<- Home Page - Trang chính

 

ACCOMPLISHED INTERNATIONAL PROJECTS - NHỮNG DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC THÀNH TỰU Ở NƯỚC NGOÀI

 

( Click on the below pictures for more information - Nhấn trên những hình dưới đây để biết thêm chi tiết )

 

 

TIBET *

Project of Reconstruction of the Jungpa Monastery &

Building a Prayer Hall for People of Jungpa-Lithang

 

Tây Tạng - Dự án kiến tạo lại tu viện Jungpa &

xây cất một đạo tràng cho dân chúng vùng

Jungpa-Lithang

 

_______________________________________________

 

  INDIA  *

Projects to support the SeraMey Monastery &

the community of sanghas for their practices &

studies

 

Ấn Độ - Những dự án hộ trì tu viện SeraMey

và nâng đỡ chư tăng tu học

 

_________________________________________

 

 

CANADA - Immigration and citizenship

Sponsor Tibetan sanghas and supports people

to come to Canada

 

Dự án bảo trợ tăng đoàn hoằng Pháp và

giúp di trú tại Canada *

 

_______________________________________________

 

 

NEPAL, INDIA, VIETNAM  & OTHER COUNTRIES

Various works of CHARITY

 

Những hoạt động từ thiện khác 

 

_________________________________________

 

 

ENVIRONMENT - MÔI TRƯỜNG

Project to maintain a good environment

 

Dự án duy trì một môi trường lành mạnh

 

 

* for updated information

 thông tin mới bổ sung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.