<- Home Page - Trang chính                SCHEDULES           * for updated information - Tin tức bổ sung

The Jam Tse Cho Ling Dharma Centre's goal is to offer an beneficial environment for the practice, study
and transmission of Shakya Muni Buddha's precious teachings, both Sutra and Tantra - and provide people the service of consultation & special prayers related to their problems and needs.  [ Tiếng Việt ]

 

 

Under Dharma teachings and guidance of His Eminence Tulku Neten Rinpoche, there is NO TUITION FEE for all events. All Dharma teachings, books, retreats, classes, public talks and other activities are translated directly from Tibetan into English, French & Vietnamese by Nguyễn Mai-Phương.

 

Dưới sự giáo huấn và giảng dạy của Ngài Tulku Neten Rinpoche, mọi sự tu tập và sinh hoạt phật sự tại Viện Phật Học đều MIỄN PHÍ. * Nguyễn Mai-Phương dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, PhápViệt những bài Pháp Thoại của Ngài Tulku Neten Rinpoche, kinh sách do Ngài soạn thảo, những khóa tu học và thuyết Pháp cho cộng đồng.

_______________________________________________________________________________________________________

 

Since the year 2006, His Eminence Tulku Neten Rinpoche has been giving Teachings to various communities: Tibetan, Asian, Canadian, American, European, Indian, Hispanic-Latino & Native People - Từ năm 2006, Ngài Tulku Neten Rinpoche đã thuyết Pháp cho nhiều cộng đồng người Tây Tạng, Á Đông, Gia Nã Đại, Mỹ, Châu Âu, Ấn Độ, dân tộc thuộc văn hóa La Tinh & Thổ Dân bản xứ.

 

SCHEDULE OF TEACHINGS AT THE JAM TSE CHO LING DHARMA CENTRE-TORONTO, CANADA

LỊCH TRÌNH HOẰNG PHÁP TẠI VIỆN PHẬT HỌC JAM TSE CHO LING - TORONTO, CANADA

 

November 2017

 

UPDATED  NEWS

Thông Tin Mới

 

DHARMA TEACHINGS

Giảng dạy Phật Pháp

 

DAILY ACTIVITIES & PRACTICE

Phật sự và tu tập hằng ngày

__________________________________________________________________________________

 

The following is the schedule of teachings & activities at the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre in Toronto

 

Weekdays: Translation Class: His Eminence Tulku Neten Rinpoche trains his translator-interpreter to translate selected Sutra and Treatises directly from Tibetan language into English, French and Vietnamese - provides people the service of special prayers (Puja) related to their problems and needs at home, in the hospital, at the Centre or at the Communities - and reserves a session for personal Dharma practice.

 

Every Saturday:  is reserved for the preparation of Sunday’s activities and to do other works required for the maintenance and development of the Centre. However, we might occasionally open CLASSES to teach disciples on special topics related to the Ritual or Dharma Studies and Practice. Some RETREATS might be organized as well at our Centre on the weekend or for a longer period of time.

 

PUBLIC TEACHINGS ON EVERY SUNDAY

 

 

Sunday September 3 at 2:00 PM 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche summarizes the essence of his up-to-date teachings for disciples to study, practise and gives time for discussion, question and answer. 

 

 

Sunday September 10 at 2:00 PM  

His Eminence Tulku Neten Rinpoche goes to Québec region for a few days to do some important Dharma works. During his visit, he gives teachings in Montréal & Ville Saint-Laurent as per people's request.

 

At the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre, disciples practise and pray to Mother Buddha Green Tara and 21 Taras. Taras are the embodiments of the activity of all the Buddhas. They are known as the great liberator and have power to overcome the most difficult situations, give protection against dangers and all kinds of fear, eliminate inner and outer obstacles in whatever form they may manifest in our lives and grant auspiciousness.

 

 

Sunday September 17 at 2:00 PM 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche continues to give teaching and commentary on the Bodhisattva Shantideva's THE WAY OF THE BODHISATTVA - Chapter 7: Enthusiastic Perseverance

 

 

MEDICINE BUDDHA PRAYER, TEACHING & PRACTICE

 

 

 

The extensive worship service for Medicine Buddha Bhaisajya Guru Vaiduryaprabharaja has been a unique tradition observed by Seramey monastery for more than two hundred and fifty years. The benefits of this Medicine Buddha Ritual are said to include promoting the Buddha's teaching and the general welfare of society as well as the health of those who are living and providing an opportunity to dedicate virtue for the benefit of those who are deceased.

