<- Home Page - Trang chính                                                   

 

ACCOMPLISHED INTERNATIONAL PROJECTS IN INDIA - DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC THÀNH TỰU Ở ẤN ĐỘ

 

PROJECTS TO SUPPORT THE SERAMEY MONASTERY - MONASTIC UNIVERSITY & OTHER ASSOCIATIONS

DỰ ÁN HỘ TRÌ TU VIỆN - ĐẠI HỌC PHẬT HỌC SERAMEY & CÁC HỘI TỪ THIỆN

 

YEAR 2017

 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche and disciples supported the project of constructing this new Debate Hall and Class Rooms from the year 2014 until the year 2017 - Giảng đường và các phòng học nầy thuộc về Đại Học Phật Học SeraMey mà Ngài Tulku Neten Rinpoche và các đệ tử đã góp phần hổ trợ tử năm 2014 cho đến năm 2017.

 

GRANITE STONE-FLOOR for the Debate Hall and Class Rooms of the SeraMey Monastic University gradually built with the help and support from His Eminence Tulku Neten Rinpoche -  SÀN ĐÁ HOA CƯƠNG đang lần lượt được đắp trên nền móng của Giảng đường và lớp học của Đại Học Phật Học SeraMey, hộ trì giúp đỡ bởi Ngài Tulku Neten Rinpoche

 

A NEW GYALPHU sponsored by His Eminence Tulku Neten Rinpoche. It iis kept on the top of the new Debate Hall and Class Rooms of the SeraMey Monastic University - GYALPHU MỚI được Ngài Tulku Neten Rinpoche bảo trợ tạc đúc, được giữ trên đỉnh cao nhất của Giảng Đường Đại Học SeraMey.

 

December 2017

 

 

August 2017

 

 

 

 

 

 

2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyalphil looks like this picture

 

December 2015 -->

 

2014 -->

 

 

 

HOSPITAL OF THE SERA MONASTERY IN INDIA: His Eminence Tulku Neten Rinpoche helped to have 15 Solar & Street Lights installed in & around the hospital of the monastery - Ngài Tulku Neten Rinpoche hổ trợ để làm và dựng 15 cột đèn trong & ngoài Bệnh Viện của tu viện Sera tại Ấn Độ, & đèn dùng ánh sáng qua sự hấp thụ ánh mặt trời.

 

December, 2017: accomplished

 

 

Dự án hoàn thành tháng 12, 2017

 

 

 

 

 

August 2017: starting

 

 

Bắt đầu dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project of SPONSORING YOUNG MONKS - YEAR 2017 - Dự án bảo trợ chư tăng nhỏ tuổi năm 2017

 

 

 

 

 

 

A NEW FLOOR ON THE TOP OF JUNGPA SANGHAS' HOUSE: His Eminence accomplished the project of building a New Floor with rooms for sanghas and office

 

MỘT TẦNG LẦU MỚI CHO TỊNH THẤT CỦA CHƯ TĂNG THUỘC NHÓM JUNGPA:  Ngài Tulku Neten Rinpoche đã hoàn thành dự án xây cất một Tầng lầu gồm các tịnh phòng cho chư tăng, phòng họp, tiếp khách và văn phòng làm việc cho tăng đoàn thuộc nhóm Jungpa ở tu viện SeraMey, Ấn Độ

 

December, 2017

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEAR 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

LITHANG ASSOCIATION, DHARAMSALA IN INDIA: His Eminence Tulku Neten Rinpoche helped to assist people in need such as students, the ill, elderly, disabled or the poor - Ngài Tulku Neten Rinpoche hổ trợ hội Lithang ở Dharamsala Ấn Độ để giúp đỡ các học sinh, những người bệnh tật, gìa yếu và nghèo khổ.

 

 

SERA MONASTERY IN INDIA August 2017 - TU VIỆN SERA Ở ẤN ĐỘ Tháng 8 năm 2017

 

SERA THEKCHELING LACHI: His Eminence Tulku Neten Rinpoche supported SeraLachi for its Head Office and other needs - Ngài Tulku Neten Rinpoche hộ trì Sera Thekcheling Lachi thuộc về tu viện SERA cho văn phòng làm việc và những chi tiêu cần thiết khác

 

CHONEY SHUNGPA KHANGTSEN & JUNGPA DRATSANG IN SERAMEY-SERA monastery: Supporting sanghas for their studies and needs - Hộ trì chư tăng nhóm Shungpa và Jungpa ở SeraMey để tu học và giúp đỡ cho những nhu cầu cần thiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THREE NEW LONG & SOLID FENCES for the three floors of Jungpa monks residence in SeraMey monastery are sponsored by His Eminence Tulku Neten Rinpoche and made in order to protect monks for not falling down from the walk way and for hanging wet cloths.

