<- Home - Trang chính

 

CELEBRATING THE 10TH ANNIVERSARY OF HIS EMINENCE TULKU NETEN RINPOCHE IN CANADA, HIS MANY ACCOMPLISHMENTS IN DHARMA WORK AND AS A WORLDWIDE LAMA-TEACHER OF BUDDHIST PHILOSOPHY (2006-2016) Kỷ niệm 10 năm Ngài Tulku Neten Rinpoche chính thức định cư tại Canada, những thành tựu trong Phật sự của Ngài cũng như trong sự truyền dạy Đạo Pháp khắp nơi trên thế giới như một bậc Lạt Ma-Giảng Sư 

 

(Click on the following pictures to see more - Nhấn trên những hình dưới đây để biết thêm chi tiết)

 

  HIS EMINENCE TULKU NETEN RINPOCHE, the 9th reincarnated Lama-Abbot of the Jungpa monastery and Spiritual Leader of the people of Lithang-Kham province of Tibet; Dharma Teacher of the SeraMey Monastic University and Gyumed Tantric Monastery in India; Founder-Abbot & Spiritual Master of the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre in Toronto and the Jam Tse Cho Ling Tibetan Buddhist Temple in Calgary, both in Canada; and The First Throne Holder of Gelug Monlam of Canada     [ Français ]  [ Tiểu Sử Tiếng Việt ]

 

  Click to see DHARMA TEACHINGS. His Eminence has been teaching Tantra and Sutra ( LAMRIM - The Gradual Stages Of The Path To Enlightenment ).

 

Nhấn lên hình để xem phần GIẢNG DẠY PHẬT PHÁP. Ngài giảng dạy Mật Điển Kinh Điển ( LAMRIM những Giai Đoạn thứ lớp của Đạo lộ đưa đến giác ngộ )

__________________________________________________________________________________________________________

 

Since 2006, His Eminence Tulku Neten Rinpoche has been residing in CANADA and giving Dharma teachings in many countries around the world - Từ năm 2006, Ngài Tulku Neten Rinpoche định cư tại Canada và hoằng Pháp tại nhiều quốc gia khắp nơi trên thế giới. Chi tiết phần dưới đây được dịch sang Tiếng Việt

 

 

 [ TIBET - TÂY TẠNG ]           Projects - Dự án

 

Later on, His Eminence Tulku Neten Rinpoche accomplished his principal project of completing the reconstruction of his nine lifetimes JUNGPA MONASTERY which had been previously destroyed in Jungpa-Lithang, Tibet.

 

  [ TORONTO, ONTARIO ]      Projects - Dự án       Publication of Books

 

In January 2009, His Eminence Tulku Neten Rinpoche founded the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre in Toronto, province of Ontario, Canada as a charitable organization.

 

On August 19, 2010 the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre had its permanent location on 598 Browns Line Toronto, Ontario M8W 3V5. Temporary renovations to the existing building were completed in time to allow the Centre to begin conducting services at this location on November 2010.

 

On June 12, 2011 the completion of the prayer hall and some facilities outside the Centre finalized renovations and the official opening was celebrated.

 

 

 [ CALGARY, ALBERTA ]        Projects - Dự án Sponsor Sanghas

 

On December 14, 2012 as per the wishes and requests from his disciples, His Eminence Tulku Neten Rinpoche founded the Jam Tse Cho Ling Tibetan Buddhist Temple in Calgary, Alberta (Canada). This temple functions as a branch of the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre in Toronto.

 

On October 1st, 2013 after having completed all the need for the Main Prayer Hall such as altar, statues, thangkars, throne, ritual instruments, prayer books, cushions and so forth... His Eminence Tulku Neten Rinpoche began conducting activities at 96 WhiteHaven N.E Calgary Alberta T1Y 6C5.

 

In January 2014, His Eminence Tulku Neten Rinpoche realized his plan of sponsoring his senior student Geshe Lharampa Trinley Gyatso from the SeraMey monastery in India to come to Canada, and first started Dharma teachings at the Jam Tse Cho Ling Temple in Calgary. This is a part of his long-term project of sponsoring sanghas to teach in both Jam Tse Cho Ling Dharma Centre in Toronto and Temple in Calgary.

 

 

  [ CANADA ]  GELUG MONLAM OF CANADA 2015, 2016, 2017 ... 

 

In January 2015, His Eminence Tulku Neten Rinpoche accepted the request from the committee of sanghas of the Gelugpa tradition in Canada to become The First Throne Holder of Gelug Monlam of Canada ( Gelug Monlam means Great Prayer Festival of the Gelugpa tradition which was formed in the year 2015 ).

 

The main purpose of the Great Prayer Festival is to pray for world peace, good health and generate conducive conditions for everyone to live in harmony.

