<- Home Page - Trang chính               UPDATED NEWS - TIN TỨC MỚI

 

 

DHARMA TEACHINGS by His Eminence Tulku Neten Rinpoche. Nguyễn Mai-Phương translates directly from Tibetan into English, French & Vietnamese

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche giảng dạy Phật Pháp. Nguyễn Mai-Phương dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, Pháp và Việt

   

________________________________________________________________________________

 

Since the year 2006, His Eminence Tulku Neten Rinpoche has been giving Teachings to various communities: Tibetan, Asian, Canadian, American, European, Indian, Hispanic-Latino & Native People. Từ năm 2006, Ngài Tulku Neten Rinpoche đã thuyết Pháp cho nhiều cộng đồng người Tây Tạng, Á Đông, Gia Nã Đại, Mỹ, Châu Âu, Ấn Độ, dân tộc thuộc văn hóa La Tinh & Thổ Dân bản xứ.

 

( Click on icons below for more information - Nhấn trên những hình dưới đây để biết thêm chi tiết )

 

YEAR 2018

 

CANADA, TIBET & INDIA January 2018: (1) Practice at the JAM TSE CHO LING DHARMA CENTRE IN TORONTO CANADA, (2) practice at the PRAYER HALL (Nyungne Lhakhang) which belong to His Eminence Tulku Neten Rinpoche's nine lifetimes JUNGPA MONASTERY in TIBET. It has been recently built by His Eminence for lay people to come for the Dharma practice, and (3) His Eminence also accomplished the project of building a NEW FLOOR WITH ROOMS for sanghas and office in Jungpa Group at SeraMey Monastery, south INDIA.

 

CANADA, TÂY TẠNG & ẤN ĐỘ: (1) Tu tập tại Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling ở Toronto Canada, (2) Tu tập tại ĐẠO TRÀNG (Nyungne Lhakhang) mới xây xong thuộc Tu Viện Jungpa 9 đời của Ngài Tulku Neten Rinpoche ở Tây Tạng. Đạo tràng được Ngài hộ trì tạo dựng dành riêng cho phật tử có nơi để cùng nhau tu tập, và (3) Ngài Tulku Neten Rinpoche cũng vừa thành tựu dự án xây cất một TẦNG LẦU GỒM CÁC TỊNH PHÒNG cho chư tăng, phòng họp, tiếp khách và văn phòng làm việc cho tăng đoàn thuộc nhóm Jungpa ở tu viện SeraMey, Ấn Độ

 

Pictures will be available soon - Hình ảnh sẽ được đăng lên trong nay mai

 

 

SAIGON & NHA TRANG, VIETNAM  December 25, 2017 - January 8, 2018: His Eminence Tulku Neten Rinpoche was invited to VietNam for Dharma teachings, giving talk at various corporations and doing charity works.

 

Từ ngày 25 tháng 12, 2017 đến ngày 8 tháng 1, 2018: Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời về Saigon và Nha Trang ở Việt Nam để gieo duyên và giảng dạy giáo Pháp, nói chuyện tại các công ty và làm những hoạt động từ thiện.

 

 

Teaching & Ritual

Thuyết Pháp & lễ cầu nguyện

 

 

Teaching To Sanghas

Thuyết Pháp cho Chư Tăng

 

 

Talk at Corporations

Nói chuyện tại các Công Ty

 

 

Social Support

Hổ Trợ Xã Hội

 

 

 

YEAR 2017

 

INDIA: RETREAT-PILGRIMAGE & DHARMA WORK AT THE SERAMEY MONASTIC UNIVERSITY & MONASTERY December 2017 - Hành hương tu tập & Phật sự tại Đại học Phật Học và tu viện SeraMey ở Ấn Độ, tháng 12, 2017

 

More Pictures will be available soon - Những Hình ảnh khác sẽ được đăng lên trong nay mai

 

 

 

Special Event

Sự kiện đặc biệt

 

 

Retreat at Holy Places

Tu tập tại các Thánh Địa

 

 

Pilgrimage In India

Hành hương Ấn Độ

 

 

At SeraMey Monastic University

Tại Đại Học Phật Học SeraMey

 

 

With H.E's Great Teacher

Gặp lại Bậc Thầy tôn kính

 

Life Release

Phóng sanh

 

 

SAN JOSE, ORANGE COUNTY & LOS ANGELES  IN CALIFORNIA, USA November 8-20, 2017

 

Teachings in California, USA

Thuyết Pháp tại Cali, nước Mỹ

 

Public Talk

Thuyết giảng cho công chúng

 

 

Talk to Youth

Giảng cho Giới Trẻ

 

 

