DHARMA TEACHINGS - TEXT                         * for updated information - thông tin bổ sung

 

   

THE FOLLOWING DHARMA TEACHINGS OF SUTRA & TANTRA HAVE BEEN TAUGHT BY HIS EMINENCE THE 9th TULKU NETEN RINPOCHE SINCE 2006.

 

Những bài Pháp dưới đây, gồm KINH ĐIỂN & MẬt ĐIỂN, đã được Ngài Tulku Neten Rinpoche hóa thân đời thứ 9 lần lượt giảng dạy từ năm 2006

   * Nguyễn Mai-Phương translated directly from TIBETAN into ENGLISH, FRENCH & VIETNAMESE

Nguyễn Mai-Phương dịch trực tiếp từ tiếng TÂY TẠNG sang tiếng ANH, PHÁP và VIỆT.

                         

 

The essential points of each following topic are summarized after having listened to the teachings. This is with the purpose of putting in union the practice of listening, thinking and meditating.

 

Only knowing the teachings does not produce the internal transformation, one's mind is not firmly subdued and one's qualities are not strongly developed. Therefore, after listening, think deeply about the Dharma and apply it to one's own life are beneficial and then progressively make one's meditation more extensive by doing quiescence (calm abiding) meditation which rests one-pointedly on a positive object and analytical meditation (special Insight which is the wisdom realizing emptiness). Analytical meditation is an important meditation, it is indispensable for generating realizations.  [ Tiếng Việt ]

 

 

 

 

 

 Click on " DHARMA TEACHINGS " for the details of each stage in LAMRIM ( LAMRIM means The Gradual Stages Of The Path To Enlightenment ), which has been taught by His Eminence Tulku Neten Rinpoche. More topics will be summarized in the near future. Complete teachings, which were translated and available as books, are found in Publications.

______________________________________________________________________________________________________

 

RECENT SUBJECT AND SUMMARIZED TEXT OF HIS EMINENCE TULKU NETEN RINPOCHE'S TEACHINGS

ĐỀ MỤC & BẢN VĂN VỀ CÁC BÀI PHÁP THOẠI MỚI ĐƯỢC ĐĂNG LÊN

 

 

Long Mantra of Buddha of Compassion Avalokitestvara was taught with both Sutra and Tantra meanings and practices - "Chú Đại Bi dài " được giảng dạy với ý nghĩa và sự tu tập dựa theo Kinh Điển và Mật Điển

( Text to be updated soon - sẽ được đăng lên trong nay mai )

 

 

The Main Practice to apply in this life, at the time of Death, and in the Intermediate State (Bardo) for obtaining a good Rebirth, both presentations are mainly of SUTRA and TANTRA practices, specially from the class of Highest Yoga Tantra ( Text to be updated soon - sẽ được đăng lên trong nay mai )

 

"Pháp hành then chốt áp dụng trong cuộc sống hiện tại, lúc lìa đời, và trong thân trung ấm để có được một tái sanh tốt đẹp", sự tu tập chính yếu dựa theo KINH ĐIỂN và MẬT ĐIỂN, đặc biệt từ Mật Điển tối thượng

 

 

Parting Away From The Four Clingings - Lìa Bỏ Bốn Vướng Mắc 

 

 

TRAINING THE MIND THROUGH MEDITATION - TU HÀNH TÂM THỨC QUA THIỀN ĐỊNH

[ This teaching belong to the GREAT SCOPE - Bài Pháp nầy thuộc phần CĂN CƠ LỚN ]

 

In general, the difference between the two types of meditation is that Quiescence or Calm-abiding is a concentrative meditation and Special Insight an analytical one.

 

     Part I - Six Preliminary Activities  Tập I  Sáu Chuẩn Bị Cho Một Thời Thiền

 

     Part II - How to develop Calm-abiding (Quiescence) - Tập II  Luyện Tập Tâm Tịnh Chỉ

 

          Four Categories of Meditation Objects - Bốn Loại Đối Tượng Thiền Quán       

 

          Three Kinds of Laziness, Beneficial Qualities of Achieving Calm-Abiding and Faith

          Ba Loại Lười Biếng, Thiện Đức Hữu Ích của Tâm An Định và Niềm Tin

 

          Cultivating Calm-Abiding - Luyện Tập Tâm Tịnh Chỉ

 

          How to attain the Nine Levels of Mental Stability

          Làm thế nào để đạt được Chín Trạng Thái Tâm Đưa Đến Tịnh Chỉ

 

          The Actual State of Calm-Abiding: Mental and Physical Pliancy & Physical & Mental Bliss

        Tịnh Chỉ Thực Thụ: Tâm và Thân Linh Hoạt & Thân và Tâm Hỉ lạc

 

        The attainment of quiescence brings many good qualities because our mental clarity becomes very strong.

