<- Home Page - Trang chính     RETREATS - KHÓA TU HỌC & NHẬP THẤT   [ Tiếng Việt ] 

 

  Practice under the guidance of His Eminence The 9th Tulku Neten Rinpoche   Translated  directly from Tibetan into English, French & Vietnamese by Nguyễn Mai-Phương - Tu tập dưới sự hướng dẫn của Ngài Tulku Neten Rinpoche. Nguyễn Mai-Phương dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, PhápViệt

____________________________________________________________________________________________________________

 

There are Four Types of Retreat Practice for disciples 

   - Practice of BODY by being in retreat for a definite time

   - Practice of NUMBERS through chanting a specified number of mantra

   - Practice of SIGNS through visualizing and dissolving oneself into the wisdom being

   - Practice of CONVICTION by accomplishing the gross level of the generation stage practices

 

The following retreats consist of the practice of Prayer, Recitation of Mantras, Visualization, Meditation, Prostration, Purification, Dharma Teaching and Question/Answer. More information is at the end of the page.

 

For retreats with receiving the Mahayana Vows, there are 8 precepts to be observed conjoined with the motive of enlightenment: accepted for 24 hours during the occasion in the presence of a Master or an image of the Buddha, taken by both lay and ordained Buddhists. This entails generating the mind of enlightenment and pledging to follow the footsteps of Buddhas and Bodhisattvas of the past in accordance with the ritual text.

 

( Click on these following pictures to enlarge - Nhấn trên những hình dưới đây để mở lớn xem rõ ràng hơn )

YEAR 2017

 

RETREAT AT HOLY PLACES IN INDIA December 2017 - Tu tập tại các thánh địa ở Ấn Độ tháng 12, 2017

 

BODHGAYA - BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLACE OF SIX YEARS MEDITATION - KHỔ HẠNH LÂM

 

 

 

 

 

 

 

 

VULTURE PEAK - NÚI LINH THỨU

 

 

 

 

 

SARNATH VARANASI - VƯỜN LỘC UYỂN HAY VƯỜN NAI

 

 

 

 

 

 

 

 

THE 5TH CENTURY NALANDA MONASTIC UNIVERSITY - ĐẠI HỌC PHẬT HỌC NALANDA VÀO THẾ KỶ THỨ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT JAM TSE CHO LING DHARMA CENTRE IN TORONTO, CANADA June 25 & July 2, 2017: Great Compassion Thousand-Eyes Thousand-Arms Avalokiteshvara Retreat - Outdoor Teachings and Activity . Ngày 25 tháng 6 & 2 tháng 7, 2017: Khóa Tu Học Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Quán Thế Âm - Giảng dạy và sinh hoạt ngoài trời.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click on => Outdoor Teachings and Activity for more information - Nhấn trên =>  Giảng Pháp và sinh hoạt ngoài trời để biết thêm chi tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

Buddha ShakyaMuni's Birth, Enlightenment & Parinirvana Day Retreat May 28, 2017 -  Ngày 28 tháng 5, 2017: Khóa Tu Học nhân mùa lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đản Sanh, Thành Đạo & nhập Vô Dư Niết Bàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEAR 2016

 

SAN JOSE, CALIFORNIA USA Retreat: The Way of the Bodhisattva, ceremony of receiving Bodhisattva Vows and practice April 16-17, 2016 - Ngày 16-17 tháng 4, 2016: Khóa Tu Học Bồ Tát Hạnh, Thọ Giới Bồ tát & tu tập.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VANCOUVER B.C, CANADA Medicine Buddha Retreat April 2-3, 2016: Ngày 2-3 tháng 4 năm 2016: Khóa tu học Đức Phật Dược Sư tại Vancouver, Canada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT THE JAM TSE CHO LING DHARMA CENTRE TORONTO, CANADA - TẠI VIỆN PHẬT HỌC JAM TSE CHO LING:  March 19 & 20, 2016: Buddha of Compassion Avalokiteshvara Retreat - Ngày 19 & 20 tháng 3, 2016: Khóa Tu Học Đức Phật Quán Thế Âm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

RETREATS IN THE YEAR 2015 

 

[ DECEMBER 1-11, 2015 ]  PILGRIMAGE IN HOLY PLACES IN SOUTH-WEST INDIA

HÀNH HƯƠNG TU TẬP TẠI CÁC THÁNH ĐỊA THUỘC MIỀN TÂY-NAM ẤN ĐỘ THÁNG 12, 2015

 

AJANTA and ELLORA CAVES where holy sanghas have practised, NAGARJUNA KONDA where the Great adept Master Nargajuna has practised, AMARAWATI where Buddha has taught for the first time the Highest Tantra Karachakra, KANHERI CAVES in Mumbai where 80 Yogies have attained enlightenment, and the STATUE OF BUDDHA SHAKYAMUNI which has been consecrated by His Holiness the 14th Dalai Lama in Hyderabad city.

