<- Home Page - Trang chính

 

ACCOMPLISHED PROJECTS IN CANADA - Những dự án đã được thành tựu ở CANADA

                                 

[ See Accomplished Projects for Calgary-Vancouver-Montreal are at the end of the page - Xem những dự án đã hoàn thành cho Calgary-Vancouver-Montréal ở cuối trang ]

 

 

PROJECTS FOR THE JAM TSE CHO LING DHARMA CENTRE IN TORONTO, CANADA

Dự án cho Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling ở Toronto, Canada

 

YEAR 2017 _____________________________________________________________

 

25. A BIG STATUE OF GREEN TARA & 21 SMALL STATUES OF DIFFERENT FORMS OF TARA: These statues have been received and will be kept in a new altar which has been designed and will be made in next year - MỘT TƯỢNG PHẬT MẪU TARA LỚN VÀ 21 TƯỢNG TARA NHỎ đã được nhận và sẽ được giữ trên tủ thờ mới. Phòng thờ với thiết kế mới sẽ xây cất trong năm tới.

 

 

 

 

 

 

24. BALCONY: Renovation of the balcony at the backyard has been done - BAN CÔNG PHÍA SAU CHÙA: Dự án làm lại ban công phía sau chùa đã bị mục nát đã được hoàn thành.  

 

Year 2017 ->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Year 2016

 

 

Old Balcony-Ban công mục nát

 

23. TABLES FOR SPECIAL RITUALS & THE RETREAT ROOM together with EIGHT AUSPICIOUS SYMBOLS: His Eminence Tulku Neten Rinpoche designed and made new tables for special prayer ceremonies & for his retreat room with the eight auspicious symbols painted by himself and his student as decoration -  CÁC BÀN để Pháp Khí nghi lễ dành cho những buổi lễ đặc biệt và cho phòng nhập thất của Ngài Tulku Neten Rinpoche, cùng với những dấu hiệu cát tường khắc và vẽ màu, trang hoàng bởi Thầy Trò.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. STANDS for offerings & EIGHT AUPICIOUS OBJECTS for the Prayer Hall: Stands were designed and made by His Eminence Tulku Neten Rinpoche and also the decoration of Eight Auspicious Objects - NHỮNG KỆ GỖ để đặt phẩm vật cúng dường & TÁM VẬT BIỂU TƯỢNG CỦA SỰ CÁT TƯỜNG trưng bày trong Chánh Điện: Những kệ gỗ được thiết kế và làm bởi Ngài Tulku Neten Rinpoche cũng như màu vẽ cho tám vật biểu tượng của sự cát tường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Making & painting

 

 

Đang làm và sơn vẽ

 

 

 

 

21. PRAYER BOOKS

 

"Prayers to Mother Buddha Tara and 21 Taras - Cầu Nguyện và Cúng Dường Phật Mẫu Taravà 21 vị Taras"

 

"Prayers" including The Three Practices of Purifying The Mind - The Hundreds of Deities of the Joyful Land Tushita - The Foundation of All Good Qualities: The devotion to Teacher or Practice of Guru Yoga - Final Lam Rim Dedication Prayer and The Seven Wisdom

 

"Kinh Cầu Nguyện" bao gồm Thanh Lọc Thân tâm Qua Ba Sự Tu Tập - Hằng Trăm vị Hóa Thần Tại Cõi Cực Lạc Đâu Suất - Nền Tảng Của Mọi Thiện Đức: Sự tận tụy và tôn kính đối với bậc Thầy hay Pháp Đạo Sư Du Gìa - Cầu Nguyện Hồi Hướng Lam Rim và Bảy Trí Tuệ

 

 

20. PHOTO ALBUMS of teachings, Practice, Dharma works and Activities with His Eminence Tulku Neten Rinpoche and disciples in the first 10 years of H.E in Canada, USA, Europe & Asia - ALBUMS gồm những hình ảnh lưu niệm về sự hoằng Pháp, tu tập, Phật sự và sinh hoạt của Ngài Tulku Neten Rinpoche và các Phật tử trong 10 năm đầu tiên tại Canada, Mỹ, Châu Âu & Á Đông.

