten Rinpoche  Nguyễn Mai-Phương translated from Tibetan into English, French and Vietnamese.

 

"Transforming your Mind, Transforming your Life" A collection of teachings on Mind Training by His Eminence The 9th Tulku Neten Rinpoche.

 

"Daily Practice"

 

"Transference of Consciousness (Powa) in Mind Training Tradition and Prayers to Buddha Amitabha"

____

 

DỰ ÁN DỊCH THUẬT VÀ ẤN TỐNG KINH SÁCH: Xem thêm phần "Publications" để biết thêm chi tiết

 

Những kệ tụng đã được biên soạn và tập sách do Tôn Sư Tulku Neten Rinpoche luận giảng, được Nguyễn Mai-Phương dịch từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, tiếng Pháp & tiếng Việt.

 

"Chuyển Hóa Tâm, Chuyển Hóa Cuộc Đời " Tập sách đúc kết các Pháp Luyện Tâm đã được Ngài giảng dạy

 

"Pháp Chuyển Di Tâm Thức Theo Truyền Thống Luyện Tâm và Lễ Cầu Nguyện Đức Phật A Di Đà "

 

"Kinh Nhật Tụng"

 

5. NEW TARA RETREAT ROOM: STATUES OF GREEN TARA & 21 TARAS AND A NEW ALTAR: These statues of Green Tara and 21 Taras made in Nepal will be kept in a new room for the retreat which has been planned for  the years 2017-2018

 

DỰ ÁN TẠC TƯỢNG PHẬT MẪU LỤC SẮC TARA VÀ 21 PHẬT MẪU TARA, BÀN THỜ VÀ XÂY CẤT PHÒNG TU TẬP MỚI 2017-2018: Các Tôn tượng Phật Mẫu lục sắc Tara và 21 Phật Mẫu Tara, đang được tạc đúc tại Nepal, sẽ được giữ ở phòng thờ mới đang thiết kế để xây cất, cho sự cầu nguyện và tu tập.

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

LONG-TERM PROJECTS

Những dự án dài hạn

 

 

I. DHARMA BOOKS & PUBLICATION: The followings books have been taught by His Eminence Tulku Neten Rinpoche & translated from Tibetan into English and Vietnamese by Nguyễn Mai-Phương.

 

1. " Commentary on The Thirty-Seven Practices of Bodhisattvas " and

2. " An explanation of The Lamp For The Path To Enlightenment "

 

I. DỰ ÁN DỊCH THUẬT VÀ ẤN TỐNG KINH SÁCH: Những tập sách sau đây do Tôn Sư Tulku Neten Rinpoche luận giảng, được Nguyễn Mai-Phương dịch từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh & tiếng Việt.

 

"Luận giải - Ba Mươi Bảy Pháp Hành Của Bồ Tát" và

"Thuyết giảng - Đèn Soi Con Đường Đưa Đến Giác Ngộ"

 

 

II. His Eminence Tulku Neten Rinpoche is doing dharma works to

 

1. Help maintaining the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre in Toronto, Ontario for everyone to practise and

 

2. Support his disciples in Calgary to have more sanghas and a permanent location in the future for the Jam Tse Cho Ling Temple Calgary, Alberta.

 

3. Development and maintenance of the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre's Website. This website has been designed and available since January 2012.

 

II. Ngài Tulku Neten Rinpoche thực hiện những Phật sự để tiếp tục

 

1. Duy trì Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling tại Toronto, Ontario cho mọi người tu tập và

 

2. Hổ trợ các đệ tử của Ngài ở Calgary để bảo trợ thêm chư tăng và có được một địa điểm cố định cho Chùa Jam Tse Cho Ling ở Calgary, Alberta, tiện lợi cho sự hoằng Pháp và tu tập trong tương lai.

 

3. Phát triển và duy trì trang Web của Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling. Trang Web đã được kiến tạo từ năm 2012.

 

ACCOMPLISHED PROJECTS IN CANADA Click on this picture for more information   

Những dự án ĐÃ được hoàn thành trong nước => Nhấn vào hình phía trên đây để xem nhiều hình ảnh khác

 

YEAR 2017 _____________________________________________________________

 

and more ...

 

21. STANDS for offerings & EIGHT AUPICIOUS OBJECTS for the Prayer Hall: Stands designed and made by His Eminence Tulku Neten Rinpoche and also the decoration of Eight Auspicious Objects - NHỮNG KỆ GỖ để đặt phẩm vật cúng dường & TÁM VẬT BIỂU TƯỢNG SỰ CÁT TƯỜNG cho Chánh Điện: Những kệ gỗ được thiết kế và làm bởi Ngài Tulku Neten Rinpoche cũng như vẽ màu cho tám vật biểu tượng cho sự cát tường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Photo Albums of teachings, Practice, Dharma works and Activities with His Eminence Tulku Neten Rinpoche and disciples in the first 10 years of H.E in Canada, USA, Europe & Asia - ALBUMS gồm những hình ảnh lưu niệm về sự hoằng Pháp, tu tập, Phật sự và sinh hoạt của Ngài Tulku Neten Rinpoche và các Phật tử trong 10 năm đầu tiên tại Canada, Mỹ, Châu Âu & Á Đông.

