<- Home Page - Trang chính                SCHEDULES         * updated information - Tin tức bổ sung


The Jam Tse Cho Ling Dharma Centre's goal is to offer an beneficial environment for the practice, study
and transmission of Shakya Muni Buddha's precious teachings, both Sutra and Tantra - and provide people the service of consultation & special prayers related to their problems and needs.  [ Tiếng Việt ]

 

 

Under Dharma teachings and guidance of His Eminence Tulku Neten Rinpoche, there is NO TUITION FEE for all events. All Dharma teachings, books, retreats, classes, public talks and other activities are translated directly from Tibetan into English, French & Vietnamese by Nguyễn Mai-Phương.

 

Dưới sự giáo huấn và giảng dạy của Ngài Tulku Neten Rinpoche, mọi sự tu tập và sinh hoạt phật sự tại Viện Phật Học đều MIỄN PHÍ. Nguyễn Mai-Phương dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, PhápViệt những bài Pháp Thoại của Ngài Tulku Neten Rinpoche, kinh sách do Ngài soạn thảo, những khóa tu học và thuyết Pháp cho cộng đồng.

_____________________________________________________________________________________________________

 

Since the year 2006, His Eminence Tulku Neten Rinpoche has been giving Teachings to various communities: Tibetan, Asian, Canadian, American, European, Indian, Hispanic-Latino & Native People - Từ năm 2006, Ngài Tulku Neten Rinpoche đã thuyết Pháp cho nhiều cộng đồng người Tây Tạng, Á Đông, Gia Nã Đại, Mỹ, Châu Âu, Ấn Độ, dân tộc thuộc văn hóa La Tinh & Thổ Dân bản xứ.

 

SCHEDULE OF TEACHINGS AT THE JAM TSE CHO LING DHARMA CENTRE-TORONTO, CANADA

LỊCH TRÌNH HOẰNG PHÁP TẠI VIỆN PHẬT HỌC JAM TSE CHO LING - TORONTO, CANADA

 

November 2018

 

  February 2018

 

  January 2018

 

UPDATED NEWS

Thông Tin Mới

 

DHARMA TEACHINGS

Giảng dạy Phật Pháp

 

DAILY ACTIVITIES & PRACTICE

Phật sự và tu tập hằng ngày

__________________________________________________________________________________

 

The following is the schedule of teachings & activities at the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre in Toronto Canada

 

Weekdays: Translation Class: His Eminence Tulku Neten Rinpoche trains his translator-interpreter to translate selected Sutra and Treatises directly from Tibetan language into English, French and Vietnamese - provides people the service of special prayers (Puja) related to their problems and needs at home, in the hospital, at the Centre or at the Communities - and reserves a session for personal Dharma practice.

 

Every Saturday:  is reserved for the preparation of Sunday’s activities and to do other works required for the maintenance and development of the Centre. However, we might occasionally open CLASSES to teach disciples on special topics related to the Ritual or Dharma Studies and Practice. Some RETREATS might be organized as well at our Centre on the weekend or for a longer period of time.

 

PUBLIC TEACHINGS ON EVERY SUNDAY

 

Sunday  January 7  at 2:00 PM 

 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche is giving teachings in various cities in SOUTH VIETNAM

At the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre, disciples pray to Mother Buddha Green Tara, 21 Taras and practise. Taras are the embodiments of the activity of all the Buddhas. They are known as the great liberator and have power to overcome the most difficult situations, give protection against dangers and all kinds of fear, eliminate inner and outer obstacles in whatever form they may manifest in our lives and grant auspiciousness.

 

Sunday  January 14 at 2:00 PM  

 

Back to the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre in Toronto, His Eminence Tulku Neten Rinpoche gives

Teaching and conducts the Yamantaka PURIFICATION RITUAL. Yamantaka means The Destroyer of Death, is the wrathful emanation of the Buddha of Wisdom Manjushri, helps to heal sicknesses, eliminate sufferings, dispel negativities and remove obstacles to one’s health and peace of mind.

 

Sundays  January 21 & 28  at 2:00 PM 

 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche continues to give commentary on the Bodhisattva Shantideva's THE WAY OF THE BODHISATTVA - Chapter 7: Enthusiastic Perseverance ( or Joyous Effort )

 

 

Dưới đây là lịch trình về những khóa giảng dạy Phật Pháp, tu tập và sinh hoạt Phật sự tại Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling ở Toronto, Canada

 

Những ngày trong tuần: Lớp học chuyên môn về phiên dịch kinh sách và thông dịch trực tiếp những bài Pháp Thoại: Ngài Tulku Neten Rinpoche huấn luyện thông dịch viên của Ngài hằng ngày để phiên dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, Pháp và Việt những bộ kinh và bộ luận chọn lựa - nhận làm những buổi lễ cầu nguyện đặc biệt tại Viện Phật Học, tư gia, bệnh viện, những trung tâm cơ sở hay cộng đồng, qua sự thỉnh cầu tùy theo hoàn cảnh và nhu cầu cần thiết của mọi người - dành thời giờ riêng cho khóa tu tập cá nhân.