 

Jungpa Monastery, Tibet

 

Gratitude - Tri Ân

 

 

 

A Journey to India

 

Jungpa-Lithang, Tibet

 

Pilgrimage in India

 

 

 

Retreat Grand Canyon, USA

 

Longlife Ceremony

 

 

 

 

 

19. Projects of sponsoring Sanghas to teach Buddist Phylosophy at Jam Tse Cho Ling Dharma Centre & across Canada - Dự án bảo trợ chư tăng hoằng Pháp tại Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling & các tỉnh ở Canada

 

YEAR 2016 _____________________________________________________________

 

18. Contributing through donation to the Tibetan-Canadian Cultural Centre in Toronto for the construction of the prayer hall - Hổ trợ Trung tâm văn hoá công đồng Tây Tạng tại Toronto xây cất Chánh điện để cầu nguyện.

 

 

17. Project of supporting the recently formed committee of Gelug Monlam of Canada - Dự án hổ trợ hội đồng Đại lễ cầu nguyện của truyền thống Hoàng Mạo tại Canada vừa mới thành lập;

 

See Gelug Monlam of Canada 2016

YEAR 2015 _____________________________________________________________

 

16. A very big Thangkha of Je Tsongkhapa designed by His Eminence Tulku Neten Rinpoche and Prayer Books for The new Gelug Monlam group of Canada. Gelug Monlam means the Great Prayers Festival of the Gelugpa tradition (March 2015). His Eminence Tulku Neten Rinpoche sponsored a very big thangkha of Je Tsongkhapa, which was made by his disciples at the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre, and 500 prayer books for the new formed Gelug Monlam group of Canada. These books will be used in this Great Prayers Festival organized for the first time on March 20, 21 & 22, 2015 at the Tibetan Canadian Cultural Centre in Toronto.

 

Thangkha Ngài Je Tsongkhpa (rất lớn) được thiết kế bởi Ngài Tulku Nten Rinpoche và Kinh Sách cho Hội đồng Gelug Monlam tại Canada. Gelug Monlam có nghĩa là Đại Lễ cầu nguyện của truyền thống Gelugpa hay Hoàng Mạo (mũ vàng). Ngài Tulku Neten Rinpoche hộ trì để hoàn thành một thangkha Ngài Je Tsongkhapa rất lớn, làm bởi các đệ tử ở Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling, và ấn tống 500 bộ kinh cho hội đồng Gelug Monlam tại Canada vừa mới thành lập. Những kinh sách nầy sẽ được dùng trong những ngày Đại Lễ của truyền thống Hoàng Mạo được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 20, 21 và 22 tháng ba năm nay 2015 tại Trung Tâm Văn Hóa của cộng đồng liên hiệp người Tây Tạng-Canada ở Toronto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Program of Mind Training For Young Children at the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre

(January - February 2015 )

 

A new system composed of DVD Player, Projector and screen will be installed, with selected CDs and DVDs which contain the birth and previous stories of Buddha, of Bodhisattvas and noble beings, and other stories related to loving-kindness and compassion.

 

Chương Trình Luyện Tâm dành cho các cháu nhỏ tại Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling

Một hệ thống máy chiếu phim DVD và màn ảnh sẽ được đặt ở Viện Phật Học cùng với tổng hợp những DVD và CD chọn lọc trong đó gồm những mẫu chuyện về cuộc đời và tiền kiếp của Đức Phật, của các Bậc Bồ Tát, Hiền Thánh và những mẫu chuyện khác liên quan đến lòng từ bi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ART OBJECTS, made by disciple and offered to the Dharma Centre for the New Year ( February 2015 )

Phẩm vật nghệ thuật cúng dường tu viện đầu năm 2015

 

 

 

 

 

      

 

 