        However, a meditation practice that is not supported by any of the three principal aspects of the path

        such as renunciation, bodhicitta and wisdom of emptiness,  will not take us any further along the

        path or allow us to reach any higher spiritual level.

 

        If our meditation is supported by these three aspects and the act of taking refuge, it will be a practice

        that leads to liberation and a genuine form of Buddhist practice.

         

        Sự thành đạt tịnh chỉ sẽ mang lại cho chúng ta nhiều thiện đức vì tâm có được một sự sáng suốt mạnh

        mẽ. Tuy nhiên một sự tu tập thiền định mà không kèm theo sự thực hành bất cứ một phương diện nào

        trong ba phương diện chính của đạo lộ là sự từ bỏ, bồ đề tâm trí tuệ tánh Không thì sự tu tập đó

        không dẫn dắt chúng ta tiến xa hơn trên đạo lộ hoặc không giúp chúng ta thành đạt bất kỳ trình độ tâm

        linh tối cao nào.

 

        Nếu sự hành thiền của chúng ta dựa trên ba phương diện chính của đạo lộ kèm với sự quy y Tam Bảo thì

        sự tu tập đó trở thành pháp Phật chân chánh đưa đến giải thoát.

 

 

     Part III - How to develop Insight - Tập III  Đào Luyện Tuệ Quán   ( Text to be updated soon )

     See also "Perfection of Wisdom - Trí Tuệ Ba La Mật" 

 

______________________________________________________________________________________________________

 

ShakyaMuni Buddha - Đức Phật Thích Ca Mâu Ni  

 

Doctrine or teachings - Giáo lý    

 

The Three Baskets of Teachings and Three Superior Trainings  

Ba Tạng Kinh Điển và Ba Tăng Thượng Học ( hay Ba Vô Lậu Học ) 

 

Four main Buddhist Philosophical Schools - Bốn Trường Phái Triết Học Phật Giáo Chính *

 

Four Auspicious Days of Every Month - Bốn Ngày Cát Tường Trong Mỗi Tháng 

 

The Sixteen Arhats - Mười sáu vị A La Hán ở Ấn Độ

 

There were sixteen renowned Arhats in India. Neten Rinpoche’s lineage can be traced back to the 11th Arhat, named Lam Tran Ten Pharpa Lamchung ( Sanskrit name ChudaPantaka ), who was reborn many times as a Mahasiddha Bodhisattva, in both India and Tibet.

 

Tại Ấn Độ có đến 16 bậc giác ngộ và giòng Neten Rinpoche bắt đầu từ ngài Lam Tran Ten Pharpa Lamchung ( tiếng Việt là Chu Lợi Bàn Đà Dà ), bậc A La Hán thứ 11. Ngài đã tái sanh nhiều lần ở Ấn Độ và Tây Tạng dưới dạng Bồ Tát Mahasiddha.

 

 

The method of listening to and teaching Dharma _________________________________________

Phương Pháp Để Nghe và Giảng Pháp

 

The Correct Manner Of Listening To Dharma - Cách Nghe Pháp Thực Thụ

 

The Root Of The Path and The Foundation Of All Good Qualities ______________________________

Nền Tảng Của Đạo Lộ Và Căn Bản Của Mọi Thiện Đức

 

The Foundation of All Good Qualities based on the condensed Great Treatise LAMRIM -  Nền Tảng Của Mọi Thiện Đức  [ Bản Văn ]

 

The Practice Of Guru Yoga  Spiritual Teacher Devotion

Tu Tập Pháp Đạo Sư Du Gìa - Sự Nương Kính Và Tận Tụy Với Một Bậc Thầy Tâm Linh 

 

The Hundreds of Deities Of The Joyful Land Tushita - Hàng Trăm Vị Hóa Thần Tại Cõi Cực Lạc Đâu Suất

 

Migtzema and  The Seven Wisdoms - Bảy Trí Tuệ 

 

Lama Chopa - Lễ Cúng Dường Đức Bổn Sư 

 