 

Mỗi ngày thứ bảy: thường được dành riêng để sửa soạn cho những sinh hoạt trong ngày chủ nhật và để làm những phật sự cần thiết cho sự duy trì và phát triển của Viện Phật Học. Tuy nhiên, thỉnh thoảng những lớp học giáo lý, lớp nghi lễ hay lễ cầu nguyện đặc biệt được tổ chức trong ngày này. Một vài khóa tu học cho hai ngày cuối tuần hoặc lâu hơn đôi khi được tổ chức ở Viện Phật Học. 

 

THỜI KHÓA DÀNH CHO MỌI NGƯỜI MỖI NGÀY CHỦ NHẬT

 

 

Chủ nhật ngày 7 tháng 1 lúc 2:00 trưa

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche đang hoằng Pháp tại các tỉnh ở miền nam VIỆT NAM.

Tại Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling, phật tử cầu nguyện Phật Mẫu Lục Sắc Tara, 21 vị Phật Mẫu Tara và tu tập. Phật Mẫu Tara là hóa thân của thiện hành của tất cả chư Phật, giúp tiêu trừ nội ma ngoại chướng, vượt qua được những trở ngại và khó khăn trong mọi hoàn cảnh, bảo vệ để tránh khỏi những hiểm nguy, sợ hải và ban vạn sự cát tường.

 

Chủ nhật ngày 14 tháng 1 lúc 2:00 trưa:  

 

Trở về lại Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling ở Toronto, Ngài Tulku Neten Rinpoche thuyết Pháp và làm Lễ Yamantaka Tịnh Hóa Tội Chướng. Đức Chiến Thắng Dạ Ma Phật Yamantaka, hóa thân dưới dạng phẩn nộ của Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, giúp tịnh hóa ác hành, an hòa nội ma ngoại chướng, bệnh tật và giải oán kết.

 

Chủ nhật ngày 21 & 28  tháng 1 lúc 2:00 trưa Ngài Tulku Neten Rinpoche tiếp tục luận giải bộ luận BỒ TÁT HẠNH của Bồ Tát Tịch Thiên - Chương 7: Hạnh Tinh Tấn

 

 

RECENT EVENTS IN INDIA & VIETNAM - NHỮNG SỰ KIỆN VỪA QUA TẠI ẤN ĐỘ & VIỆT NAM

 

  VIETNAM

 

 

Teaching & Ritual

Thuyết Pháp & lễ cầu nguyện

 

 

Teaching To Sanghas

Giảng dạy Chư Tăng

 

 

Talk at Corporations

Nói chuyện tại các Công Ty

 

 

Social Support

Hổ Trợ Xã Hội

 

 

  INDIA - ẤN ĐỘ

 

 

 

Special Event

Sự kiện đặc biệt

 

 

Retreat at Holy Places

Tu tập tại các Thánh Địa

 

 

Pilgrimage In India

Hành hương Ấn Độ

 

 

With H.E's Great Teacher

Gặp lại Bậc Thầy tôn kính

 

 

At SeraMey Monastic University

Tại Đại Học Phật Học SeraMey

 

 

Life Release

Phóng sanh

 

 

 

SPECIAL EVENTS - NHỮNG SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT

 

 

 

Medicine Buddha Practice was organized at the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre in Toronto Canada to support the SeraMey Monastery in India, guided by His Eminence Tulku Neten Rinpoche on September 19-25, 2017

 

Khoá lễ tu tập Đức Phật Dược Sư được tổ chức tại Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling để hộ trì tu viện SeraMey ở Ấn Độ, dưới sự hướng dẫn của Ngài Tulku Neten Rinpoche từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 9 năm 2017.

 

 

   

Special Long Life Prayer Ceremony for His Eminence Tulku Neten Rinpoche in Toronto Canada on March 12, 2017 - Lễ cầu nguyện trường thọ đặc biệt cho Tôn Đức Tulku Neten Rinpoche tiạ Toronto Canada ngày 12 tháng 3, 2017

 

 

    Great Prayers Festival of Gelugpa tradition Gelug Monlam of Canada - March 11, 12 & 13, 2017 - Pháp Hội Truyền Thống Hoàng Mạo tại Canada - ngày 11, 12 & 13 tháng 3, 2017

 

 

   

Celebrating the 10th anniversary of His Eminence Tulku Neten Rinpoche in Canada, his many accomplishments in Dharma work and as a worldwide Lama-Teacher of Buddhist Philosophy (2006-2016)

 

Kỷ niệm 10 năm Ngài Tulku Neten Rinpoche chính thức định cư tại Canada, những thành tựu trong Phật sự của Ngài cũng như trong sự truyền dạy Đạo Pháp khắp nơi trên thế giới như một bậc Lạt Ma-Giảng Sư

 

 

 

SCHEDULE OF THE YEAR 2017

 

SCHEDULE OF THE YEAR 2016     SCHEDULE OF THE YEAR 2015

 

SCHEDULE OF THE YEAR 2014     SCHEDULE OF THE YEAR 2013

 

 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.