 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche supports the group of Gelug Monlam of Canada for its activities from the beginning and every year as the Throne Holder. This Festival is organized in Toronto for the first time on March 20, 21 and 22, 2015. See Accomplished National Projects.

 

 

[ INDIA - DHARMA WORKS TO SUPPORT THE SERAMEY MONASTERY  - PHẬT SỰ HỘ TRÌ TU VIỆN SERAMEY Ở ẤN ĐỘ ]

 

                                             Projects - Dự án  

 

 

[ ACADEMIC TEACHINGS TO UNIVERSITY, SCHOOL, YOUTH & COMPANY - GIẢNG DẠY TẠI CÁC ĐẠI HỌC, TRƯỜNG LỚP, GIỚI TRẺ & CÔNG TY ]

 

                                

 

 

[ VARIOUS WORKS OF CHARITY & PROJECT OF ENVIRONMENT - HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN  &  DỰ ÁN DUY TRÌ MÔI TRƯỜNG ]

 

[ BLESSING TO THE JAM TSE CHO LING DHARMA CENTRE - PHÚC ÂN GIA TRÌ VIỆN PHẬT HỌC JAM TSE CHO LING ]

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

Since the year 2006, His Eminence Tulku Neten Rinpoche has been giving Teachings to various communities: Tibetan, Asian, Canadian, American, European, Indian, Hispanic-Latino & Native People. Từ năm 2006, Ngài Tulku Neten Rinpoche đã thuyết Pháp cho nhiều cộng đồng người Tây Tạng, Á Đông, Gia Nã Đại, Mỹ, Châu Âu, Ấn Độ, dân tộc thuộc văn hóa La Tinh & Thổ Dân bản xứ.

 

 

All Dharma teachings, books, retreats and public talks by His Eminence Tulku Neten Rinpoche are translated directly from Tibetan into English, French and Vietnamese by Nguyễn Mai-Phương

  *

Nguyễn Mai-Phương dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, PhápViệt những bài Pháp Thoại, kinh sách soạn thảo, khóa tu học, thuyết Pháp cho cộng đồng bởi Ngài Tulku Neten Rinpoche

 

 

 

 

See TEXT for the summarized explanation of all topics of the teachings - Xem thêm  phần TEXT đúc kết những điểm chính yếu của các bài Pháp đã được Ngài Tulku Neten Rinpoche luận giảng   Television-Radio     Audio      Video      Books  

 

 

 

 

Activity with TIBETAN Community

 

Public Teachings

 

Activity with Other Communities

Phật sự với cộng đồng Tây Tạng

Thuyết Pháp cho công chúng

Phật sự với nhiều cộng đồng

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

        

 

Retreats in Canada & USA

Khóa tu học ở Canada & Mỹ

 

 

   Retreats & Pilgrimage in India & Nepal

   Tu học & hành hương Ấn Độ & Nepal

 

 

Pilgrimage in Asian Countries

Hành hương tại các nước Á Đông

 

       

                  

   Up Comming ...

 

Teachings at Jam Tse

Cho Ling Dharma Centre

 

 

Teachings in Asia & Europe

Giảng dạy ở Á Châu & Âu Châu

 

 

Teachings In Australia

Ging dạy ở Úc Châu

 

 

 

 

Teachings In Canada

Giảng dạy tại Canada

 

    Teachings In Texas & California, USA

  Giảng dạy tại tiểu bang Texas & Cali ở Mỹ

 

Teachings In Other States, USA

Tại các tiểu bang khác ở Mỹ

_________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New National Projects  Dự án đang được thực

hiện ở Canada

New International Projects

Dự án đang được thực

hiện ở nước ngoài

Accomplished National

Projects. Dự án đã được

hoàn thành ở Canada

Accomplished International

Projects - Dự án đã được hoàn thành ở nước ngoài

_________________________________________________________________________________________________________

 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche, the  9th reincarnated LAMA of Jungpa-Lithang monastery in Kham, TIBET &  Projects to suport Jungpa monastery, sangha community and people

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche hóa thân đời thứ 9, LẠT MA của tu viện Jungpa-Lithang thuộc tỉnh Kham Tây Tạng & những dự án hộ trì Tu Viện, Tăng đoàn và dân chúng

 

 

 

 

 

 

 

 

Projects in Tibet  - Dự án hộ trì ở Tây Tạng

 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche, the 9th reincarnated LAMA of Jungpa house and sanghas in SeraMey monastery, INDIA & Projects to suport Jungpa house and sanghas community

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche hóa thân đời thứ 9, LẠT MA của tịnh thất dành riêng cho Jungpa và chư tăng Jungpa ở tu viện SeraMey, Ấn Độ & những dự án hộ trì tịnh thất và chư tăng Jungpa