Happy Long Life To Teacher

H.E Tulku Neten Rinpoche

Chúc mừng trường thọ Thầy

Ngài Tulku Neten Rinpoche

 

Accomplished Project in Canada

Dự án đã  được thực hiện ở Canada

 

 

 

Activity Supporting

H.E Tulku Neten Rinpoche

Sinh hoạt hộ trì

Ngài Tulku Neten Rinpoche

 

 

HUNTSVILLE & ATHENS IN ALABAMA - NORMAN & OKLAHOMA CITY IN OKLAHOMA - AUSTIN &

DALLAS FORT WORTH AREA IN TEXAS, USA   October 10-30, 2017

 

 

Talk at Educational Institutions

Giảng tại các Trường Đại Học

 

 

Public Talk

Thuyết giảng cho công chúng

 

 

Talk to Youth

Giảng cho Giới Trẻ

 

 

Talk at Healthcare Centers

Tại các Trung Tâm chăm lo Sức Khỏe

 

 

Teachings in Texas, USA

Thuyết Pháp tại Texas, nước Mỹ

 

 

Teachings in Oklahoma & Alabama USA - Thuyết Pháp tại Oklahoma & Alabama, nước Mỹ

 

            

 

Interview with Medias

Phỏng vấn trên đài truyền hình

 

 

Activity with Disciples: Happy H.E Tulku Neten Rinpoche's Birthday

Sinh hoạt với các đệ tử: Chúc mừng sinh nhật của Thầy Tulku Neten Rinpoche

 

 

AT JAM TSE CHO LING DHARMA CENTRE IN TORONTO CANADA September 19-25, 2017

Medicine Buddha Practice is organized to support the SeraMey Monastery in India, guided by His Eminence Tulku Neten Rinpoche

 

Khoá lễ tu tập Đức Phật Dược Sư được tổ chức tại Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling để hộ trì tu viện SeraMey ở Ấn Độ, dưới sự hướng dẫn của Ngài Tulku Neten Rinpoche.

 

 

Sand Mandala

Đồ hình Mandala làm bằng cát

 

 

Medicine Buddha Practice

Tu tập Đức Phật Dược Sư

 

 

Tibetan Art at JTCL Dharma Centre

Nghệ thuật Tây Tạng tại JTCL Toronto

 

Blessing To the Jam Tse Cho

Ling Dharma Centre - Phúc

lành gia trì Viện Phật Học JTCL

 

 

On-going Projects in Canada

Dự án đang được thực hiện ở Canada

 

 

 

On-going International Projects

Dự án đang được thực hiện ở

nước ngoài

 

 

Interview with Medias

Phỏng vấn với đài truyền hình

 

 

Accomplished Projects in Canada

Dự án đã  được thực hiện ở Canada

 

 

Accomplished International

Projects - Dự án đã được thực

hiện ở nước ngoài

 

HOUSTON, TEXAS USA August 5-8  &  SERAMEY MONASTERY & MONASTIC UNIVERSITY IN INDIA  August 9-22, 2017: His Eminence Tulku Neten Rinpoche was invited to give Dharma Teachings and Public Talk in Houston Texas and then went to SeraMey monastery in India for the funeral of former Abbot Khensur Rinpoche Lobsang Rabgar and for various Dharma Works supporting monastery and SeraMey monastic University

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời sang hoằng Pháp tại Houston Texas nước Mỹ, sau đó trở về tu viện SeraMey ở Ấn Độ để làm tang lễ cho Ngài Cựu Viện Trưởng Lobsang Rabgar và các Phật sự hộ trì tu viện và Đại Học Phật Học SeraMey.

 

 

Public Talk in Texas, USA

Thuyết giảng cho công chúng ở Texas

 

 

Teachings to various communities

Giảng dạy giáp lý cho các cộng đồng

 

 

Dharma Work at SeraMey monastery in India -Phật sự

tại Tu Viện SeraMey ở Ấn Độ

 

Healthcare Support

Hổ Trợ Y Tế Sức khỏe

 

 

Educational Support

Hổ Trợ Giáo Dục

 

 

Social Support

Hổ Trợ Xã Hội

 

 

Teaching to new & young

Sanghas in SeraMey Monastery

Giảng cho Tăng trẻ mới tại SeraMey

 

 

On-going Projects supporting

SeraMey Monastic University & Sera  monastery - Dự án hộ trì Đại Học Phật

Học và tu viện Sera đang được thực hiện

 

Projects supporting Seramey monastery - Dự án hộ trì tu

viện SeraMey đã được thực hiện

 

 

 