 

The sanghas of SeraMey monastery in India come to Jam Tse Cho Ling Dharma Centre to construct a sand MANDALA OF MEDICINE BUDDHA one week BEFORE the teaching, prayer & practice on September 23 & 24.

 

 

Saturday September 23rd  &  Sunday September 24th  from 9:00 AM to 5:00 PM

 

His Eminence The 9th Tulku Neten Rinpoche, Abbot of the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre guides the two-day ceremony and practice, together with the Sanghas from Canada, USA & India. Everyone is welcome to participate the full two days or a part of the ceremony and practice.

 

Saturday September 23rd

 

9:00 AM - 11:30 AM: Medicine Buddha Empowerment

1:00 PM - 5:00 PM: Hundred thousands offerings and prayers to the Seven Medicine Buddhas and Buddha Shakya Muni, recitation of mantra and practice of meditation

 

Sunday September 24th

 

9:00 AM - 11:30 AM: Teaching and Prayer to the Seven Medicine Buddhas and Buddha Shakya Muni

1:00 PM - 5:00 PM: Medicine Buddha Fire Purification Ritual for peace of living beings and for obtaining good rebirth of those who passed away

 

______________________________________________

 

 

Dưới đây là lịch trình về những khóa giảng dạy Phật Pháp, tu tập và sinh hoạt Phật sự tại Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling ở Toronto

 

Những ngày trong tuần: Lớp học chuyên môn về phiên dịch kinh sách và thông dịch trực tiếp những bài Pháp Thoại: Ngài Tulku Neten Rinpoche huấn luyện thông dịch viên của Ngài hằng ngày để phiên dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, Pháp và Việt những bộ kinh và bộ luận chọn lựa - nhận làm những buổi lễ cầu nguyện đặc biệt tại Viện Phật Học, tư gia, bệnh viện, những trung tâm cơ sở hay cộng đồng, qua sự thỉnh cầu tùy theo hoàn cảnh và nhu cầu cần thiết của mọi người - dành thời giờ riêng cho khóa tu tập cá nhân.

 

Mỗi ngày thứ bảy: thường được dành riêng để sửa soạn cho những sinh hoạt trong ngày chủ nhật và để làm những phật sự cần thiết cho sự duy trì và phát triển của Viện Phật Học. Tuy nhiên, thỉnh thoảng những lớp học giáo lý, lớp nghi lễ hay lễ cầu nguyện đặc biệt được tổ chức trong ngày này. Một vài khóa tu học cho hai ngày cuối tuần hoặc lâu hơn đôi khi được tổ chức ở Viện Phật Học. 

 

 

THỜI KHÓA DÀNH CHO MỌI NGƯỜI MỖI NGÀY CHỦ NHẬT

 

Chủ nhật ngày 3 tháng 9 lúc 2:00 trưa Ngài Tulku Neten Rinpoche tóm lược những điểm chính yếu của giáo lý đã dạy cho đến bây giờ để phật tử ghi nhớ, học hỏi và tu tập. Ngài cũng dành thì giờ đễ Thầy trò đàm luận và vấn đáp.

 

 

Chủ nhật ngày 10 tháng 9 lúc 2:00 trưa:  

Vì một số Phật sự quan trọng khẩn thiết cần thực hiện, Ngài Tulku Neten Rinpoche phải về tỉnh Québec vài ngày. Trong thời gian nầy, thể theo sự thỉnh cầu của Phật tử, Ngài sẽ làm những khóa lễ và giảng Pháp tại Montréal & Ville Saint-Laurent.

 

Tại Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling, phật tử tu tập và cầu nguyện Phật Mẫu Lục Sắc Tara và 21 vị Phật Mẫu Tara. Phật Mẫu Tara là hóa thân của thiện hành của tất cả chư Phật, giúp tiêu trừ nội ma ngoại chướng, vượt qua được những trở ngại và khó khăn trong mọi hoàn cảnh, bảo vệ để tránh khỏi những hiểm nguy, sợ hải và ban vạn sự cát tường.

