<- Home Page - Trang chính

 

ACTIVITY WITH COMMUNITY, TEMPLE, MONASTERY - PHẬT SỰ VỚI CỘNG ĐỒNG, CHÙA, TU VIỆN

 

Since the year 2006, His Eminence Tulku Neten Rinpoche has been giving Teachings to various communities: Tibetan, Asian, Canadian, American, European, Indian, Hispanic-Latino & Native People - Từ năm 2006, Ngài Tulku Neten Rinpoche đã thuyết Pháp cho nhiều cộng đồng người Tây Tạng, Á Đông, Gia Nã Đại, Mỹ, Châu Âu, Ấn Độ, dân tộc thuộc văn hóa La Tinh & Thổ Dân bản xứ.

 

( Click on the following pictures for more information -Nhấn trên những hình dưới đây để biết thêm chi tiết )

 

 

 

Special Events

Những sự kiện đặc biệt

 

At Jam Tse Cho Ling Dharma

Centre Toronto, Canada

 

With Tibetan Community

Với cộng đồng Tây Tạng

 

Dharma works at

SeraMey monastery, India

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

YEAR 2017

 

AT THE TIBETAN-CANADIAN CULTURAL CENTRE IN TORONTO, CANADA - March 11, 12 & 13

Ngày 11, 12 & 13 tháng 3, 2017 tại TRUNG TÂM VĂN HOÁ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI TÂY TẠNG-CANADA ở Toronto

 

Long Life Prayer Ceremony for His Eminence Tulku Neten Rinpoche - March 12, 2017 - Ngày chủ nhật 12 tháng 3, 2017: Lễ cầu nguyện trường thọ cho Ngài Tulku Neten Rinpoche

 

 

 

GELUG MONLAM OF CANADA (Great Prayer Festival of the Gelugpa tradition): As the First Throne Holder of the Gelug Monlam of Canada since the year 2015, His Eminence Tulku Neten Rinpoche leads the ceremony, gives Dharma teachings and prayers together with Sanghas of the Gelugpa tradition across the country and Buddhists.

 

PHÁP HỘI CỦA PHÁI HOÀNG MẠO CANADA do Ngài Tulku Neten Rinpoche, vị THỦ NGÔI đầu tiên của Pháp Hội nhiệm chức từ năm 2015, hướng dẫn buổi lễ, thuyết giảng và cùng chư tăng của hệ phái truyền thừa Hoàng Mạo và phật tử làm lễ cầu nguyện cũng như biện luận Phật Pháp.

 

 

 

SOCIAL SUPPORT WORK OF CHARITY IN TORONTO, CANADA March 11, 2017:

Supporting the "Gifts Foundation" organization in Toronto for it's charitable projects.

 

HỔ TRỢ XÃ HỘI - HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN TẠI TORONTO CANADA ngày 11 tháng 3 năm 2017: Hổ trợ hội " Vòng Tay Nhân Ái " ở Toronto cho các dự án từ thiện của hội.

 

 

___________________________________________________________________________________________________

 

YEAR 2016

 

September 2016 AT THE NATIVE CANADIAN TRIBE IN WATER VALLEY, ALBERTA CANADA

His Eminence Tulku Neten Rinpoche was invited to participate in the traditional activity of the Native Canadians and give the teaching on "The Power of Compassion and Wisdom". His Eminence Tulku Neten Rinpoche's teaching was translated from Tibetan into English.

 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche được mời tham sự sinh hoạt với các bộ lạc người Thổ dân bản xứ Canada và thuyết giảng "Năng lực của Tâm Từ Bi và Trí Tuệ". Bài Pháp thoại của Ngài Tulku Neten Rinpoche được dịch từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh

 

( Click on the following pictures to enlarge - Nhấn trên những hình dưới đây để mở lớn hình xem cho rõ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

July 2016 IN TEXAS USA: His Eminence Tulku Neten Rinpoche was invited to give Dharma teachings to various communities in Texas. His Eminence's teachings were translated into English, Vietnamese, Hindi and Spanish.

 

Tháng 7, 2016 tại tiểu bang Texas nước Mỹ: Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời thuyết Pháp cho nhiều cộng đồng ở Texas. Những bài Pháp thoại của Ngài được dịch sang tiếng Anh, Việt, Ấn Độ Tây Ban Nha.

 

( Click on the following pictures for more information - Nhấn trên những hình dưới đây để biết thêm chi tiết )

 

                                    

 

 

June 26, 2016 IN TORONTO-MARKHAM, CANADA: His Eminence Tulku Neten Rinpoche was invited to the celebration of the 10th Anniversary of the Mahayana Temples in Markham. Activity was translated into English and Mandarin

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời dự lễ kỹ niệm 10 năm thành lập chùa Mahayana tại Markham, tỉnh Ontario Canada. Phật sự được chuyển dịch sang tiếng Anh và tiếng Quan Thoại.

 

( Click on the following pictures to enlarge - Nhấn trên những hình dưới đây để mở lớn hình xem cho rõ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

_____________________________________________________________________________________________________________

 

UP TO THE YEAR 2015 - TỪ TRƯỚC CHO ĐẾN NĂM 2015

 

 

SUMMARY OF DHARMA TEACHINGS AND ACTIVITIES UP TO THE YEAR 2015

TÓM LƯỢC NHỮNG PHẬT SỰ HOẰNG PHÁP CỦA HIS EMINENCE TULKU NETEN RINPOCHE CHO ĐẾN NĂM 2015

 

 

 

ACTIVITIES WITH COMMUNITIES - TEMPLES - MONASTERIES

PHẬT SỰ VỚI CỘNG ĐỒNG - CHÙA - TU VIỆN   

 

 

 

CATEGORIES
 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.