<- Home Page - Trang chính 

 

SPECIAL EVENTS - NHỮNG SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT    * for updated information-tin tức mới bổ sung

 

 

DHARMA WORKS AT SERAMEY MONASTERY *

IN INDIA - PHẬT SỰ TẠI TU VIỆN SERAMEY, ẤN ĐỘ

 

 

 

HOLY PLACE, MONASTERY & SPECIAL OCCASION

 NHỮNG THÁNH ĐỊA, TU VIỆN & DUYÊN LÀNH ĐẶC BIỆT

 

 

 

THE GELUG MONLAM OF CANADA

ĐẠI LỄ CẦU NGUYỆN CỦA PHÁI HOÀNG MẠO

TẠI CANADA

 

 

 

OTHER SPECIAL EVENTS *

NHỮNG SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT KHÁC

 

 

 

 

BLESSING TO JAMTSE CHOLING DHARMA CENTRE

PHƯỚC LÀNH GIA TRÌ CHO VIỆN PHẬT HỌC

JAM TSE CHO LING

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.