<- Home Page - Trang chính             TEACHINGS TO SANGHAS - GIẢNG PHÁP CHO CHƯ TĂNG  

 

YEAR 2017

 

SERAMEY MONASTERY August 17, 2017: His Eminence Tulku Neten Rinpoche taught to new & young monks - Ngài Tulku Neten Rinpoche dạy các chư tăng mới vào tu viện và các chú tiểu nhỏ.

 

 

 

 

 

TORONTO CANADA March 2017: GREAT PRAYER FESTIVAL OF THE GELUGPA TRADITION "GELUG MONLAM OF CANADA" - Ngày 11, 12 & 13 tháng 3, 2017: PHÁP HỘI CỦA TRUYỀN THỐNG HOÀNG MẠO CANADA  "GELUG MONLAM CANADA"

 

 

YEAR 2016 

 

YEAR 2015

 

 

 

 

 

YEAR 2014

 

SERAMEY MONASTIC UNIVERSITY December 12, 2013 - January 12, 2014 : His Eminence Tulku Neten Rinpoche went to the SeraMey Monastic University in India to celebrate his five sangha-disciples for their accomplishment of Geshe Lharampa degree ( Ph.D in Buddhist Philisophy )

 

 

 

 

 

 

BEFORE THE YEAR 2014 - TRƯỚC NĂM 2014

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIES

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.