An admonition and method to derive value from a human form that has leisure and fortune ______

 

Meditating On The Human Body With Leisure and Fortune - Thiền Định Về Thân Người Thuận Lợi

 

 

Training the mind in the levels of the path that relate to persons of SMALL SCOPE _____________

Luyện Tâm Ở Trình Độ Của Đạo Lộ Dành Cho Những Hành Gỉa Thuộc PHẠM VI hay CĂN CƠ NHỎ

 

Four Reliances - Tứ Y Pháp 

 

5 Aggregates, 8 Areas, 12 Sources of perception - 5 Uẩn, 18 Giới hay Phạm Vi, 12 Xứ 

 

The Twelve Links of Dependent Origination - Thập Nhị Nhân Duyên 

 

The Thirty-Seven Aspects of The Path To Enlightenment show specifically how the principles of the Four Noble Truths are to be applied in one's day-to-day spiritual life  - Ba Mươi Bảy Pháp Trợ Đạo

 

The Three Jewels Buddha, Dharma & Sangha - Tam Bảo Phật, Pháp và Tăng

 

Contemplating On Karma, Its Cause & Result - Tư Duy Về Nghiệp Và Nhân Qủa  * English version to be updated

 

Four Types of Powerful Deeds (Karma) - Bốn Loại Nghiệp Cường Liệt 

 

Meditating On The Nine Points Relating To Death - Thiền Định Chín Phần Về Sự Chết

 

How To Purify Ourselves By Means Of The Four Forces - Thanh Lọc Thân Tâm Nhờ Bốn Năng Lực

 

The Four Doors of Downfalls - Bốn Cửa Ngõ Của Sự Suy Hoại  

 

The Four Principles of Mind Transformation - Bốn Điều Chính Yếu Cho Sự Chuyển Hóa Tâm 

 

==> More subjects will be updated. See DHARMA TEACHINGS for details

Những chủ đề khác sẽ được bổ sung sau. xem phần GIẢNG DẠY GIÁO LÝ - DHARMA TEACHINGS để biết thêm chi tiết

 

 

Training the mind in the levels of the path that relate to persons of MIDDLING SCOPE ___________

Luyện Tâm Ở Trình Độ Của Đạo Lộ Dành Cho Những Hành Gỉa Thuộc PHẠM VI hay CĂN CƠ TRUNG BÌNH

 

The Four Noble Truths - Tứ Diệu Đế 

 

Contemplating The Suffering Of Cyclic Existence (Samsara) - Tư Duy Về Những Khổ Đau Của Luân Hồi Sanh Tử

 

The Seven-Limbs Practice - Tu tập Bảy Chi Nguyện ( Hạnh Nguyện Phổ Hiền )

 

Making Offerings - Quảng tu cúng dường

 

Identify the mental afflictions ( Introduction to the Mind Only School - the part that relates to this subject is taught ) - Nhận diện ra phiền não vọng tưởng (Giới thiệu về Duy Thức Học - giảng giải phần liên hệ đến chủ đề nầy)

 

The causes that make the mental afflictions arise - Những nguyên nhân làm phát khởi vọng tưởng phiền não

 

The Five Determinants - Năm Biệt Cảnh Tâm Sở  

 

The Five Mental Factors - Năm Biến Hành Tâm Sở 

 

==> More subjects will be updated. See DHARMA TEACHINGS for details

Những chủ đề khác sẽ được bổ sung sau. xem phần GIẢNG DẠY GIÁO LÝ - DHARMA TEACHINGS để biết thêm chi tiết

 

 

Training the mind in the levels of the path that relate to persons of GREAT SCOPE ______________

Luyện Tâm Ở Trình Độ Của Đạo Lộ Dành Cho Những Hành Gỉa Thuộc PHẠM VI hay CĂN CƠ LỚN

 

(The essence of MIND ONLY &  MIDDLE WAY SCHOOLS are also summarized in the following teachings 

Những điểm chính yếu của DUY THỨC HỌC và TRUNG QUÁN LUẬN cũng được giản lược trong những bài Pháp dưới đây )

 

Seven Nobles Riches and Three Qualities Of An Arya - Bảy Báu Vật Và Ba Phẩm Đức Của Một Vị Thánh

 

Three Moralities Of A Bodhisattva - Ba Đạo Hạnh Của  Một Vị Bồ Tát 

 

Introduction to the Bodhichitta - Giới thiệu về Bồ Đề Tâm

 