AT JAM TSE CHO LING DHARMA CENTRE IN TORONTO, ONTARIO CANADA

July & August, 2017: His Eminence Tulku Neten Rinpoche gives the commentary on Shantideva's THE WAY OF THE BODHISATTVA - Chapter 7: Enthusiastic Perseverance - Tháng 7 & 8, 2017: Ngài Tulku Neten Rinpoche luận giải Phẩm BỒ TÁT HẠNH của Bồ Tát Tịch Thiên - Chương 7: Hạnh Tinh Tấn

 

July 29, 2017: Social Support - Hổ trợ xã hội

July 28, 2017: Education Program -Teachings to Youth. Chương trình Giáo Dục giảng dạy cho giới trẻ

July 23, 2017: Talk at television: Nói chuyện trên đài truyền hình ở Toronto

July 21, 2017: Ritual Class: Lớp dạy làm nghi lễ

 

 

Dharma teachings

Giảng dạy Phật Pháp

 

 

Tibetan Art at JTCL Dharma Centre

Nghệ thuật Tây Tạng tại Viện Phật Học

 

 

Teaching to Youth

Giảng dạy Giới Trẻ

 

 

Ritual Class & Practice

Lớp học làm nghi lễ & thực hành

 

 

Talk at Television

Nói chuyện trên đài truyền hình

 

Photo Albums

Hình Ảnh Lưu Niệm

 

June 2-19, 2017 Venerable GYUMED KHENSUR RINPOCHE LOBSANG JAMPA gives Teaching and Empowerment at Jam Tse Cho Ling Dharma Centre - Ngài GYUMED KHENSUR RINPOCHE LOBSANG JAMPA hoằng Pháp tại Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling

 

May 28, 2017: Buddha ShakyaMuni's Birth, Enlightenment & Parinirvana day - Retreat at the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre - Ngày 28 tháng 5, 2017 Khóa tu học vào ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đản Sanh, Thành Đạo & nhập Vô Dư Niết Bàn

 

 

Events at Jam Tse Cho Ling

Hoằng Pháp tại Viện Phật Học JTCL

 

 

Special Events with Teacher

Những sự kiện đặc biệt với Sư Phụ

 

 

Buddha's Birthday Retreat

Khóa tu Học ngày Phật Đản

 

 

Outdoor activity with Teacher & disciples - Sinh hoạt ngoài trời với

Sư Phụ & các đệ tử  

 

Projects of sponsoring Sanghas

Dự án bảo trợ chư tăng hoằng Pháp

 

 

Accomplished International Projects -Dự án đã được thực hiện

ở nước ngoài

 

Tuesday June 13  Venerable Thamthog Rinpoche, Abbot of Namgyal monastery in Dharamsala, India which is the personal monastery of His Holiness the Dalai Lama, visits the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre and has lunch with Sanghas and disciples.

 

Thứ ba ngày 13 tháng 6 Ngài Thamthog Rinpoche, Viện trưởng tu viện Namgyal tại Dharamsala, Ấn Độ cũng là tu viện riêng của Đức Dalai Lama, viếng thăm Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling, đàm đạo và dùng cơm trưa với chư tăng và phật tử.

 

 

 

VANCOUVER IN CANADA -  SINGAPORE, TAIWAN & MALAYSIA IN ASIA  April - May, 2017

 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche was invited to the celebration of the Buddha Birthday, to give Dharma teachings and meet with people at corporations, business groups and university.

 

VANCOUVER CANADA - SINGAPORE, ĐÀI LOAN & MÃ LAI: Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời làm lễ Phật Đản, giảng dạy Phật Pháp và nói chuyện tại các công ty, những nhóm doanh nhân và đại học

 

     

 

 

AT JAM TSE CHO LING DHARMA CENTRE IN TORONTO, CANADA  January - April, 2017

 

Sanghas practise and special prayers to Yamantaka, Kalarupa, Palden Lhamo and 400 Pujas - From February to April 2017, His Eminence Tulku Neten Rinpoche gave teachings on: "The Main Practice to apply in this life, at the time of Death, and in the Intermediate State (Bardo) for obtaining a good Rebirth", both presentations are mainly of SUTRA and TANTRA practices, specially from the class of Highest Yoga Tantra

 

Tại Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling, Toronto Canada - Chư tăng tu tập và đặc biệt làm lễ Đức Phật Yamantaka Chiến thắng Dạ Ma, chư vị Hộ Pháp Kalarupa, Palden Lhamo và 400 cầu nguyện - Ngài Tulku Neten Rinpoche giảng dạy từ tháng 2 cho đến tháng 4, 2017 về "Pháp hành then chốt áp dụng trong cuộc sống hiện tại, lúc lìa đời, và trong thân trung ấm để có được một tái sanh tốt đẹp", sự tu tập chính yếu dựa theo KINH ĐIỂN và MẬT ĐIỂN, đặc biệt từ Mật Điển tối thượng

