ACTIVITY WITH COMMUNITY - TEMPLE - MONASTERY    * for updated information - Tin tức mới

PHẬT SỰ VỚI CỘNG ĐỒNG - CHÙA - TU VIỆN                                           

_____________________________________________________________________________________________________________

 

  HIS EMINENCE TULKU NETEN RINPOCHE, the 9th reincarnated Lama-Abbot of the Jungpa monastery and Spiritual Leader of the people of Lithang-Kham province of Tibet; Dharma Teacher of the SeraMey Monastic University and Gyumed Tantric Monastery in India; Founder-Abbot and Spiritual Master of the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre in Toronto and the Jam Tse Cho Ling Tibetan Buddhist Temple in Calgary, both in Canada; and The First Throne Holder of Gelug Monlam of Canada  [ Français ]  [ Tiếng Việt ]

 

  Nguyễn Mai-Phương translates directly from Tibetan into English, French and Vietnamese all Dharma teachings and public talks by His Eminence Tulku Neten Rinpoche - Nguyễn Mai-Phương dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, PhápViệt những buổi lễ và thuyết Pháp của Ngài Tulku Neten Rinpoche cho cộng đồng.

 

 

 

 

 

 Jungpa Monastery Lithang Kham, Tibet

Special Events

Những sự kiện đặc biệt

Jam Tse Cho Ling Dharma

Centre Toronto, Canada

Dharma works at SeraMey monastery, India

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

NEWS

Tin Tức Mới

With Tibetan Community

Với cộng đồng Tây Tạng

Public Talks

Nói chuyện với công chúng

Social & Environmental Support

Hổ trợ Xã Hội & Môi Trường *

 

 

 

Celebrating the 10th anniversary of His Eminence Tulku Neten Rinpoche in Canada, his many accomplishments in Dharma work and as a worldwide Lama-Teacher of Buddhist Philosophy - Kỷ niệm 10 năm Ngài Tulku Neten Rinpoche chính thức định cư tại Canada, những thành tựu trong Phật sự của Ngài cũng như trong sự truyền dạy Đạo Pháp khắp nơi trên thế giới như một bậc Lạt Ma-Giảng Sư (2006-2016)

                      

Special Long Life Prayer Ceremony for His Eminence Tulku Neten Rinpoche - March 12, 2017

Lễ cầu nguyện trường thọ đặc biệt cho Ngài Tulku Neten Rinpoche ngày 12 tháng 3, 2017

 

Since the year 2006, His Eminence Tulku Neten Rinpoche has been giving Teachings to various communities: Tibetan, Asian, Canadian, American, European, Indian, Hispanic-Latino & Native People - Từ năm 2006, Ngài Tulku Neten Rinpoche đã thuyết Pháp cho nhiều cộng đồng người Tây Tạng, Á Đông, Gia Nã Đại, Mỹ, Châu Âu, Ấn Độ, dân tộc thuộc văn hóa La Tinh & Thổ Dân bản xứ.

 

YEAR 2017

 

AT THE TIBETAN-CANADIAN CULTURAL CENTRE IN TORONTO, CANADA - March 11, 12 & 13

Ngày 11, 12 & 13 tháng 3, 2017 tại TRUNG TÂM VĂN HOÁ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI TÂY TẠNG-CANADA ở Toronto

 

Long Life Prayer Ceremony for His Eminence Tulku Neten Rinpoche - March 12, 2017

Ngày chủ nhật 12 tháng 3, 2017: Lễ cầu nguyện trường thọ cho Ngài Tulku Neten Rinpoche

 

 

 

GELUG MONLAM OF CANADA (Great Prayer Festival of the Gelugpa tradition): As the First Throne Holder of the Gelug Monlam of Canada since the year 2015, His Eminence Tulku Neten Rinpoche leads the ceremony, gives Dharma teachings and prayers together with Sanghas of the Gelugpa tradition across the country and Buddhists.

 

PHÁP HỘI CỦA PHÁI HOÀNG MẠO CANADA do Ngài Tulku Neten Rinpoche, vị THỦ NGÔI đầu tiên của Pháp Hội nhiệm chức từ năm 2015, hướng dẫn buổi lễ, thuyết giảng và cùng chư tăng của hệ phái truyền thừa Hoàng Mạo và phật tử làm lễ cầu nguyện cũng như biện luận Phật Pháp.

 

 

 

SOCIAL SUPPORT - WORK OF CHARITY IN TORONTO, CANADA March 11, 2017: Supporting the "Gifts Foundation" organization in Toronto for it's charitable projects.

 

HỔ TRỢ XÃ HỘI - HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN TẠI TORONTO CANADA ngày 11 tháng 3 năm 2017: Hổ trợ hội " Vòng Tay Nhân Ái " ở Toronto cho các dự án từ thiện của hội.

 

  

 

___________________________________________________________________________________________________

YEAR 2016

 

September 2016 AT THE NATIVE CANADIAN TRIBE IN WATER VALLEY, ALBERTA CANADA: His Eminence Tulku Neten Rinpoche was invited to participate in the traditional activity of the Native Canadians and give the teaching on "The Power of Compassion and Wisdom". His Eminence Tulku Neten Rinpoche's teaching was translated from Tibetan into English.

 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche được mời tham sự sinh hoạt với các bộ lạc người Thổ dân bản xứ Canada và thuyết giảng "Năng lực của Tâm Từ Bi và Trí Tuệ". Bài Pháp thoại của Ngài Tulku Neten Rinpoche được dịch từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

July 2016 IN TEXAS USA: His Eminence Tulku Neten Rinpoche was invited to give Dharma teachings to various communities in Texas. His Eminence's teachings were translated into English, Vietnamese, Hindi and Spanish.

 

Tháng 7, 2016 tại tiểu bang Texas nước Mỹ: Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời thuyết Pháp cho nhiều cộng đồng ở Texas. Những bài Pháp thoại của Ngài được dịch sang tiếng Anh, Việt, Ấn Độ Tây Ban Nha.

 

( Click on pictures for more information - Nhấn lên hình để xem thêm chi tiết )

 

                                    

 

 

June 26, 2016 IN TORONTO-MARKHAM, CANADA: His Eminence Tulku Neten Rinpoche was invited to the celebration of the 10th Anniversary of the Mahayana Temples in Markham. Activity was translated into English and Mandarin

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời dự lễ kỹ niệm 10 năm thành lập chùa Mahayana tại Markham, tỉnh Ontario Canada. Phật sự được chuyển dịch sang tiếng Anh và tiếng Quan Thoại.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

_____________________________________________________________________________________________________________

 

UP TO THE YEAR 2015 - TỪ TRƯỚC CHO ĐẾN NĂM 2015

 

 

SUMMARY OF DHARMA TEACHINGS AND ACTIVITIES UP TO THE YEAR 2015

TÓM LƯỢC NHỮNG PHẬT SỰ HOẰNG PHÁP CỦA HIS EMINENCE TULKU NETEN RINPOCHE CHO ĐẾN NĂM 2015

 

 

 

ACTIVITIES WITH COMMUNITIES - TEMPLES - MONASTERIES

PHẬT SỰ VỚI CỘNG ĐỒNG - CHÙA - TU VIỆN   

 

 

 

CATEGORIES
 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.