<- Home Page - Trang chính                 SUPPORT - HỘ TRÌ                                                    

 

 

Although we have established a place to practise Dharma and tried to do as much as we can with the purpose to bring benefits to others, we still need support to be able to continue maintaining our Dharma Centre and complete all National and International projects. Your donation can be sent to

 

Jam Tse Cho Ling Dharma Centre

598 Browns Line, Toronto Ontario M8W 3V5

Tel: (647) 343-6827

 

Your generosity to help us in this matter is very appreciated. A kind act may pass in a moment but the care behind it will always remain in the heart. Thank you for your kindness and special thoughtfulness.

 

 

Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling do Tôn Đức His Eminence Tulku Neten Rinpoche sáng lập nhằm mục đích giảng dạy Phật Pháp, hướng dẫn tu tập, thực hành những dự án cho Đạo Pháp và hoạt động từ thiện khắp nơi trên thế giới.

 

Trong những năm vừa qua, Ngài đã nổ lực và thành tựu nhiều Phật sự cũng như đã tạo được Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling tại Toronto Canada. Tuy rằng hiện nay Viện Phật Học đã có nơi ổn định cho sự tu tập nhưng vẫn cần sự hổ trợ để trang trải mọi chi phí và duy trì tu viện đồng thời giúp cho những dự án được hoàn thành vì lợi ích cho tất cả. Nay nhờ thiện tâm của quý vị xa gần trợ duyên hộ trì để có thể tiếp tục Phật sự hoằng Pháp độ sanh. Tịnh tài cúng dường xin gởi đến:

 

Jam Tse Cho Ling Dharma Centre

598 Browns Line, Toronto Ontario M8W 3V5

Tel: (647) 343-6827

 

Xin chân thành cám ơn và kính chúc quý vị luôn được hồng ân gia trì, thân tâm thường an lạc, phước tuệ tăng trưởng và thành tựu mọi thiện hành vì lợi ích chúng sanh.

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

FUNDS RAISING EVENTS TO

SUPPORT JTCL DHARMA CENTRE

& IT'S PROJECTS

 

 

Sinh hoạt gây qũy hộ trì

Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling

và những dự án

 

_________________________________

 

 

ACCOMPLISHED INTERNATIONAL PROJECTS

 

 

 

 Những dự án đã được thành tựu

ở ngoài nước

 

 

_____________________________

 

 

ACCOMPLISHED NATIONAL PROJECTS

 

 

 

Những dự án đã được thành tựu

ở trong nước

 

 

____________________________

 

 

ON-GOING INTERNATIONAL PROJECTS

 

 

Những dự án đang được thực hiện 

ở ngoài nước

ON-GOING NATIONAL

PROJECTS

 

 

Những dự án đang được thực hiện

ở trong nước

PRESENT JAM TSE CHO LING DHARMA CENTRE

 

 

Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling

hiện thời

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.