 

BA DÃY HÀNG RÀO DÀI VỮNG CHẮC cho ba tầng lầu ở tịnh thất của chư tăng Jungpa tại tu viện SeraMey được Ngài Tulku Neten Rinpoche giúp đỡ xây cất lại để bảo vệ chư tăng không bị rơi xuống khi di chuyển trên hành lang và để phơi khô y áo.

 

YEAR 2017

 

   

 

   

 

    

 __________________________________________________________________________

 

YEAR 2016

 

2. PROJECT FOR THE EDUCATION OF THE YOUNG MONKS AND SUPPORT THE MONASTIC SERAMEY PRIMARY SCHOOL in India ( October 2015 - ... ). His Eminence Tulku Neten Rinpoche and disciples help to publish sutra, Dharma teachings and various languages books in Tibetan, Sanskrit and English. These books will be kept in the LIBRARY of the SeraMey Primary School for the young monks to study and practice.

 

Tiếp tục DỰ ÁN CHO SỰ TU HỌC CỦA CHƯ TĂNG NHỎ VÀ HỔ TRỢ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẬT HỌC SERAMEY ở  Ấn Độ ( Tháng 10 năm 2015 - ... ). Ngài Tulku Neten Rinpoche và các đệ tử giúp đỡ để ấn tống kinh, sách giảng dạy Phật Pháp và ngôn ngữ bằng tiếng Tây Tạng, tiếng Phạn và tiếng Anh. Những kinh và sách nầy sẽ được giữ trong THƯ VIỆN của trường tiểu học Phật Học ở tu viện SeraMey cho chư tăng nhỏ tu học.

See Other Accomplished Projects for the Education of shangas    Xem những dự án đã thành tựu khác cho sự tu học của chư tăng

 

2016 

 

October 2015

 

 

 

 

 

A NEW KITCHEN for the Jungpa sanghas' house. His Eminence Tulku Neten Rinpoche supports to rebuild a new  kitchen, with various sets of utensil, in the Jungpa sanghas' house. This project will help to provide a healthy, convenient and better way to cook and serve foods to sanghas.

 

NHÀ BẾP MỚI ở tịnh thất dành cho chư tăng Jungpa. Ngài Tulku Neten Rinpoche bảo trợ xây cất lại một nhà bếp mới đầy đủ vật dụng với nhiều DỤNG CỤ NẤU ĂN ở tịnh thất của chư tăng Jungpa. Dự án nầy sẽ giúp để có được phương tiện thuận lợi, tốt đẹp hơn và vệ sinh để nấu ăn và cung cấp ẩm thực cũng như giúp giữ gìn cho sức khỏe của chư tăng.

 

New kitchen YEAR 2016   -->

 

 

 

 

 

 

   

Old kitchen -->

 

 

 

 

 

 __________________________________________________________________________

 

YEAR 2015

 

NEW THRONE FOR HIS HOLINESS THE DALAI LAMA at the POBHOR KHAMTSEN (January 2014 - December 2015) His Eminence Tulku Neten Rinpoche sponsored to build a new throne for his Teacher His Holiness The Dalai Lama at the new Pobhor Khamtsen's Prayer Hall in SeraMey monastery, India. 

 

Ngài Neten Tulku Rinpoche đã xây một Pháp Tòa cho Thầy của ngài là Đức Dalai Lama tại chánh điện mới ở Pobhor Khangtsen thuộc tu viện SeraMey, Ấn Độ.

 

December 15, 2015 -->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

October 2015 -->

 

 

 

 

 

 

   

 

January 2014 -->

 

 

 

 

 

 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche sponsored to buy new TABLES AND CHAIRS for sanghas, renovate A NEW WASHROOMS SYSTEM, provided NEW REFRIGERATORS, FANS in each monk room and supported HEALTHCARE for sanghas in Jungpa Shartsange, SeraMey monastery ( June - December 2015 )  

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche hổ trợ để mua Bàn Ghế cho chư tăng dùng, xây cất hệ thống phòng vệ sinh mới, cung cấp những tủ lạnh mới để giữ gìn thực phẩm, quạt máy cho mỗi phòng của chư tăng và chăm sóc sức khoẻ cho những chư tăng bị bệnh ở Jungpa Shartsang, tu viện SeraMey.

