<- Home Page - Trang chính

 

ACCOMPLISHED PROJECTS OF SPONSORING SANGHAS & OTHERS

DỰ ÁN BẢO TRỢ TĂNG ĐOÀN HOẰNG PHÁP ĐÃ ĐƯỢC THÀNH TỰU

 

 

PROJECT OF SPONSORING SANGHAS FOR DHARMA ACTIVITIES, IMMIGRATION & CITIZENSHIP IN CANADA

DỰ ÁN BẢO TRỢ TĂNG ĐOÀN HOẰNG PHÁP VÀ BẢO HỘ DI TRÚ TẠI CANADA

 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche supports Sanghas to do Dharma activities in Canada and sponsors sanghas of the SeraMey Monastery in India to come to Canada for teaching the Buddhist philosophy and perform various ritual ceremonies at the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre in Toronto and other provinces in Canada

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche thực hiện dự án hộ trì hoằng Pháp bảo trợ chư tăng từ tu viện Seramey ở Ấn Độ qua Canada để giảng dạy Giáo Pháp và hướng dẫn những buổi lễ tại Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling ở Toronto và các tỉnh ở Canada

 

----->

Khensur Rinpoche Lobsang Jampa ( Teacher )

from SeraMey monastery, Former Abbot of Gyumed Tantric monastery in India

 

Cựu Viện Trưởng tu viện Mật Tông Gyumed ở Ấn Độ

( 2017 Toronto

2016 Toronto,  2014 Toronto - Calgary - Montreal,

    2013 Toronto - Vancouver, 2011 Opening - Toronto )

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

Geshe Lharampa Jampa Khechok ( Friend )

from SeraMey monastery India & Arizona USA

Geshe Tashi, Translator-Assistant of Gyumed

Khensur Rinpoche

 

Thầy Geshe Jampa Khechok, bạn của Ngài Tulku Neten Rinpoche ở tu viện SeraMey Ấn Độ & từ Arizona USA

Thầy Geshe Tashi, Thị Giả-Thông dịch viên của Ngài Gyumed Khensur Rinpoche ( June 2017 )

 

Khensur Rinpoche Lobsang Rabga

Former Abbot of SeraMey monastery, India & one shanga for ritual

 

 

Cựu Viện Trưởng tu viện SeraMey, Ấn Độ và

một Thầy phụ tá làm nghi lễ

 

( October 2015 )

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Khenbo Rinpoche Thupten Legmen ( Friend )

from SeraMey monastery India

Abbot of the Monastic Tibet Institute Rikon, Switzeland

 

Viện Trưởng đương thời Trung Tâm Phật Giáo

Tây Tạng Rikon, Thụy Sĩ -thuộc SeraMey

( August 2015 )

 

Khenbo Rinpoche Ngawang Jorden ( Friend )

Abbot of SeraMey monastery, India &

two shangas for ritual

 

Viện Trưởng đương thời tu viện SeraMey, Ấn Độ

và hai Thầy phụ tá nghi lễ 

( December 2014 )

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

The senior disciple of His Eminence Tulku Neten Rinpoche, Geshe Lharampa Trinley Gyatso of Jungpa-Lithang Tibet who has been living in SeraMey Monastery in India, was sponsored to come to Canada for teaching the Buddhist philosophy and performing various ritual ceremonies at the Jam Tse Cho Ling Buddhist Temple in Calgary during His Eminence's absence ( January 2014 - To now )

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khensur Rinpoche Lobsang Jampa ( Teacher )

from SeraMey monastery, Former Abbot of Gyumed Tantric monastery, India & his Translator

 

Cựu Viện Trưởng tu viện Mật Tông Gyumed, Ấn Độ và Thầy thông dịch

 

&

 

Lama Udze Rinpoche Lobsang Phende

from SeraMey monastery

Acting Abbot of Gyumed Tantric monastery, India

 

Viện Trưởng tập sự tu viện Mật Tông Gyumed,

Ấn Độ

( June 2011 )

 

 

 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.