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Projects in India - Dự án hộ trì ở Ấn Độ

 

 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche at SERAMEY Monastic University and Monastery & Projects to support the monastery and SeraMey sangha community in INDIA

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche ở Đại Học Phật Học và tu viện SeraMey & những dự án hộ trì tăng đoàn của tu viện SeraMey, Ấn Độ

 

 

 

Supporting on-going University Projects

Dự án hộ trì Giảng đường Đại Học đang xây cất

 

 

 

 

Accomplished Projects - Dự án hộ trì đã hoàn thành

 

 

Special Events:  Meeting with Tulku Neten Rinpoche's Three Great Teachers  - Tulku Neten Rinpoche was invited to conduct a special ceremony of covering the statue of Buddha ShakyaMuni with new gold and offering new garments in Bodhgaya, India

 

Gặp mặt với Ba Tôn Sư của Ngài Tulku Neten Rinpoche. Ngài được mời làm chủ lễ buổi cầu nguyện đặc biệt để thếp vàng mới lên thân tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và cúng dường y áo ở Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ

 

                   

 

_____________________________________________________________________________________

 

 

YEAR 2016

 

(Click on the following pictures to enlarge - Nhấn lên những hình dưới đây để thấy lớn rõ hơn)

 

AT THE JAM TSE CHO LING DHARMA CENTRE IN TORONTO, CANADA - Tại Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling, Toronto Canada

 

Thanksgiving day October 9-10, 2016: Practice, prayer to the Buddha of Compassion Avalokiteshvara for peace and prayer for long-life of our Teacher His Eminence Tulku Neten Rinpoche, with disciples from Toronto, Hamilton and Mississauga. See also Outdoor activities.

 

Nhân ngày lễ Tạ Ân 9 & 10 tháng 10, 2016: Phật tử tu tập, cầu nguyện Đức Phật Quán Thế Âm cho sự an lành và cầu nguyện trường thọ cho Sư Phụ Ngài Tulku Neten Rinpoche. Các đệ tử ở Toronto, Hamilton và Mississauga đến tu học và chung vui. Xem thêm phần Sinh hoạt ngoài trời.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________

__________________________

__________________________

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT THE JAM TSE CHO LING TEMPLE IN CALGARY & Public Teaching Hall - CANADA - September 2016

With disciples from Calgary, Edmonton, Saskatchewan, Vancouver and Outdoor activities in Banff, Alberta Rocky Mountain - Tháng 9 năm 2016: Với các đệ tử ở Calgary, Edmonton, Saskatchewan & Vancouver và Sinh hoạt ngoài trời ở Banff trên núi Rocky Mountain.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXAS, USA ( 5 years of teaching in USA starting from the year 2012 ) With disciples from Dallas FW, Austin, Houston, Virginia-Washington DC & Pennsylvania - Kỷ niệm 5 năm sang hoằng Pháp tại nước Mỹ bắt đầu từ năm 2012 - Cùng với các đệ tử ở Dallas FW, Austin, Houston, Virginia-Washington DC và Pennsylvania.

 

DALLAS FORT WORTH - October 2016 - Tháng 10 năm 2016 tại Dallas Fortworth Texas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOUSTON - July 2016 - Tháng 7 năm 2016 tại Houston Texas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUSTIN - July & October 2016 - Tháng 7 & 10 năm 2016 tại Austin Texas

 

 

 

 

 

 Public Teachings - Thuyết Pháp cho công chúng

 

Click on Vegetarian dinners which were organised to support H.E Tulku Neten Rinpoche - Nhấn lên Tiệc chay cung thỉnh và hổ trợ Ngài để biết thêm chi tiết

 

 

VIRGINIA-WASHINGTON DC - October 2016 ( 5 years of teaching in USA starting from the year 2012 ) With disciples from Virginia, Washington DC, Maryland  & Pennsylvania - Tháng 10 năm 2016: Kỷ niệm 5 năm sang hoằng Pháp tại nước Mỹ bắt đầu từ năm 2012 - Cùng với các đệ tử ở Virginia, Washington DC, Maryland và Pennsylvania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORANGE COUNTY & SAN JOSE CALIFORNIA, USA - November 2016 ( 5 years of teaching in USA starting from the year 2012 ) with disciples from Orange County & Dallas FW - San Jose, Los Angeles, San Francisco & Sacramento - Tháng 11 năm 2016: Kỷ niệm 5 năm sang hoằng Pháp tại nước Mỹ bắt đầu từ năm 2012 - Cùng với các đệ tử ở Orange County & Dallas FW - San Jose, Los Angeles, San Francisco and Sacramento.