    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

YEAR 2014 _____________________________________________________________

 

13. DHARMA WHEEL & TWO DEER and OTHER OBJECTS will be kept on the roof of the Centre

( August - September 2014 )

 

 September 2014

 

 

  

 

 

  

 

 

 

August 30, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

August 28, 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

August 25, 2014  

 

 

 

 

 

sketches - August 20, 2014

 

 

 

12.TABLES AND CUSHIONS will be kept in the Prayer Hall for the Sangha ( August - September 2014 )

 

September 2014

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  August 29,2014

 

 

 August 28,2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

August 15, 2014

 

 

 

11. A NEW ALTAR & DECORATION for the two hundred small statues of Medicine Buddha and Shakya Muni Buddha ( June - August 2014 )

 

 September 1, 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  August 29, 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

  August 28, 2014

 

 

 

 

 

 

 

August 27, 2014

 

 

 July, 2014

 

 

June, 2014

 

 

 

10. A STAND designed and made by His Eminence Tulku Neten Rinpoche, was kept outside the Centre for offering candles ( June 2014 )

 

 

 

 

 

 

 

 

9. A COLLECTION OF 275 TENGYUR (Tạng Luận) and 132 KANGYUR (Tạng Kinh và Luật) have been received from India and will be kept in the up-coming-built Library at the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre

(January 2014 - April 2014 )

 

 

 

 

 

 

 

YEAR 2013 _____________________________________________________________

 

8. A NEW ROOF for the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre (July - December 2013)

 

 

 

 

 

 

 

     

 

7. ONE HUNDRED SMALL STATUES of Medicine Buddha and One hundred small statues of ShakyaMuni Buddha (March - May 2013)

 

 

 

6. STAND FOR MANI WHEELS designed and made by His Eminence Tulku Neten Rinpoche, for outside the Centre (March - June 2013)

 

 

 

 

 

 

YEAR 2012 _____________________________________________________________

 

5. A NEW GATE designed by His Eminence Tulku Neten Rinpoche, for the Dharma Centre ( May - August 2012 )

 

August 2012

 

 

 

May 2012

 

 

 

4. TWO HUNDREDS SMALL STATUES of ShakyaMuni Buddha and Je Tsongkhapa and

A new altar with Decoration (April 2012 - December 2012 )

   

December 2012

 

 

 

 

 

April 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

April 2012

 

 

 

 

 

 

 

UP TO YEAR 2011 _______________________________________________________

 

3. NEW ALTAR AND OUTSIDE THE CENTRE (January 2011 - June 2011)
The recent completion of the Prayer Hall and some Facilities Outside the Centre finalized our renovations for this year and the official opening was celebrated on June 12, 2011  Events/Special Events/ Grand Opening
 

BEFORE

 

 

 

 

 

______________________________   AFTER   _____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. STATUES AND THANGKARS for the Prayer Hall (December 2010 – June 2011)

   

 

 

 

 

 

 

 

1. RENOVATION OF THE BUILDING (August – December 2010)
We purchased this building in August 2010 and the temporary renovation was completed in time to allow the Centre to begin conducting services at this location on November 2010.
 

 New purchased building

 

 

Jam Tse Cho Ling Dharma Centre after renovation in November 2010

 

 

 

 

 

FOR CALGARY - VANCOUVER - MONTREAL ____________________________________

 

Statues of Je Tsongkhpa, Shakya Muni Buddha and Green Tara - Thangkars - H.E Tulku Neten Rinpoche's throne - Ritual Instruments - Cushions - Small Tables for the Jam Tse Cho Ling Tibetan Buddhist Temple - Calgary 

 

August 2014         

 

September 2013

 

 

 

Thangkars - H.E Tulku Neten Rinpoche's throne - Cushions - Ritual Intruments - Small Tables for Vancouver

 

  More pictures will be available later

 

 

 

 

Thangkars - H.E Tulku Neten Rinpoche's throne - Ritual Instruments - Cushions - Small Tables for Montreal

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.