<- Home - Trang chính

 

ACTIVITIES WITH THE TIBETAN COMMUNITY - PHẬT SỰ VỚI CỘNG ĐỒNG TÂY TẠNG

 

  HIS EMINENCE TULKU NETEN RINPOCHE, The 9th reincarnated Lama-Abbot of the Jungpa monastery and Spiritual Leader of the people of Lithang-Kham province of Tibet; Dharma Teacher of the SeraMey Monastic University and Gyumed Tantric Monastery in India; Founder-Abbot and Spiritual Master of the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre in Toronto and the Jam Tse Cho Ling Tibetan Buddhist Temple in Calgary, both in Canada; and The First Throne Holder of Gelug Monlam of Canada

                                                                            

 

 

Jungpa Monastery, Lithang Tibet

 

Special Events

 

Dharma works at the SeraMey monastery, India

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Since the year 2006, His Eminence Tulku Neten Rinpoche has been giving Teachings to various communities: Tibetan, Asian, Canadian, American, European, Indian, Hispanic-Latino & Native People - Từ năm 2006, Ngài Tulku Neten Rinpoche đã thuyết Pháp cho nhiều cộng đồng người Tây Tạng, Á Đông, Gia Nã Đại, Mỹ, Châu Âu, Ấn Độ, dân tộc thuộc văn hóa La Tinh & Thổ Dân bản xứ.

 

 

Friday December 23 at 4:00 PM: AT THE TIBETAN-CANADIAN CULTURAL CENTRE IN TORONTO (TCCC)

The passed away Day of Je Tsongkhapa, H.E Tulku Neten Rinpoche was invited to give teachings and conduct prayers at TCCC

 

Thứ sáu ngày 23 tháng 12, 2016: Ngày vía của Đức Tsongkhapa, Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời thuyết Pháp và chủ lễ cầu nguyện tại Trung tâm văn hóa cộng đồng liên hiệp người Tây Tạng và Canada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 17 AT THE JAM TSE CHO LING DHARMA CENTRE IN TORONTO, CANADA reserved for sanghas

Practice & Prayer The Mother Buddha Green Tara and 21 Taras, other Sutra, the Destroyer of Death Yamantaka, who is the wrathful emanation of the Buddha of Wisdom Manjushri and a meditational deity of the Highest Yoga TANTRA Class and Prayer to Palden Lhamo, who is invoked to protect the Dharma and remove obstacles and hindrances to the teachings & practice.

 

Ngày 17 tháng 9 tại Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling ở Toronto, Canada: Khóa tu tập dành riêng cho chư tăng

Cầu nguyện Phật Mẫu Lục Độ Tara cùng với 21 Phật Mẫu Tara, những bộ KINH khác, Tu tập Đức Chiến Thắng Dạ Ma Phật Yamantaka, hóa thân của Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi và cũng là bậc Hóa Thần Thiền Định của MẬT ĐIỂN Tối Thượng Du Gìa và Lễ cầu nguyện vị Hộ Pháp Palden Lhamo để bảo vệ Phật Pháp và diệt trừ những chướng ngại cản trở sự hoằng Pháp và tu hành.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 14, 2016 AT THE JAM TSE CHO LING DHARMA CENTRE IN TORONTO. CANADA: Organized by a group of Tibetan Buddhists to practice, His Eminence Tulku Neten Rinpoche was requested to conduct the Prayer Lama Chopa (Guru Puja) & Tso offerings with other Sanghas - Ngày 14 tháng 9 tại Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling ở Toronto, Canada: Một nhóm Phật tử Tây Tạng tổ chức tu tập và thỉnh Ngài Tulku Neten Rinpoche chủ Lễ cúng dường Đức Bổn Sư cùng với chư tăng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

July 16-17, 2016 TEXAS, USA: Teaching & Prayer with SHANGAS OF THE SERAMEY MONASTERY met in Austin when His Eminence Tulku Neten Rinpoche was invited to give Dharma teachings and Public Talk in Texas USA.

 

Thuyết Pháp & làm Lễ với CHƯ TĂNG CỦA TU VIỆN SERAMEY gặp ở Austin khi Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời sang giảng dạy Phật Pháp tại tiểu bang Texas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Celebration of His Holiness The 14th Dalai Lama's 81st Birthday at the Tibetan-Canadian Cultural Centre and the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre in Toronto, Canada. Chúc mừng sinh nhật thứ 81 của Đức Dalai LaMa tại trung tâm văn hóa cộng đồng liên hiệp người Tây Tạng-Canadian và tại Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

March 2016: "GELUG MONLAM OF CANADA GREAT PRAYER FESTIVAL OF THE GELUGPA TRADITION

His Eminence Tulku Neten Rinpoche - the First Throne Holder of the Gelug Monlam of Canada since the year 2015 - again gives Dharma talks and together with sanghas of Gelugpa lineage pray at the Tibetan-Canadian Cultural Centre in Toronto.