 

SAN JOSE April & November 11-14, 2016 - Tháng 4 & 11 năm 2016 tại San Jose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Celebrating His Eminence Tulku Neten Rinpoche's Birthday - Chúc mừng sinh nhật của Sư Phụ

 

ORANGE COUNTY  November 1-8, 2016 - Ngày 1-8 tháng 11 năm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For more details, see the vegetarian dinner to support H.E Tulku Neten Rinpoche - Xem thêm chi tiết phần Tiệc chay chung vui hổ trợ Ngài Tulku Neten Rinpoche

 

Outdoor activities Sinh hoạt ngoài trời

 

 

June 14, 2016: TOURO COLLEGE, NEW YORK CITY USA:  His Eminence Tulku Neten Rinpoche was invited to the ceremony of graduation (Baccalaureate and Associate Degrees) at the Touro College.

 

Ngày 14 tháng 6, 2016: Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời tham dự lễ ra trường và phát bằng cấp tại Đại Học Touro ở thành phố New York.

 

 

 

 

 

 

SAIGON, CẦN THƠ, MỸ THO, BẾN TRE & ĐỒNG THÁP, SOUTH VIETNAM - November 15-29, 2016

His Eminence Tulku Neten Rinpoche was invited to VietNam. See Dharma teachings, works of charity and other activities. Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời về Saigon và các vùng miền Tây Vietnam. Xem phần Giảng dạy giáo Pháp, Phật sự từ thiện và các sinh hoạt khác.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Celebrating His Eminence Tulku Neten Rinpoche's Birthday - Chúc mừng sinh nhật của Sư Phụ

 

Project of Charity - Dự án từ thiện

 

  Life release ceremony - Lễ Phóng sanh

 

 

MONTRÉAL, CANADA December 15, 2016: With disciples from Montreal, Ville Saint-Laurent & Longueil - Với các đệ tử ở Montréal, Ville Saint-Laurent và Longueil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Celebrating His Eminence Tulku Neten Rinpoche's Birthday - Chúc mừng sinh nhật của Sư Phụ

 

 

VANCOUVER & PRINCE RUPERT, CANADA: With disciples from Vancouver & Prince Rupert Island - Với các đệ tử ở Vancouver và Prince Rupert Island. &  SEATTLE, USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLAND, CZECH REPUBLIC, GERMANY & HUNGARY, EUROPE August 2016 - BALAN, TIỆP KHẮC, ĐỨC & HUNG, CHÂU ÂU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARIZONA &  OKLAHOMA, USA  May & October 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEACHINGS TO YOUTH - GIẢNG DẠY CHO GIỚI TRẺ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT THE TIBETAN-CANADIAN CULTURAL CENTRE (TCCC) IN TORONTO, CANADA December 23, 2016: Teachings & prayer - Tại trung tâm văn hóa cộng đồng liên hiệp người Tây Tạng -Canadian ở Toronto ngày 23 tháng 12, 2016: Thuyết Pháp & cầu nguyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelug Monlam of Canada

March 2016

Đại lễ truyền thống

Phái Hoàng Mạo Canada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATLANTA, GEORGIA & ORLANDO, FLORIDA - USA

 

 

 

 

 

 

 

 

(Click on the following pictures to see more details - Nhấn trên những hình dưới đây để biết thêm chi tiết)

 

INDIA (Years 2012-2013-2014-2015) - ẤN ĐỘ

 

December 2015 - Tháng 12

 

 

October 2015 - Tháng 10

 

 

Year 2012

 

Pilgrimage in INDIA

Hành hương tại Ấn Độ

 

 

Year 2015

 

 

Year 2013-2014

 

 

Year 2012

 

Dharma Work at the Sera Mey

Monastic University - Phật sự

tại Đại Học Phật Học SeraMey

Before Year 2006 - Trước 2006

 

 

SeraMey Monastery

Tu Viện SeraMey

 

 

 

 

 

Gyumed Tantric Monastery

Tu Viện Mật Tông Gyumed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________

 

 

SPECIAL EVENTS & PILGRIMAGE IN NEPAL, THAILAND & KOREA  August 2016 

Những sự kiện đặc biệt và hành hương tại Nepal, Thái Lan & Đại Hàn

 

 

Special Events

Những sự kiện đặc biệt

 

Pilgrimage in NEPAL

Hành hương ở Nepal

 

Pilgrimage in THAILAND & KOREA

Hành hương ở Thái Lan & Đaị Hàn

 

 

CLASS, ACTIVITY WITH DISCIPLES & OUTDOOR-RETREAT ACTIVITIES - Lớp học, sinh hoạt với đệ tử và Tu tập sinh hoạt ngoài trời

 

 

Class

Lớp Học

 

Activity with disciples

Sinh hoạt với đệ tử

 

Outdoor retreat-activities

Tu tập-sinh hoạt ngoài trời

______________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.