Twenty-two similes of Bodhichitta taught by Maitreya Buddha

Hai Mươi Hai Ẩn Dụ về Bồ Đề Tâm Dạy Bởi Đức Phật Di Lặc

 

Ten Benefits Of Enlightenment Mind - Mười Lợi Ích Của Bồ Đề Tâm

 

Two Methods For Training Oneself In Enlightenment Mind * - Hai Chỉ Giáo Giúp Tu Luyện Bồ Đề Tâm 

 

Practice The Instruction called "Ten Ultimate Riches" - Tu tập giáo huấn "Mười Tài Sản Tối Thượng"

 

Mind Training Is Like A Diamond, The Sun Light and The Medicinal Tree

Pháp Luyện Tâm Được Xem Như Kim Cương, Ánh Mặt Trời và Dược Thảo

 

Eight Worldly Concerns To Be Abandoned - Từ Bỏ Tám Mối Bận Tâm Thế Gian

 

The Four Types of Retreat Practice - Bốn loại tu tập trong khóa tu hay lúc nhập thất  

 

Ten Stages (or Grounds) of the Bodhisattva Paths - Mười từng bực tu chứng (Địa) của một bậc Bồ tát *

 

The Six Perfections - Lục Độ Ba La Mật hay Sáu Hạnh Bồ Tát 

 

     What is Wisdom and What is Skillful Means - Gì là Trí Tuệ (tu Tuệ) và Gì là Phương Tiện Thiện Xảo (tu Phước)

 

     Perfection of Giving - Bố Thí Ba La Mật

 

     Perfection of Ethical Discipline - Trì Giới Ba La Mật

 

          Avoiding the Ten Non-Virtuous Actions * - Tránh phạm Mười Điều Bất Thiện

         

          Generating Aspiring Bodhichitta, Engaging Bodhichitta and Bodhisattva Vows

          Phát Bồ Đề Tâm Nguyện, Bồ Đề Tâm Hạnh và Giới Bồ Tát

 

          The method of closing the Four Doors that cause to commit moral transgressions -

          Phương Pháp Để Đóng Bốn Cánh Cửa Đưa Đến Sự Phạm Giới

 

          The Method For Preserving The Vow So That It Will Not Degenerate Once It Has Been Taken -

          Phương Pháp Để Giữ Giới Đừng Để Bị Mất Một Khi Đã Thọ

 

          Three Moralities Of A Bodhisattva - Ba Đạo Hạnh Của  Một Vị Bồ Tát 

       

          Eleven Ways To Benefit Others - Mười một cách làm đem lại lợi lạc cho hữu tình

 

     Perfection of Patience - Nhẫn Nhục Ba La Mật

 

     Perfection of Joyous Effort - Tinh Tấn Ba La Mật

 

     Perfection of Concentration - Thiền Định Ba La Mật

        

          Four Categories of Meditation Objects - Bốn Loại Đối Tượng Thiền Quán       

 

          Three Kinds of Laziness, Beneficial Qualities of Achieving Calm-Abiding and Faith

          Ba Loại Lười Biếng, Thiện Đức Hữu Ích của Tâm An Định và Niềm Tin

 

          Cultivating Calm-Abiding (Quiescence)  - Đào Luyện Tâm Tịnh Chỉ

 

          How to attain the Nine Levels of Mental Stability

          Làm thế nào để đạt được Chín Trạng Thái Tâm Đưa Đến Tịnh Chỉ

 

     Perfection of Wisdom - Trí Tuệ Ba La Mật

       

          Five Madhyamika (Middle Way) Syllogisms - Năm chủ thuyết suy trắc (hay kiểm xét) của Trung Đạo *

 

          Explanation of main points of the Difference between the Svatantrika (Autonomy sub-School) and

          the Prasangika (Consequence sub-School) of Madhyamika (Middle Way)

          Chú thích điểm chính yếu về sự Khác Biệt giữa Phái Tự Trị và Phái Hệ Qủa của Trung Đạo *

 

          Establishing the insubstantiality of the SELF and of PHENOMENA

          Xác định tính không hiện hữu của BẢN NGÃ và của các HIỆN TƯỢNG *

 

          The meaning of the doctrine of Dependent Arising - Ý nghĩa của Giáo Lý về Duyên Sanh *

 

COMMENTARY ON PHILOSOPHICAL TREATISES - GIẢNG GIẢI NHỮNG BỘ LUẬN

 

