<- Home Page - Trang chính                SCHEDULES          * updated information - Tin tức mơớ bổ sung

The Jam Tse Cho Ling Dharma Centre's goal is to offer an beneficial environment for the practice, study
and transmission of Shakya Muni Buddha's precious teachings, both Sutra and Tantra - and provide people the service of consultation & special prayers related to their problems and needs.  [ Tiếng Việt ]

 

 

Under Dharma teachings and guidance of His Eminence Tulku Neten Rinpoche, there is NO TUITION FEE for all events. All Dharma teachings, books, retreats, classes, public talks and other activities are translated directly from Tibetan into English, French & Vietnamese by Nguyễn Mai-Phương.

 

Dưới sự giáo huấn và giảng dạy của Ngài Tulku Neten Rinpoche, mọi sự tu tập và sinh hoạt phật sự tại Viện Phật Học đều MIỄN PHÍ. * Nguyễn Mai-Phương dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, PhápViệt những bài Pháp Thoại của Ngài Tulku Neten Rinpoche, kinh sách do Ngài soạn thảo, những khóa tu học và thuyết Pháp cho cộng đồng.

_______________________________________________________________________________________________________

 

Since the year 2006, His Eminence Tulku Neten Rinpoche has been giving Teachings to various communities: Tibetan, Asian, Canadian, American, European, Indian, Hispanic-Latino & Native People - Từ năm 2006, Ngài Tulku Neten Rinpoche đã thuyết Pháp cho nhiều cộng đồng người Tây Tạng, Á Đông, Gia Nã Đại, Mỹ, Châu Âu, Ấn Độ, dân tộc thuộc văn hóa La Tinh & Thổ Dân bản xứ.

 

SCHEDULE OF TEACHINGS AT THE JAM TSE CHO LING DHARMA CENTRE-TORONTO, CANADA

LỊCH TRÌNH HOẰNG PHÁP TẠI VIỆN PHẬT HỌC JAM TSE CHO LING - TORONTO, CANADA

 

November 2017

 

UPDATED NEWS

Thông Tin Mới

 

DHARMA TEACHINGS

Giảng dạy Phật Pháp  *

 

DAILY ACTIVITIES & PRACTICE

Phật sự và tu tập hằng ngày

_______________________________________________________________________________________

 

The following is the schedule of teachings & activities at the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre in Toronto Canada

 

Weekdays: Translation Class: His Eminence Tulku Neten Rinpoche trains his translator-interpreter to translate selected Sutra and Treatises directly from Tibetan language into English, French and Vietnamese - provides people the service of special prayers (Puja) related to their problems and needs at home, in the hospital, at the Centre or at the Communities - and reserves a session for personal Dharma practice.

 

Every Saturday:  is reserved for the preparation of Sunday’s activities and to do other works required for the maintenance and development of the Centre. However, we might occasionally open CLASSES to teach disciples on special topics related to the Ritual or Dharma Studies and Practice. Some RETREATS might be organized as well at our Centre on the weekend or for a longer period of time.

 

PUBLIC TEACHINGS ON EVERY SUNDAY

 

 

Sunday  November 5  at 2:00 PM 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche conducts the prayer and offerings to the Seven Medicine Buddhas and Buddha Shakya Muni.

 

Sunday  November 12 at 2:00 PM  

 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche was invited to give teachings in California USA

At the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre, disciples pray to Mother Buddha Green Tara, 21 Taras and practise. Taras are the embodiments of the activity of all the Buddhas. They are known as the great liberator and have power to overcome the most difficult situations, give protection against dangers and all kinds of fear, eliminate inner and outer obstacles in whatever form they may manifest in our lives and grant auspiciousness.

 

Sundays  November 19 & 26  at 2:00 PM 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche continues to give commentary on the Bodhisattva Shantideva's THE WAY OF THE BODHISATTVA - Chapter 7: Enthusiastic Perseverance ( or Joyous Effort )

 

 

Dưới đây là lịch trình về những khóa giảng dạy Phật Pháp, tu tập và sinh hoạt Phật sự tại Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling ở Toronto, Canada

 

Những ngày trong tuần: Lớp học chuyên môn về phiên dịch kinh sách và thông dịch trực tiếp những bài Pháp Thoại: Ngài Tulku Neten Rinpoche huấn luyện thông dịch viên của Ngài hằng ngày để phiên dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, Pháp và Việt những bộ kinh và bộ luận chọn lựa - nhận làm những buổi lễ cầu nguyện đặc biệt tại Viện Phật Học, tư gia, bệnh viện, những trung tâm cơ sở hay cộng đồng, qua sự thỉnh cầu tùy theo hoàn cảnh và nhu cầu cần thiết của mọi người - dành thời giờ riêng cho khóa tu tập cá nhân.