 

 

Teachings - Pháp Thoại

 

 

                   

Summary of Teachings

 Tóm Lược Các Bài Luận Giải

 

                   

Audio Teachings

Nghe Băng Giảng

 

                    

Video Teachings

Pháp Thoại qua Màn Ảnh

 

 

 

AT THE TIBETAN-CANADIAN CULTURAL CENTRE IN TORONTO, CANADA - March 11, 12 & 13

Ngày 11, 12 & 13 tháng 3, 2017 tại Trung tâm văn hóa cộng đồng người Tây Tạng-Canada ở Toronto

 

Long Life Prayer Ceremony for His Eminence Tulku Neten Rinpoche - March 12, 2017

Ngày chủ nhật 12 tháng 3, 2017: Lễ cầu nguyện trường thọ cho Ngài Tulku Neten Rinpoche

 

 

 

GELUG MONLAM OF CANADA (Great Prayer Festival of Gelugpa tradition): As the First Throne Holder of the Gelug Monlam of Canada since the year 2015, His Eminence Tulku Neten Rinpoche leads the ceremony, gives Dharma teachings and prayers together with Sanghas of the Gelugpa tradition across the country and Buddhists.

 

PHÁP HỘI TRUYỀN THỐNG HOÀNG MẠO TẠI CANADA do Ngài Tulku Neten Rinpoche, vị THỦ NGÔI đầu tiên của Pháp Hội nhiệm chức từ năm 2015, hướng dẫn buổi lễ, thuyết giảng và cùng chư tăng của hệ phái truyền thừa Hoàng Mạo đến từ các tỉnh ở Canada và phật tử làm lễ cầu nguyện cũng như tranh biện  Phật Pháp.

 

 

 

SOCIAL SUPPORT ACTIVITY IN TORONTO, CANADA March 11, 2017: Work of Charity

 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche was invited to give a talk at the event organized by the "Gifts Foundation" organization in Toronto and provided his support to the organization for it's charitable projects.

 

PHẬT SỰ HỔ TRỢ XÃ HỘI TẠI TORONTO CANADA ngày 11 tháng 3 năm 2017: Hoạt động từ thiện - Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời đến nói chuyện trong buổi họp mặt gây quỹ tổ chức bởi hội " Vòng Tay Nhân Ái " ở Toronto và Ngài hổ trợ cho các dự án từ thiện của hội.

 

      

 

 

AT JAM TSE CHO LING DHARMA CENTRE IN TORONTO, CANADA  January - March, 2017

 

TIBETAN NEW YEAR February 27 & March 5, 2017 - Tân Niên Tây Tạng ngày 27 tháng 2 & 5 tháng 3, 2017

 

 

Celebrating the Tibetan New Year and Funds Raising Event to support the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre

Sinh hoạt chung vui Tết Tây Tạng và tiệc chay gây qũy hộ trì Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling

 

 

 

LUNAR NEW YEAR January 29, 2017 - Tân Niên Á Đông 29 tháng Giêng năm 2017

 

 

 

CLASS for daily practice - January 8, 2017

"The meaning and benefit of Mandala offering and how to apply this practice to accumulate merits and purify negativities" - LỚP học và thực tập cho sự tu luyện hằng ngày: "Ý nghĩa và lợi ích của cúng dường Mandala và áp dụng sự tu tập nầy để tích luỹ công đức và tiêu trừ tội lỗi".

 

 

 

Publications - Xuất bản / Ấn Tống

 

 

 

 

 

Dharma Books

Sách Phật Pháp

 

Prayer Books

Kinh Cầu Nguyện

 

Little Books of

Diamond-like Wisdom

 

   Photo Albums

Hình Ảnh Lưu Niệm

 

 

Events with Disciples January 2017: Prayer, Blessing and Wedding Celebration - Sinh hoạt Phật sự với các đệ tử: Lễ cầu nguyện, gia trì và chúc phúc tân hôn

 

 

 

TEACHINGS AT CORPORATIONS - THUYẾT GIẢNG TẠI CÁC CÔNG TY

January 23, 2017: With the World System Builder Team (World Financial Group Corporation) in Vancouver, Canada

 

 

 

On-Going National & International Projects - Những dự án đang được thực hiện ở Canada & nước ngoài

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

NEWS OF THE YEAR 2016

Tin tức của năm 2016

 

 

 

SUMMARY OF DHARMA TEACHINGS AND ACTIVITIES UP TO YEAR 2015

Tóm lược những Phật sự Hoằng Pháp cho đến năm 2015

 

 

NEWS OF THE YEAR 2015

Tin tức của năm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.