Five Major Treatises - Năm Phẩm Luận Giải Lớn

 

The Foundation of All Good Qualities based on the condensed Great Treatise LAMRIM -  Nền Tảng Của Mọi Thiện Đức  [ Text - Bản Văn ]  

 

     The Practice Of Guru Yoga  Spiritual Teacher Devotion

    Tu Tập Pháp Đạo Sư Du Gìa - Sự Nương Kính Và Tận Tụy Với Một Bậc Thầy Tâm Linh 

 

     Meditating On The Human Body With Leisure and Fortune - Thiền Định Về Thân Người Thuận Lợi

 

     Meditating On The Nine Points Relating To Death - Thiền Định Chín Phần Về Sự Chết

 

     Practice The Instruction called "Ten Ultimate Riches" - Tu tập giáo huấn "Mười Tài Sản Tối Thượng"

     

     Contemplating On Karma, Its Cause & Result - Tư Duy Về Nghiệp Và Nhân Qủa  * English version to be updated

 

     Four Types of Powerful Deeds (Karma) - Bốn Loại Nghiệp Cường Liệt 

 

     The Four Noble Truths - Tứ Diệu Đế 

         

     Contemplating The Suffering Of Cyclic Existence - Tư Duy Về Những Khổ Đau Của Luân Hồi Sanh Tử

 

    The causes that make the mental afflictions arise - Những nguyên nhân làm phát khởi vọng tưởng phiền não

 

-----

     This following part which relates to this subject is introduced

    Phần sau đây liên quan đến chủ đề giảng dạy được giới thiệu sơ lược để tìm hiểu thêm

   

    Introduction to the Mind Only School - Giới thiệu về Duy Thức Học

 

    Five Strengths applied in one's life - Năm năng lực áp dụng suốt đời

-----

 

    Pratimoksha or Individual Liberation Vows - Giới Biệt Giải Thoát

 

     Eleven Ways To Benefit Others - Mười một cách làm đem lại lợi lạc cho hữu tình 

     

    Six Perfections - Four Buddha Bodies - Six Supernatural Knowledges or Powers

     Sáu Hạnh Bồ Tát hay Lục Độ Ba La Mật - Bốn Thân Phật - Sáu Trí Tối Thắng hay Thần Thông

 

    Ten qualities of the Teacher as Vajraholder - Mười Thiện Đức Của Một Bậc Thầy Kim Cang

 

    Two stages: Generation Stage and Completion Stage & Two Attainments: Common and Sublime

    Hai Giai Đoạn: Giai Đoạn Phát Sinh và Giai Đoạn Thành Tựu & Hai Thành Tựu: Bình Phàm và Tối Thượng

 

    Four types of Initiation - Bốn Loại Quán Đảnh

 

    The Eight Common Powerful Attainments -Tám Thành Tựu Bình Phàm

 

    More details will be updated after the next teachings ...

     Những chi tiết tiếp theo sẽ được bổ sung sau những bài Pháp thoại được giảng dạy vào kỳ tới ...

 

 

Je Atisha's  Lamp For The Path To Enlightenment [ Text ] - Đèn Soi Nẻo Giác [ Bản Văn ]  

 

     Introduction: The Life Of Atisha and The Origins Of The LAMRIM Teachings In Tibet

     Mở Đầu: Cuộc Đời Của Ngài Atisha Và Nguồn Gốc Của Giáo Lý LAMRIM Tại Tây Tạng

   

     The Greatness Of The LAMRIM Teachings - Tính Vĩ Đại Của Pháp LAMRIM  *

  

     The Title and Homage -Tựa Đề và Sự Kính Lễ

 

     The Three Levels Of Practice According To The Capacity of Practitioner

     Ba Trình Độ Tu Tập Tùy Theo Căn Cơ Của Hành Gỉa

 

          The Three Levels Of Capacity - Ba Căn Cơ Tu tập

 

          Contemplating The Suffering Of Cyclic Existence (Samsara)

        Tư Duy Về Những Khổ Đau Của Luân Hồi Sanh Tử

 

          Two Methods For Training Oneself In Enlightenment Mind * - Hai Chỉ Giáo Giúp Tu Luyện Bồ Đề Tâm

 

     Development Of The Altruistic Intention (Bodhichitta) - Phát Triển Tâm Vị Tha Cầu Giác Ngộ ( BỒ ĐỀ TÂM )