 

Tháng 3, 2016: ĐẠI LỄ CẦU NGUYỆN CỦA TRUYỀN THỐNG HOÀNG MẠO (mũ vàng) "GELUG MONLAM CANADA". Ngài Tulku Neten Rinpoche - Vị Thủ Ngôi đầu tiên (Lạt Ma Lãnh Đạo hay Tripa) của Đại Lễ cầu nguyện của Phái Hoàng Mạo Canada bắt đầu nhiệm chức từ năm 2015 - một lần nữa hướng dẫn buổi lễ, thuyết giảng và cùng chư tăng của hệ phái truyền thừa làm lễ cầu nguyện tại trung tâm văn hóa cộng đồng liên hiệp người Tây Tạng-Canadian ở Toronto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More information is found in Gelug Monlam 2016  & Gelug Monlam 2015  

Nhấn lên những hình trên đây để biết thêm chi tiết về Đại lễ của Phái Hoàng Mạo năm 2015 và 2016

 

 

 

TORONTO 2016: Celebration of the Tibetan New Year (Losar) - Chào mừng Tân Niên tại Trung Tâm Văn Hóa của cộng đồng liên hiệp người Tây Tạng-Canada ở Toronto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT THE JAM TSE CHO LING DHARMA CENTRE, TORONTO CANADA: Celebration of The Tibetan New Year 2016 - TẠI VIỆN PHẬT HỌC JAM TSE CHO LING Ở TORONTO, CANADA: Chúc phúc năm mới 2016, cầu nguyện và cúng dường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparation for the New Year - Chuẩn bị cho ngày tết

 

 

 

 

 

 

 

 

AT THE JAM TSE CHO LING DHARMA CENTRE, TORONTO CANADA: Prayer Lama Chopa ( Offerings to the Guru ) - Lễ cầu nguyện Đức Bổn Sư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT THE TIBETAN-CANADIAN CULTURAL CENTRE IN TORONTO, CANADA

 

December 16, 2014: passed away day of Great Jetsun Tsongkhapa. H.E Tulku Neten Rinpoche is invited to talk about this special day, the history of Je Tsongkhapa and the Gelug tradition and then pray together with the sanghas of various monasteries of Gelug tradition.

 

Ngày 16 tháng 12 tại trung tâm văn hóa cộng đồng liên hiệp người Tây Tạng-Canadian ở Toronto:

Lễ tưởng niệm Ngài Jetsun Tsongkhapa viên tịch. Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời thuyết giảng về ngày lễ đặc biệt nầy cùng với lịch sử của ngài Tsongkhapa và của truyền thống Hoàng Mạo (mũ vàng) và sau đó cùng chư tăng của những tu viện thuộc phái Hoàng Mạo làm lễ cầu nguyện và cúng dường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

July 6, 2014: Celebration of His Holiness The Dalai Lama's Birthday at the Tibetan Canadian Cultural Centre.

 

 

 

 

 

 

 

ALBERTA, CANADA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VANCOUVER-BRITISH COLUMBIA, CANADA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

October 12, 2013 At the Tibetan Canadian Cultural Centre, Toronto, Ontario Canada

The 6th anniversary celebration of the Award of US Congressional Gold Medal to His Holiness the Dalai Lama and Tibetan Canadian Cultural Centre Founding Day.

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

YEAR 2015  (Click on the following pictures to see more detail - Nhấn lên hình dưới đây để xem thêm chi tiết)

 

 

GELUG MONLAM OF CANADA YEAR 2015

ĐẠI LỄ CẦU NGUYỆN CỦA TRUYỀN THỐNG HOÀNG MẠO (mũ vàng) "GELUG MONLAM CANADA" NĂM 2015

 

 

 

SUMMARY OF DHARMA TEACHINGS AND ACTIVITIES UP TO THE YEAR 2015

TÓM LƯỢC NHỮNG PHẬT SỰ HOẰNG PHÁP CỦA HIS EMINENCE TULKU NETEN RINPOCHE CHO ĐẾN NĂM 2015

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

BEFORE YEAR 2006 

 

His Eminence the 9th Tulku Neten Rinpoche visited for the first time his Jungpa monastery which has been destroyed and his people in Jungpa Lithang, province of Kham Tibet

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche lần đầu tiên trở về viếng thăm tu viện Jungpa chín đời của Ngài đã bị phá vở cũng như gặp dân chúng của ngài ở vùng Jungpa Lithang thuộc tỉnh Kham Tây Tạng

 

( Click on the following pictures to enlarge - Nhấn lên những hình dưới đây để phóng lớn hơn )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIES
 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.