 

Hang động AJANTA và ELLORA nơi các Thánh Tăng tu tập, NAGARJUNA KONDA nơi Bậc Thánh LONG THỌ tu tập, AMARAWATI nơi Đức Phật giảng dạy Mật Điển Tối Thượng Karachakra lần đầu tiên, Hang động KANHERI ở Mumbai nơi 80 vị Du Gìa đạt giác ngộ, và TƯỢNG ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI được cầu nguyện và dựng lên ở thành phố Ấn Hyderabad bởi Dức Dalai Lama Thứ 14.

 

   See also Special Event - Blessings from His Holiness The 14th Dalai Lama and Dharma Activities in SeraMey monastery - Xem thêm phần Sự kiện đặc biệt - Phúc ân gia trì từ Đức Dalai Lama thứ 14 và Phật sự tại tu viện SeraMey  

 

AJANTA CAVES - ĐỘNG AJANTA

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELLORA CAVES - ĐỘNG ELLORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

21 Taras

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

       

 

 

 

 

 

              

 

 

 

             

 

 

NAGARJUNA KONDA

 

NƠI NGÀI LONG THỌ TU TẬP

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMARAWATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

KANHERI CAVES  

 

 

ĐỘNG KANHERI

 

 

 

 

  

 

     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

BUDDHA STATUE IN HYDERABAD

 

 

TƯỢNG PHẬT THÍCH CA MÂU NI

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________

 

Bodgaya & Vulture Peak mountain, India - October 4-9, 2015: ShakyaMuni Buddha & Twenty-one Tara Retreats and Practice of "Ngondro" 

 

Bồ Đề Đạo Tràng & Núi Linh Thứu, Ấn Độ ngày 4-9 tháng 10 năm 2015: Tu học Đức Phật Thích Ca Mâu Ni & 21 Phật Mẫu Tara và thực hành "Ngondro" ( xem phần giải thích phía trên ) 

 

 

 

 

  

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click on the pictures for more details - Nhấn trên hình để biết thêm chi tiết về những khóa tu học năm 2015

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

RETREATS IN THE YEAR 2014

Click on the pictures for more details - Nhấn trên hình để biết thêm chi tiết về những khóa tu học năm 2014

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

RETREATS IN THE YEAR 2013

Click on the pictures for more details - Nhấn trên hình để biết thêm chi tiết về những khóa tu học năm 2013

 

 

 

 

 

Jam Tse Cho Ling Dharma Centre in Toronto, Ontario Canada

August, November 30, 31 and December 1, 2013

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

RETREATS UP TO THE YEAR 2012 - Những khóa tu học từ trước cho đến năm 2012

Montréal, Ottawa, Toronto, Hamilton, Calgary, Vancouver, CANADA

 

Click on the pictures for more details - Nhấn trên hình để biết thêm chi tiết về những khóa tu học năm 2013

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

ALL RETREATS

 

Buddha ShakyaMuni's Descent from the

Joyful Land Tushita & Birthday - Ngày Đức

Phật Thích Ca Mâu Ni hạ trần từ cõi trời Đâu

Suất & Ngày Phật Đản Sanh

 

- Toronto, Ontario (05 & 11-2013, 06-2014)

 

Buddha of Compassion Avalokiteshvara

Đức Phật Quán Thế Âm

 

- Toronto, Ontario (03-2016)

- Montreal, Quebec (04-2015) 

- Vancouver, British Columbia (05-2014)

- Toronto, Ontario (02-2013)

- Toronto, Ontario (03-2012)

- Vancouver, British Columbia (09-2011)
- Westlock, Alberta (07-2010)
- Saint Laurent-Montreal, Quebec (04-2010)
- Calgary, Alberta (10-2009)
- Burlington, Ontario (04-2009)

 

Mother Buddha Tara & Twenty-One Taras

Phật Mẫu Tara và Hai mươi mốt vị Taras

 

– Ajanta and Ellora Caves, India (12-2015)

– Bodhgaya & Vulture Peak, India (10-2015) 

– San Jose, California USA (05-2015)

- Vancouver, British Columbia (04-2015) 

- Toronto, Ontario (03-2015) 

- Vancouver, British Columbia (09-2013) 

- Calgary, Alberta (10-2011)

- Toronto, Ontario (08-2011)

 

Medicine Buddhas - Đức Phật Dược Sư

 

– Vancouver, British Columbia (04-2016)

- Toronto, Ontario (02 & 06-2014)   

- Toronto, Ontario (08-2013)

- Toronto, Ontario (05-2012)

- Calgary, Alberta (10-2011)

- Toronto, Ontario (04-2011)
 

Thirty-Five Confession Buddhas

Ba mươi lăm Đức Phật Sám Hối Tội chướng

 

- Vancouver, British Columbia (09-2013) 

- Toronto, Ontario (08-2013)

 

Training the Mind in the Stages of the Path

Teachings, Meditation, Questions / Answers and Activities

Luyện tâm qua từng giai đoạn của Đạo Lộ

 

