<- Home Page - Trang chính        

 

PUBLICATIONS - XUẤT BẢN / ẤN TỐNG - TỦ SÁCH PHẬT HỌC JAM TSE CHO LING

 

( Click on the following pictures for more information - Nhấn trên những hình dưới đây để biết thêm chi tiết )

 

ORAL DISCOURSES & PRAYERS by His Eminence Tulku Neten Rinpoche  Nguyễn Mai-Phương translates directly from Tibetan into English, French & Vietnamese  - NHỮNG BÀI PHÁP VÀ KINH CẦU NGUYỆN đã được Ngài Tulku Neten Rinpoche giảng dạy và biên soạn. Nguyễn Mai-Phương dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, Pháp và Việt 

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Dharma Books - Sách Luận Giải Phật Pháp

 

 

Prayer Books - Kinh Cầu Nguyện

 

 

 

 

 

 

Little Books of Diamond-like Wisdom

Sách Kết Tập Trí Tuệ Như Kim Cương

 

will be available in the near future -sẽ được ấn tống trong nay mai

Photo Albums - Hình Ảnh Lưu Niệm

 

 

 

 

 

 

Celebrating the 10th anniversary of His Eminence Tulku Neten Rinpoche in Canada, his many accomplishments in Dharma work and as a worldwide Lama-Teacher of Buddhist Philosophy (2006-2016) Kỷ niệm 10 năm Ngài Tulku Neten Rinpoche chính thức định cư tại Canada, những thành tựu trong Phật sự của Ngài cũng như trong sự truyền dạy Đạo Pháp khắp nơi trên thế giới như một bậc Lạt Ma-Giảng Sư 

 

( Click on these following pictures to enlarge - Nhấn trên những hình dưới đây để mở lớn xem rõ ràng hơn )

 

 

 

 

_____________________

_____________________

 

 

 

_______________________

 

 

 

 

 

 

 

Longlife Offering Ceremony

H.E Tulku Neten Rinpoche

 

 

 

 

 

Lễ Cầu Nguyện Trường Thọ

cho Ngài Tulku Neten Rinpoche

 

 

 

 

 

 

Gratitude - Tri Ân

 

 

 

 

 

 

Jungpa Monastery, Tibet

 

 

 

 

 

 

 

Jungpa-Lithang, Tibet

 

 

 

 

 

 

 

Retreat Grand Canyon, USA

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilgrimage in India

 

 

 

 

 

 

A Journey to India

 

 

 

 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.