TALKS AT VARIOUS CORPORATIONS & BUSINESS GROUPS

THUYẾT PHÁP TẠI CÁC CÔNG TY

 

DHARMA TEACHINGS by His Eminence Tulku Neten Rinpoche  * Nguyễn Mai-Phương translates directly from Tibetan into English, French & Vietnamese - Ngài Tulku Neten Rinpoche giảng dạy Phật Pháp. Nguyễn Mai-Phương dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, Pháp Việt 

 

 

TAIWAN, SINGAPORE & MALAYSIA April 24 - May 10, 2017: His Eminence Tulku Neten Rinpoche was invited to give Dharma talks on Transforming the Mind to people of various business groups and at corporations.

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời sang ĐÀI LOAN, SINGAPORE và MÃ LAI để thuyết giảng về Pháp Chuyển Hóa Tâm cho các nhóm doanh nhân và tại các công ty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

January 23, 2017 With the WORLD SYSTEM BUILDER TEAM (World Financial Group Corporation) in VANCOUVER, CANADA: His Eminence Tulku Neten Rinpoche gave a talk on "Training the Mind to overcome adversities". His lecture was translated directly from Tibetan into English - Ngài Tulku Neten Rinpoche giảng dạy những " Giáo huấn Luyện Tâm giúp vượt qua mọi nghịch cảnh ". Buổi thuyết giảng được dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 2016: SAIGON, VIETNAM: His Eminence Tulku Neten Rinpoche's teachings on "Quality of Life" were translated directly from Tibetan into English and Vietnamese - Các buổi Pháp thoại của Ngài Tulku Neten Rinpoche về " Chất lượng cuộc sống " được dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh và Việt.

 

AT ORIENT SOFTWARE DEVELOPMENT CORPORATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT VARIOUS COMPANIES

 

 

 

 

 

 

  See Teachings in Saigon VietNam - Xem hoằng Pháp tại Việt Nam

 

  Charity - Hoạt động từ thiện      Life Release - Phóng sanh

 

 

April 2016: WITH THE WORLD SYSTEM BUILDER TEAM IN VANCOUVER, CANADA

His Eminence Tulku Neten Rinpoche's talk was translated directly from Tibetan into English - Buổi nói chuyện của Ngài Tulku Neten Rinpoche được dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIES

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.