__________________________

 

December 2015 ->

 

 

__________________________

 

New TABLES & CHAIRS

 

 

__________________________

 

Bàn Ghế mới cho chư tăng

 

 

__________________________

December 2015 ->

Renovation of WASHROOMS

Sửa sang & xây cất những

PHÒNG VỆ SINH cho chư tăng

 

  

 __________________________

__________________________

October 2015

Old washrooms - Những phòng

vệ sinh cũ

 

 

 __________________________

__________________________

December 2015

FANS for each monk room

QUẠT mới cho mỗi phòng của

chư tăng

 

   

 __________________________

December 2015

Healthcare - Chăm sóc sừc khỏe

của chư tăng

 

 

October 2015

 

 

 

 

June 2015

REFRIGERATORS - Những tủ lạnh

để cất giữ thực phẩm cho tu viện

 

 

 

Continue THE PROJECT FOR THE EDUCATION OF THE YOUNG MONKS AND SUPPORT THE MONASTIC SERAMEY PRIMARY SCHOOL in India ( March 25 - April 30, 2015 ). His Eminence Tulku Neten Rinpoche gives Dharma teachings and works on the project to support the monastic SeraMey School in India from March 25 to April 30, 2015. This work will help to provide the needs required for the school and young monks to live and study in the monastery.

See Dharma works to support the SeraMey monastery  Xem thêm Phật sự hộ trì tu viện SeraMey  *

 

Tiếp tục DỰ ÁN CHO SỰ TU HỌC CỦA CHƯ TĂNG NHỎ VÀ HỔ TRỢ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẬT HỌC SERAMEY ở  Ấn Độ ( Ngày 25 tháng 3 - ngày 30 tháng 4, 2015). Ngài Tulku Neten Rinpoche hoằng Pháp và thực hiện dự án hổ trợ cho Trường Tiểu Học Phật Học ở tu viện SeraMey miền nam Ấn Độ bắt đầu từ ngày 25 tháng 3 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2015 . Phật sự nầy Ngài làm với mục đích giúp đỡ trường học trang trải những chi phí cần thiết và cho các chư tăng nhỏ có được điều kiện đầy đủ để sống và tu học.

____________________

 

December 2015 ->

 

 

 

____________________

 

Sponsoring school and Prize distribution to young sanghas

 

 

____________________ 

 

Bảo trợ và lễ phát phần

thưởng cho chư tăng nhỏ

 

 

 

 

 

October 2015 ->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NEW ROOF for the second Jungpa sanghas' house and new painting for sangha rooms in the SeraMey monastery (November 2015 - 2016). His Eminence Tulku Neten Rinpoche sponsors to build a new roof for the second house of the Jungpa sanghas' group to protect the walls and rooms of the monks, which are currently damaged by the rain due to the inefficient water pipes installed on the top of the uncovered flat old ceiling

 

Dự án xây cất TRẦN NHÀ MỚI, sửa sang & sơn lại các phòng của chư tăng: Ngài Tulku Neten Rinpoche bảo trợ để xây một trần nhà mới cho tịnh thất thứ hai của chư tăng nhóm Jungpa tại tu viện SeraMey. Trần nhà nầy được xây để bảo vệ các vách tường và phòng của chư tăng đã gần bị hư hại do nước mưa thấm xuống vì hệ thống ống dẫn nước cũ không làm đúng tiêu chuẩn đã đặt trên trần nhà bằng phẳng không mái che và bị loang lở ( Tháng 11, 2015 - 2016 ).

 

  See below the accomplished project of new roof built for the first house and the entrance road to the house of the Jungpa sanghas' group. Xem phần dưới về dự án làm lối vào và xây cất trần nhà mới đã được hoàn thành cho tịnh thất thứ nhất của chư tăng nhóm Jungpa ở tu viện SeraMey

 

 December 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 October 2015 --> 

 

  

 

    Old ceiling - trần nhà cũ

 

 _______________________________________________________________________

 

YEAR 2014

 

THE PROJECT FOR THE EDUCATION OF THE YOUNG MONKS AND SUPPORT THE MONASTIC SERAMEY PRIMARY THOESAM SCHOOL in India ( August 2014 ): His Eminence Tulku Neten Rinpoche supports the SeraMey School, starting with this project of providing the needs required for young monks to study in the monastery: blackboards, markers and accessories .

