<- Home Page - Trang chính             CLASSES - CÁC LỚP HỌC                        

 

AT THE JAM TSE CHO LING DHARMA CENTRE IN TORONTO, CANADA

 

On-going TRANSLATION CLASS: His Eminence Tulku Neten Rinpoche teaches and trains his disciple Mai-Phuong Nguyen to translate from Sanskrit and Tibetan languages into English, French and Vietnamese of all his Dharma teachings, public talks, books, and the KANGYUR ( Bộ Kinh và Luật ) and TENGYUR ( Bộ Luận ) - LỚP DẠY THÔNG DỊCH với thời khóa liên tục: Ngài Tulku Neten Rinpoche dạy đệ tử Nguyễn Mai-Phương phiên dịch từ tiếng Phạn và tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, Pháp và Việt những Kinh Sách, các Bộ Luật, Luận và các bài Pháp Thoại do Ngài giảng dạy.

 

 

From the year 2006 - Từ năm 2006

 

                      

To Now - Cho đến bây giờ

 

RITUAL CLASS - July 2017: His Eminence Tulku Neten Rinpoche teaches students from Toronto-Canada, Alabama & California-USA to do the ritual and practise following the prayers to the Mother Buddha Tara and Medicine Buddhas - LỚP HỌC LÀM NGHI LỄ tháng 7, 2017: Ngài Tulku Neten Rinpoche chỉ dạy các đệ tử ở Toronto-Canada, Alabama & California- nước Mỹ cách thức làm nghi lễ và thực tập dựa theo Kinh cầu nguyện Phật Mẫu Tara và Đức Phật Dược Sư 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASS OF MAKING MANDALA OFFERING FOR DAILY PRACTICE - January 2017

"The meaning and benefit of Mandala offering and how to apply this practice to accumulate merits and purify negativities" - LỚP học và thực tập cho sự tu luyện hằng ngày: "Ý nghĩa và lợi ích của cúng dường Mandala và áp dụng sự tu tập nầy để tích luỹ công đức và tiêu trừ tội lỗi".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT THE JAM TSE CHO LING TEMPLE IN CALGARY, CANADA - September 2016

 

MEDITATION CLASS: Two-day Class of Calm-Abiding Meditation at Jam Tse Cho Ling Calgary Temple - Lớp học hai ngày về Thiền Tịnh Chỉ tại Chùa Jam Tse Cho Ling ở Calgary

 

 

 

 

 

 

AT THE JAM TSE CHO LING DHARMA CENTRE IN TORONTO January-December 2016

 

CLASS OF ARRANGEMENT THE OBJECT OF OFFERING: His Eminence Tulku Neten Rinpoche teaches disciples how to arrange objects of offerings according to each Ritual - LỚP HỌC TRƯNG BÀY PHẨM VẬT CÚNG DƯỜNG: Ngài Tulku Neten Rinpoche dạy các đệ tử bày biện phẩm vật cúng dường đúng cách tuỳ theo mỗi nghi lễ và lễ cầu nguyện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT THE JAM TSE CHO LING DHARMA CENTRE IN TORONTO, JTCL TEMPLE IN CALGARY, IN VANCOUVER AND MONTREAL, CANADA from 2010-2015

 

RITUAL CLASS & PRACTICE: His Eminence Tulku Neten Rinpoche teaches his disciples from Toronto, Calgary, Vancouver, Montreal, Saskatoon in Canada and San Jose, USA how to pray in Tibetan language, to use the various ritual instruments and to do the mudras for various prayers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre in Toronto, Calgary, Vancouver, Prince Rupert Island, Montréal in CANADA& Austin Texas USA 

 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche teaches his disciples to make Tormas ( bánh cúng ) using oatmeal, candle, butter and other objects of offering and to perform specific works for the various Fire Puja ( Lễ Hỏa Tịnh ) and Purification Rituals.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

CATEGORIES

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.