 

 

 

 

 

 

 

19. Projects of sponsoring Sanghas to teach Buddist Phylosophy at Jam Tse Cho Ling Dharma Centre & across Canada - Dự án bảo trợ chư tăng hoằng Pháp tại Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling & các tỉnh ở Canada

 

YEAR 2016 _____________________________________________________________

 

18. Contributing through donation to the Tibetan-Canadian Cultural Centre in Toronto for the construction of the prayer hall - Hổ trợ Trung tâm văn hoá công đồng Tây Tạng tại Toronto xây cất Chánh điện để cầu nguyện.

 

17. Project of supporting the recently formed committee of Gelug Monlam of Canada and a part of contribution to make a very big, new Thangkhar of Je Tsongkhapa - Dự án hổ trợ hội đồng Đại lễ cầu nguyện của truyền thống Hoàng Mạo tại Canada vừa mới thành lập và góp phần giúp đỡ nhiều cho việc thêu một thangkha của Ngài Je Tsonglhapa, mới và rất lớn.

 

 

YEAR 2015 _____________________________________________________________

 

16. A very big Thangkha of Je Tsongkhapa and Prayer Books for The new Gelug Monlam group of Canada. Gelug Monlam means the Great Prayers Festival of the Gelugpa tradition. (March 2015) - Thangkha Ngài Je Tsongkhpa (rất lớn) và Kinh Sách cho Hội đồng Gelug Monlam tại Canada. Gelug Monlam có nghĩa là Đại Lễ cầu nguyện của truyền thống Gelugpa hay Hoàng Mạo (mũ vàng) (Tháng3, 2015)

 

 

 

 

15. Program of Mind Training For Young Children at the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre (January 2015)

 

 

 

 

 

14. ART OBJECTS, made by disciple and offered to the Dharma Centre for the New Year ( February 2015 )

Phẩm vật nghệ thuật cúng dường tu viện đầu năm 2015

 

 

YEAR 2014 _____________________________________________________________

 

See Accomplished Projects for CALGARY - MONTREAL - VANCOUVER, Canada at the end of the page  

Statue of Je Tsongkhapa has been received for the Jam Tse Cho Ling Tibetan Buddhist Temple in Calgary

(December 2013 - August 2014).

 

 

Accomplished Projects for the JAM TSE CHO LING DHARMA CENTRE in TORONTO, Canada

 

13. Dharma Wheel and Two Deer and other Objects ( August - September 2014 )

 

 

 

 

 

12. Tables and cushions will be kept in the Prayer Hall for the sangha ( August 2014 )

 

 

 

 

 

11. A new Altar & decoration for the two hundred small statues of Medicine Buddha & Shakya Muni Buddha ( June - August 2014 )

 

 September 1, 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  August 29, 2014

 

 

 

 

 

 

10. A new Stand kept outside the Centre for offering candles ( August 2014 )

 

 

 

 

 

9. A new Altar and Decoration for the two hundred small statues of Medicine Buddha and Shakya Muni Buddha ( June - August 2014 )

 

 

 

 

 

8. A collections of 275 TENGYUR ( Tạng Luận ) and 132 KANGYUR ( Tạng Kinh và Luật ) written in Tibetan language, have been received from India and will be kept in the up-coming-built Library at the Jam Tse Cho

Ling Dharma Centre (January 2014  - April 2014 )

 

   

 

 

 

 

 

 

 

YEAR 2013 _____________________________________________________________

 

7. A new Roof for the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre (July - October 2013)

 

 

 

 

6. One hundred small Statues of Medicine Buddha and one hundred small statues of ShakyaMuni Buddha

(March - May 2013)

 

 

 

 

 

5. Mani Wheels for outside the Centre (March - June 2013)

 

 

 

 

 

 

 

UP TO YEAR 2012 _______________________________________________________

 

4. Two hundred small Statues of ShakyaMuni Buddha and Je Tsongkhapa and a new altar for these statues

    (August 2012 - January 2013 )

 

 

 

 

 

3. New main Altar and renovation outside the Centre (January 2011 - June 2011)

 

2. Statues and Thangkars for the prayer hall and Sound System (December 2010 – June 2011)

 

1. New building bought and renovated for the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre (August 2010 – December 2010)

 

____________________________________________________________________________________________

 

ACCOMPLISHED PROJECTS FOR CALGARY - MONTREAL - VANCOUVER , CANADA 

 

1. Statue of Je Tsongkhapa (3 feet) for the Jam Tse Cho Ling Tibetan Buddhist Temple in Calgary (December 2013 - August 2014) 

 

3. Statues of Shakya Muni Buddha and Green Tara - Thangkars - H.E Tulku Neten Rinpoche's throne - Ritual Instruments - Cushions, Small Tables for the Jam Tse Cho Ling Tibetan Buddhist Temple in Calgary

 

2. Thangkars - H.E Tulku Neten Rinpoche's throne - Ritual Instruments - Cushions, Small Tables for Vancouver

 

1. Thangkars - H.E Tulku Neten Rinpoche's throne - Ritual Instruments - Cushions, Small Tables for Montreal

 

____________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.