<- Home Page - Trang chính

 

ACCOMPLISHED INTERNATIONAL PROJECTS - ENVIRONMENT                      

NHỮNG DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC THÀNH TỰU ĐỂ DUY TRÌ MỘT MÔI TRƯỜNG LÀNH MẠNH

                     

These fast growing trees which have been planted in various countries in the world help to remove the pollution from global atmosphere, replace it with oxygen, protect fragile, eroded lands and provide good environment for life.

 

Những cây có khả năng nhanh chóng lớn mạnh nầy đã được trồng ở nhiều nước trên thế giới với mục đích giúp tẩy trừ ô nhiểm trong không khí để thay vào đó dưỡng khí oxygen, bảo vệ những vùng đất yếu ớt dễ bị mòn lở hư hoại và để cung cấp một môi trường lành mạnh cho đời sống.

 

 

Year 2016

 

 

Year 2014

 

 

Before ->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.