 

DỰ ÁN CHO SỰ TU HỌC CỦA CHƯ TĂNG NHỎ VÀ HỔ TRỢ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẬT HỌC THOESAM SERAMEY ở  Ấn Độ (Tháng 8, 2014 ): Ngài Tulku Neten Rinpoche hổ trợ trường tiểu học ở tu viện SeraMey tại Ấn Độ, bắt đầu với dự án viện trợ những tấm bảng đen, bút viết và vật dụng cần thiết khác cho các lớp học để chư tăng nhỏ có được nhu cầu đầy đủ cho sự học tập.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PART OF THE NEW DEBATE HALL & CLASS ROOMS in SeraMey monastery (November-December 2014).

The Abbot Khenbo Rinpoche Ngawang Jorden and a group of sanghas from Sera Mey monastery in south India, comes to Toronto Canada and gives teachings and prayers at the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.

 

Under the guidance and support of His Eminence Tulku Neten Rinpoche, his disciples of the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre, of other cities in Canada and various states of USA, and voluntary friends, together work to help SeraMey monastery to start building the new Debate Hall and Class Rooms for thousands of sangha to study, practice and debate.

 

Viện Trưởng Khenbo Rinpoche Ngawang Jorden và Tăng đoàn thuộc tu viện Sera Mey tại miền nam Ấn Độ  đến Toronto Canada và hoằng Pháp tại Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling. ( Tháng 11-12, 2014 )

Dưới sự hướng dẫn và hộ trì của H.E Tulku Neten Rinpoche, các đệ tử của Ngài ở Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling, ở các thành phố khác tại Canada và nhiều tiểu bang ở Mỹ, cùng với các bạn hữu thiện nguyện, phụng sự góp phần trợ giúp cho tu viện Seramey để bắt đầu xây cất một phần GIẢNG ĐƯỜNG VÀ CÁC LỚP HỌC MỚI cho hàng ngàn chư tăng tu học và biện luận Phật Pháp. Xem những buổi lễ và Pháp thoại để biết thêm chi tiết.

 

December 2015 ->

 

 

 

 

 

 

 

 

December 2014 ->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NEW ROOF for the Jungpa sanghas' house in the SeraMey monastery (March - August 2014)

His Eminence Tulku Neten Rinpoche sponsors to build a new roof to protect the walls and floors of the house, which are currently damaged by the rain due to the inefficient water pipes installed on the top of the uncovered flat old ceiling

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche hộ trì làm một trần nhà mới cho tịnh thất của chư tăng nhóm Jungpa tại tu viện SeraMey. Trần nhà nầy được xây để bảo vệ các vách tường và nền gạch đã gần bị hư hại do nước mưa thấm xuống vì hệ thống ống dẫn nước cũ không làm đúng tiêu chuẩn đã đặt trên trần nhà bằng phẳng không mái che và bị loang lở (Tháng ba - Tháng tám 2014)   

 

 

August 2014

 

 

 July 2014

 

 

June 2014

 

 

March 2014

 

 

January 2014 

 

 

 December 2013

 

 

 

A NEW WATER-FILTER SYSTEM for the Shungba Khangtsen houses in the SeraMey monastery (July - August 2014): His Eminence Tulku Neten Rinpoche sponsors to make a new water-filter system installed for sanghas to have clean water to use and keep a good health

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche hộ trì thiết kế và đặt một hệ thống lọc nước mới cho tịnh thất của chư tăng nhóm Shungba tại tu viện SeraMey. Nước lọc sạch sẽ giúp chư tăng dùng trong đời sống hằng ngày và giữ được sức khoẻ tốt (Tháng bảy - Tháng tám 2014)

 

August 2014

 

 

 

 

 

July 2014

 

 

June 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation of A NEW WATER PIPES SYSTEM  &  Enhancement of THE ROAD from the main street of the SeraMey monastic university, across the sangha's houses (khangtsens) to the Prayer Hall.  This project, sponsored by His Eminence Tulku Neten Rinpoche, will help to keep the road cleaned from mud for sanghas to walk through and to avoid having water entered inside the houses during the rainy season

(January 2014 - June 2014)

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche hộ trì để làm một hệ thống ống dẫn nước mới dưới mặt đất của những con đường đầy bụi và đất cát loang lở, ngang qua những tịnh thất của nhiều nhóm chư tăng, dẫn đến Chánh Điện của tu viện SeraMey. Đồng thời Ngài cũng hộ trì để làm lại những con đường nầy qua công trình đắp đá và cements cho đường được bằng phẳng và cứng rắn. Nhờ đó chư tăng có thể đi học và làm lễ hằng ngày qua những con đường mới nầy mà không còn bị lấm bùn lầy trong mùa mưa và nước mưa cũng không còn bị tụ lại hay chảy vào những tịnh thất của chư tăng ở hai bên lề đường (Tháng giêng - Tháng sáu 2014).   