 

 

Chủ nhật ngày 17 tháng 9 lúc 2:00 trưa Ngài Tulku Neten Rinpoche tiếp tục Luận Giải bộ luận BỒ TÁT HẠNH của Bồ Tát Tịch Thiên - Chương 7: Hạnh Tinh Tấn

 

 

TU TẬP ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ: LỄ QUÁN ĐẢNH, THUYẾT PHÁP VÀ CẦU NGUYỆN

 

Sự tín lễ thờ phượng rộng rãi Đức Phật Dược Sư Bhaisajya Guru Vaidhuryaprabharaja  đã trở thành một truyền thống duy nhất được duy trì bởi tu viện SeraMey từ hơn hai trăm rưỡi năm nay. Lợi ích của lễ cầu nguyện Đức Phật Dược Sư đã được nói đến bao gồm sự hoằng dương giáo Pháp của Đức Phật, làm tăng trưởng sự an lành của xã hội, sức khỏe cho những hữu tình đang còn sống trên đời và tạo cơ hội để hồi hướng công đức đem lợi lạc cho những chúng sanh đã lìa trần.

 

Tăng đoàn của tu viện SeraMey ở Ấn Độ đến Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling ở Toronto để kiến tạo đồ hình MANDALA ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ bằng cát MỘT TUẦN TRƯỚC khóa lễ

 

 

Thứ Bảy ngày 23 tháng 9  &  Chủ Nhật ngày 24 tháng 9   từ 9:00g sáng cho đến  5:00g chiều

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche hóa thân đời thứ 9 Viện Trưởng Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling hướng dẫn hai ngày lễ và tu tập, cùng với sự tham dự của chư tăng ở Canada, Mỹ & Ấn Độ.

Quý Phật tử có thể tham dự trọn hai ngày hoặc một phần của khóa lễ và tu học.

 

Thứ Bảy ngày 23 tháng 9

 

9:00 sáng - 11:30 sáng: Lễ Quán Đảnh Đức Phật Dược Sư

1:00 trưa - 5:00 chiều: Lễ hàng trăm ngàn cúng dường và cầu nguyện Bảy Đức Phật Dược Sư và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trì thần chú và tu tập thiền định.

 

Chủ Nhật ngày 24 tháng 9

 

9:00 sáng - 11:30 sáng: Thuyết Pháp & cầu nguyện

1:00 trưa - 5:00 chiều: Lễ Hỏa Tịnh cầu an cho những hữu tình còn sống và cầu siêu để có đươc tái sanh tốt đẹp cho những chúng sanh đã lìa đời.

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

RECENT EVENTS - NHỮNG SỰ KIỆN GẦN ĐÂY

 

 

   

Special Long Life Prayer Ceremony for His Eminence Tulku Neten Rinpoche March 12, 2017 - Lễ cầu nguyện trường thọ đặc biệt cho Tôn Đức Tulku Neten Rinpoche ngày 12 tháng 3, 2017

 

 

    Great Prayers Festival of Gelugpa tradition Gelug Monlam of Canada - March 11, 12 & 13, 2017 - Pháp Hội Truyền Thống Hoàng Mạo tại Canada - ngày 11, 12 & 13 tháng 3, 2017

 

 

   

Celebrating the 10th anniversary of His Eminence Tulku Neten Rinpoche in Canada, his many accomplishments in Dharma work and as a worldwide Lama-Teacher of Buddhist Philosophy (2006-2016) - Kỷ niệm 10 năm Ngài Tulku Neten Rinpoche chính thức định cư tại Canada, những thành tựu trong Phật sự của Ngài cũng như trong sự truyền dạy Đạo Pháp khắp nơi trên thế giới như một bậc Lạt Ma-Giảng Sư

 

 

 

 

  February 2017

 

  January 2017

 

 

SCHEDULE OF THE YEAR 2016     SCHEDULE OF THE YEAR 2015

 

SCHEDULE OF THE YEAR 2014     SCHEDULE OF THE YEAR 2013

 

 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.