– Praque, Czech Republic EUROPE

– Banff, Rocky Mountain (09-2014) 

– Waterton, Rocky Mountain, Alberta (09-2013)

– Montreal, Quebec (2006)

 

The Root of The Path and the Foundation of all good qualities: the Practice of Guru Yoga

Nền tảng của Đạo Lộ và Căn Bản của mọi thiện đức: Tu tập Pháp Đạo Sư Du Gìa

 

– Kanheri, Nagarjuna Konda, Amarawati, India (12-2015)

– San Jose, California USA (11-2014)

- Sarnath-Varanasi and SeraMey monastery, India (2004) 

 

The Hundreds of Deities of the Joyful Land Tushita and Seven Wisdoms: Practice of purifying the Mind and obtaining blessings to increase Wisdoms and Knowledge

Hàng Trăm Vị Hóa Thần (Chư Phật) tại cõi Cực lạc Đâu Suất và Bảy Trí Tuệ: Pháp hành tu tập giúp tịnh hóa tâm thức và có được sự gia trì để tăng trưởng Trí Tuệ và sự Hiểu Biết.

 

- Toronto, Ontario (2011)

- Mississauga, Ontario (2009)

– Ajanta and Ellora Caves, India (2004-2005)

 

The Way of the Bodhisattva - Bồ Tát Hạnh

 

– San Jose, California USA (04-2016)

- Saint-Laurent-Montreal, Quebec (08-2007)

- Ottawa, Ontario (06-2007)

– Ajanta and Ellora Caves, India (2004-2005)

 

Bodhisattva Vows and practice - Thọ Giới Bồ tát & tu tập

 

– San Jose, California USA (04-2016)

- Calgary, Alberta (2010)

- Mississauga, Ontario (2007 & 2009)

- Sarnath-Varanasi and SeraMey monastery, India (2004)

 

 

 

 

 

 

 

DAILY PRACTICE

 

Every tantric initiation entails some commitments and highest yoga tantra (anuttarayoga tantra) initiations come with a special set of commitments that includes the daily practice of six-session guru yoga, bodhisattva and tantric vows, and self-generation deity yoga.

 

DAILY INDIVIDUAL PRACTICES

 

Six-Session Guru Yoga: Practice of the Spiritual Teacher Devotion (Thun drug gi rnal byor rgyas pa)

The foundation of All Good Qualities depends on our devotion, pure and faithful relationship with the teacher.

This practice is the Root of the Path to Enlightenment. ( 3 times in the morning, 3 times in the evening )

    

   1. Generating Enthusiasm for Serving a Spiritual Teacher - Benefits and disadvantages  

       Devotion to a Spiritual Teacher through Thought

       Devotion to a Spiritual Teacher through Action 

  

  2. Taking Refuge to the Three Jewels, generating bodhicitta, practising four immeasurables and seven-limbs,

      offering Mandala, visualizing and requesting inspiration and realizations from the Spiritual Master (Guru).

      This unites our mind and the mind of the Guru in order to receive blessings and generate realizations

      on the path to enlightenment.  

  

Bodhisattva and Tantric Vows ( 3 times in the morning, 3 times in the evening )

The Buddha Establishing The Three Pledges (Thupa Dhamtsik Sumko)

The Hundreds of Deities of the Joyful Land Tushita (Ganden Lha Gyal Ma), Migtsema, The Seven Wisdoms

Maitreya Buddha

Medicine Buddhas

Amitabha Buddha

Avalokiteshvara Buddha of Compassion

Mother Buddha Green Tara & Twenty-one Taras  ( 3 times in the morning, 3 times in the evening )

 

Practice of "Ngondro":  100,000 Taking Refuge to the Guru (Teacher), Buddha, Dharma, Sangha and Prostrations; 100,000 Vajrasattva Mantras; 100,000 Mandala Offerings; 100,000 Water Offerings

 

 

DAILY PRACTICES FOR DISCIPLES PRACTICING WITH DILIGENCE & COMMITMENT

(SPECIFIC RETREAT IS REQUIRED)

 

Including all above Individual Practice

 

The Glorious Solitary Hero Vajrabhairava Yamantaka

(bcom ldan das dpal rdo rje jigs byed dpa bo gcig pai sgrub thabs bdud las rnam rgyal gyi ngag don). The wrathful emanation of Buddha of Wisdom Manjushri and is a yidam deity of the Father and Mother classes of the Highest Yoga Tantra (anuttarayoga tantra).

 

Vajrayogini  (Dorje Naljorma)

The sambhogakaya form of Buddha of wisdom and great bliss. She is the meditational female deity of the Chakrasamvara (Korlo Dechog) who is the principal yidam and Heruka, and is considered to be of the Mother class of the Highest Yoga Tantra (anuttarayoga tantra).

 

Vajrapani, Hayagriva, Garuda  (Ta Chak Khyung Sum)

 

 

 

 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.