    

 

June 2014 -->

 

 

                       

 

 

May 2014

 

 

April 2014 -->

 

 

 

 

 

 

 

 

January 2014 -->

 

 

 

 

 

 

 

 

December 2013 -->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LONG-TERM PROJECT OF SPONSORING TIBETAN SANGHA FROM SERAMEY MONASTIC UNIVERSITY IN INDIA  

DỰ ÁN DÀI HẠN BẢO LÃNH CHƯ TĂNG TỪ TU VIỆN SERAMEY ẤN ĐỘ SANG CANADA

 

Sponsor the senior sangha-disciple of His Eminence Tulku Neten Rinpoche, Geshe Lharampa Trinley Gyatso from SeraMey Monastery in India to come to Canada for teaching the Buddhist philosophy and performing various ritual ceremonies at the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre in Toronto and the Jam Tse Cho Ling Tibetan Buddhist Temple in Calgary during His Eminence's absence (January 2014). More to come...

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche thực hiện dự án dài hạn đưa chư tăng, những vị đã tốt nghiệp Tiến Sĩ Phật Học Geshe Lharampa theo truyền thống Phật giáo tây tạng, từ tu viện Seramey ở Ấn Độ qua Canada để giảng dạy Giáo Pháp và hướng dẫn những buổi lễ tại Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling ở Toronto và Chùa Jam Tse Cho Ling ở Calgary những lúc Ngài đi hoằng Pháp nơi xa. Đầu tiên của dự án là đưa Thầy Geshe Trinley Gyatso, một trong những đệ tử của Ngài sang hướng dẫn Phật tử tại chùa Jam Tse Cho Ling mới thành lập ở Calgary (Tháng giêng 2014). Dự án sẽ được tiếp tục ...

 

January 2014

Leaving SeraMey monastery,India

 

 

January 2014

Arrived in Calgary, Canada

 

 

2014

Jam Tse Cho Ling Buddhist Temple

Introduction and teachings

 

 _______________________________________________________________________

 

YEAR 2013

 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche sponsors to build A NEW FLOOR at the upper level hall of the SeraMey's main prayer hall. Ngài Tulku Neten Rinpoche hộ trì xây nền nhà mới bằng đá tốt ở khắp tầng lầu trên Chánh Điện của tu viện SeraMey

 

 

 

 

 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche

- supports expenses related to the water and electricity of this year for sanghas at the Jungpa Sharsang of the SeraMey monastery to use and study. Trang trãi phí tổn điện nước trong năm này hầu nâng đỡ chư tăng của nhóm Jungpa tại tu viện SeraMey có điều kiện để dùng và tu học.

 

- supports various groups of sanghas (khangtsens) and disciples - giúp đỡ nhiều nhóm chư tăng ở những tịnh thất khác nhau và các đệ tử của Ngài

 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche sponsors to build A NEW STONE FLOOR & STEPS in front of the entrance of the LIBRARY. Ngài Tulku Neten Rinpoche hộ trì để xây những bậc cấp và hành lang làm bằng nền đá tốt trước cửa vào THƯ VIỆN của tu viện SeraMey

 

 

 

 

 

 

 

 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche supports various committees: New Entrance Road for Jungpa Shartsang house, Library, School , Healthcare and the new Education Development Committee for publishing collections of selected compositions for different levels of studies.

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche giúp đỡ những ban điều hành chư tăng có trách nhiệm quản lý: thư viện, bệnh viện và hội phát triển nền giáo dục mới thành lẫp qua sự hộ trì ấn tống kinh điển và phật sự kết hợp những bài luận giải được chọn lựa cho mỗi trình độ học tập.

 

NEW ENTRANCE ROAD

 

See also New Roof for Jungpa Shartsang's house Project in 2014

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________________________________________________

 

YEAR 2012

 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche

- makes offerings to the Sanghas of the SeraMey monastery and other Committees: School, Healthcare, Library, Jungpa, Shoungba & Pobhor Khangtsens (groups of sangha's houses). See Ceremonies of offering  

- supported his sangha-disciples of the Jungpa Dratsang (sangha's house) for their accomplishment of various levels of Geshe degree.

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche

- cúng dường chư tăng của tu viện SeraMey và những ban điều hành khác có trách nhiệm trông nom: trường học, bệnh viện, thư viện và các nhóm chư tăng Jungpa, Shoungpa và Pobhor. Xin xem lễ cúng dường tháng mười môt năm 2012.

- nâng đỡ những đệ tử của Ngài ở nhóm Jungpa đã thành đạt sự tu học ở những trình độ Geshe khác nhau 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.