<- Home Page - Trang chính

 

TEACHING & INTERVIEW AT TELEVISION & RADIO STATIONS

THUYẾT PHÁP VÀ PHỎNG VẤN TẠI CÁC ĐÀI TRUYỀN HÌNH VÀ ĐÀI PHÁT THANH

 

 Dharma teachings and public talks by His Eminence Tulku Neten Rinpoche  Nguyễn Mai-Phương translated directly from Tibetan into English and Vietnamese - Ngài Tulku Neten Rinpoche giảng dạy Phật Pháp và nói chuyện với công chúng. Nguyễn Mai-Phương dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, Pháp và Việt

 

At the Television and Radio Global TV, Saigon Network, Van TV, ABTV, and Saigon Radio in Houston, Saigon Television in Dallas-Arlington. Texas VN Television, CaliToday Newspaper in San Jose, KVLA Television and Bolsa Radio in Orange County, California USA // Vietnamese Radio in Calgary & An Nhiên TV in Toronto, CANADA

 

DHARMA TEACHINGS: Click on icons below to listen the recordings

 GIẢNG DẠY PHẬT PHÁP: Nhấn trên những hình dưới đây để nghe những bài Pháp thoại thâu trên đài

 

 

 

_________________________________________________________________________

( Click on the picture to enlarge - Nhấn lên hình để thấy rõ ràng hơn )

 

AT TELEVISION STUDIOS IN USA & JAM TSE CHO LING DHARMA CENTRE IN TORONTO

TẠI CÁC ĐÀI TRUYỀN HÌNH Ở MỸ & VIỆN PHẬT HỌC JAM TSE CHO LING Ở TORONTO CANADA

 

Teachings and Interview at Vae Live Internet, Dallas Fort Worth Area, Texas USA

 

 

 

 

 

 

 

 

Viet Face TV in Dallas Fort Worth Area, USA October 2017

 

 

 

 

 At Jam Tse Cho Ling Dharma Centre

 

Toronto Canada September 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   At Jam Tse Cho Ling Dharma Centre

 

 

in Toronto, Canada July 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dallas Texas USA October 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Jose, California USA April 2016

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Dallas Texas USA November 2015

 

 

 

 

 

 

 

Orange County, California Sep 2015

 

 

 Dallas-Arlington Texas July 2015->

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Houston, Texas USA July 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 San Jose, California USA Nov 2014

 

 

 

 

 

 

 

  Orange County CA Nov 2014

 

 

 

 Houston Texas USA July 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orange County California April 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Jose California March 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houston Texas USA 2013 ->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Jose California August 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Jose California, April 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT THE RADIO STUDIOS IN USA & JAM TSE CHO LING TEMPLE IN CALGARY, CANADA

TẠI CÁC ĐÀI PHÁT THANH RADIO Ở MỸ & CHÙA JAM TSE CHO LING Ở CALGARY, CANADA

 

 

   Jam Tse Cho Ling Buddhist Temple in

 

 

Calgary, CANADA October 2016 ->

 

 

Houston, Texas USA July 2016 ->

 

 

San Jose, California USA April 2016->

 

 

Orange County, Cali Sep 2015->

 

 

 

San Jose, California USA May 2015 ->

 

 

San Jose, California USA Nov 2014 ->

 

 

 

 

 

Orange County CA Nov 2014 ->

 

 

Houston Texas USA July 2014 ->

 

 

 

 

 

 

 

 

Orange County California April 2014 ->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.