 

Mỗi ngày thứ bảy: thường được dành riêng để sửa soạn cho những sinh hoạt trong ngày chủ nhật và để làm những phật sự cần thiết cho sự duy trì và phát triển của Viện Phật Học. Tuy nhiên, thỉnh thoảng những lớp học giáo lý, lớp nghi lễ hay lễ cầu nguyện đặc biệt được tổ chức trong ngày này. Một vài khóa tu học cho hai ngày cuối tuần hoặc lâu hơn đôi khi được tổ chức ở Viện Phật Học. 

 

 

THỜI KHÓA DÀNH CHO MỌI NGƯỜI MỖI NGÀY CHỦ NHẬT

 

 

Chủ nhật ngày 5 tháng 11 lúc 2:00 trưa Ngài Tulku Neten Rinpoche chủ lễ cầu nguyện và cúng dưòng Bảy Đức Phật Dược Sư và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

 

 

Chủ nhật ngày 12 tháng 11 lúc 2:00 trưa:  

Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời sang hoằng Pháp tại tiểu bang California ở nước Mỹ.

Tại Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling, phật tử cầu nguyện Phật Mẫu Lục Sắc Tara, 21 vị Phật Mẫu Tara và tu tập. Phật Mẫu Tara là hóa thân của thiện hành của tất cả chư Phật, giúp tiêu trừ nội ma ngoại chướng, vượt qua được những trở ngại và khó khăn trong mọi hoàn cảnh, bảo vệ để tránh khỏi những hiểm nguy, sợ hải và ban vạn sự cát tường.

 

 

Chủ nhật ngày 19 & 26  tháng 11 lúc 2:00 trưa Ngài Tulku Neten Rinpoche tiếp tục luận giải bộ luận BỒ TÁT HẠNH của Bồ Tát Tịch Thiên - Chương 7: Hạnh Tinh Tấn

 

______________________________________________________________________________________

 

RECENT DHARMA TEACHINGS IN USA - CHUYẾN HOẰNG PHÁP VỪA QUA TẠI NƯỚC MỸ

 

 

 

Talk at Educational Institutions

Giảng tại các Trường Đại Học *

 

 

Public Talk

Thuyết giảng cho công chúng

 

 

Talk to Youth

Giảng cho Giới Trẻ *

 

 

Talk at Healthcare Centers

Nói chuyện tại các Trung Tâm

chăm lo Sức Khỏe

 

 

Teachings in Texas, USA

Thuyết Pháp tại Texas, nước Mỹ

 

 

 

Teachings in Oklahoma & Alabama USA. Thuyết Pháp

tại các tiểu bang ở nước Mỹ

 

 

Interview with Medias

Phỏng vấn trên đài các truyền hình *

 

Activity with Disciples: Happy H.E

Tulku Neten Rinpoche's Birthday

 

Sinh hoạt với các đệ tử: Chúc mừng sinh nhật của Sư Phụ

Tulku Neten Rinpoche

 

SPECIAL EVENTS - NHỮNG SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT

 

 

 

Medicine Buddha Practice was organized at the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre in Toronto Canada to support the SeraMey Monastery in India, guided by His Eminence Tulku Neten Rinpoche on September 19-25, 2017

 

Khoá lễ tu tập Đức Phật Dược Sư được tổ chức tại Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling để hộ trì tu viện SeraMey ở Ấn Độ, dưới sự hướng dẫn của Ngài Tulku Neten Rinpoche từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 9 năm 2017.

 

 

   

Special Long Life Prayer Ceremony for His Eminence Tulku Neten Rinpoche in Toronto Canada on March 12, 2017 - Lễ cầu nguyện trường thọ đặc biệt cho Tôn Đức Tulku Neten Rinpoche tiạ Toronto Canada ngày 12 tháng 3, 2017

 

 

    Great Prayers Festival of Gelugpa tradition Gelug Monlam of Canada - March 11, 12 & 13, 2017 - Pháp Hội Truyền Thống Hoàng Mạo tại Canada - ngày 11, 12 & 13 tháng 3, 2017

 

 

   

Celebrating the 10th anniversary of His Eminence Tulku Neten Rinpoche in Canada, his many accomplishments in Dharma work and as a worldwide Lama-Teacher of Buddhist Philosophy (2006-2016)

 

Kỷ niệm 10 năm Ngài Tulku Neten Rinpoche chính thức định cư tại Canada, những thành tựu trong Phật sự của Ngài cũng như trong sự truyền dạy Đạo Pháp khắp nơi trên thế giới như một bậc Lạt Ma-Giảng Sư

 

 

 

  February 2017

 

  January 2017

 

 

SCHEDULE OF THE YEAR 2016     SCHEDULE OF THE YEAR 2015

 

SCHEDULE OF THE YEAR 2014     SCHEDULE OF THE YEAR 2013

 

 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.