<- Home Page - Trang chính           PUBLIC TALK - NÓI CHUYỆN VỚI CÔNG CHÚNG

 

  All Dharma teachings and public talks by His Eminence Tulku Neten Rinpoche are translated directly from Tibetan into English, French and Vietnamese by Nguyen Mai-Phuong - Nguyễn Mai-Phương dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, PhápViệt những bài Pháp Thoại và thuyết Pháp cho cộng đồng bởi Ngài Tulku Neten Rinpoche

_______________________________________________________________________________________

 

Since the year 2006, His Eminence Tulku Neten Rinpoche has been giving Teachings to various communities: Tibetan, Asian, Canadian, American, European, Indian, Hispanic-Latino & Native People - Từ năm 2006, Ngài Tulku Neten Rinpoche đã thuyết Pháp cho nhiều cộng đồng người Tây Tạng, Á Đông, Gia Nã Đại, Mỹ, Châu Âu, Ấn Độ, dân tộc thuộc văn hóa La Tinh & Bộ tộc thổ Dân bản xứ.

 

YEAR 2017

 

( Click on the picture to enlarge - Nhấn lên hình để thấy rõ ràng hơn )

 

November 18-19, 2016: ORANGE COUNTY, LOS ANGELES & SAN JOSE CALIFORNIA, USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

October 14, 20 & 21, 2017 AUSTIN TEXAS & OKLAHOMA STATE USA: His Eminence Tulku Neten Rinpoche was invited by the Dharma Yoga Center, the Norman Cultural Connection & the Theosophical Society in America. His lectures were translated from Tibetan into English.

 

Ngày 14, 20 & 21 tháng 10, 2017: Ngài Tulku Neten Rinpoche được "trung tâm Dharma Yoga", "The Norman Cultural Connection" & Hội Đoàn "The Theosophical Society in America" mời nói chuyện tại tiểu bang Texas and Oklahoma. Những buổi nói chuyện của Ngài được dịch từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

August 7, 2017 HOUSTON TEXAS USA: "Seize Your Day in the Meaningful Ways" - Public talk to the Hispanic-Latino Americans and other communities. His Eminence Tulku Neten Rinpoche's talk was translated from Tibetan into English and Spanish.

 

Ngày 7 tháng 8, 2017: Thuyết Pháp cho người Mễ Tây Cơ, các dân tộc thuộc văn hóa La Tinh và những cộng đồng khác. Bài Pháp thoại của Ngài Tulku Neten Rinpoche được dịch từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh Tây Ban Nha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

August 5 & 6, 2017

At Hindu Meditation Centre

& Vietnamese Buddhist Temples

 

 

Ngày 5 & 6 tháng 8, 2017 tại

Trung tâm Thiền định Ấn Độ Giáo

& các Chùa Phật Giáo Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

UP TO THE YEAR 2016 - TỪ TRƯỚC CHO ĐẾN NĂM 2016

 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche's teachings and public talk were translated from Tibetan into English, Spanish and Vietnamese - Những bài Pháp thoại và các buổi nói chuyện với công chúng của Ngài Tulku Neten Rinpoche được dịch từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha tiếng Việt.

 

( Click on the below pictures for more details - Nhấn lên các hình bên dưới để biết thêm chi tiết )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.