 

          Six Preliminary Activities - Sáu Chuẩn Bị 

 

          Making Offerings - Quảng tu cúng dường

    

          The Seven-Limbs Practice - Tu tập Bảy Chi Nguyện ( Hạnh Nguyện Phổ Hiền )

 

          Benefits of Taking Refuge to the Three Jewels - Lợi ích của tâm Quy Y Tam Bảo thuần thục

 

          Introduction to the Bodhichitta - Giới thiệu về Bồ Đề Tâm

 

          Qualities of Cultivating The Enlightenment Mind (Bodhichitta)

           Những Thiện Đức Của Sự Đào Luyện Bồ Đề Tâm

 

          Twenty-two similes of Bodhichitta taught by Maitreya Buddha

          Hai Mươi Hai Ẩn Dụ về Bồ Đề Tâm Dạy Bởi Đức Phật Di Lặc   *

 

     Ethical Discipline ( Superior Training of Morality ) or Morality and Vows

     Giới Hạnh Đạo Đức ( TĂNG THƯỢNG GiỚI )

 

          Generating Aspiring Bodhichitta, Engaging Bodhichitta and Bodhisattva Vows

          Phát Bồ Đề Tâm Nguyện, Bồ Đề Tâm Hạnh và Giới Bồ Tát

 

          The method of closing the Four Doors that cause to commit moral transgressions -

          Phương Pháp Để Đóng Bốn Cánh Cửa Đưa Đến Sự Phạm Giới

 

          The Method For Preserving The Vow So That It Will Not Degenerate Once It Has Been Taken -

          Phương Pháp Để Giữ Giới Đừng Để Bị Mất Một Khi Đã Thọ

 

          Three Moralities Of A Bodhisattva - Ba Đạo Hạnh Của  Một Vị Bồ Tát 

 

          Pratikmosha or Individual Liberation Vows - Giới Biệt Giải Thoát

       

          Sambogakaya Buddha and Akanistha Buddha Field - Báo thân Phật và Cõi "Sắc Cứu Cánh Thiên"

 

          Eleven Ways To Benefit Others - Mười một cách làm đem lại lợi lạc cho hữu tình

 

     Development of Supernatural Knowledge - Phát Triển Trí Tối Thắng

 

          Six Perfections - Four Buddha Bodies - Six Supernatural Knowledges or Powers

          Sáu Hạnh Bồ Tát hay Lục Độ Ba La Mật - Bốn Thân Phật - Sáu Trí Tối Thắng hay Thần Thông

    

     Cultivating Calm Abiding ( Superior Training of Concentration )

     Đào Luyện Tâm Tịnh Chỉ ( TĂNG THƯỢNG ĐỊNH )

 

          Four Categories of Meditation Objects - Bốn Loại Đối Tượng Thiền Quán       

 

          Three Kinds of Laziness, Beneficial Qualities of Achieving Calm-Abiding and Faith

          Ba Loại Lười Biếng, Thiện Đức Hữu Ích của Tâm An Định và Niềm Tin

 

          Cultivating Calm-Abiding (Quiescence)  - Đào Luyện Tâm Tịnh Chỉ

 

          How to attain the Nine Levels of Mental Stability

          Làm thế nào để đạt được Chín Trạng Thái Tâm Đưa Đến Tịnh Chỉ

 

     Cultivating Insight ( Superior Training of Wisdom and Skillful Means )

     Đào Luyện Tuệ Giác (TĂNG THƯỢNG TUỆPHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO)

        

          What is Wisdom and What is Skillful Means - Gì là Trí Tuệ ( tu Tuệ ) và Gì là Phương Tiện Thiện Xảo ( tu Phước )

 

          Four main Buddhist Philosophical Schools - Bốn Trường Phái Triết Học Phật Giáo Chính *

 

          Five Madhyamika (Middle Way) Syllogisms - Năm chủ thuyết suy trắc (hay kiểm xét) của Trung Đạo *

 

          Explanation of main points of the Difference between the Svatantrika (Autonomy sub-School)

         and the Prasangika (Consequence sub-School) of Madhyamika (Middle Way)

          Chú thích điểm chính yếu về sự Khác Biệt giữa Phái Tự Trị và Phái Hệ Qủa của Trung Đạo *

 

          Ten Stages (or Grounds) of the Bodhisattva Paths - Mười từng bực tu chứng (Địa) của một bậc Bồ tát *

 

          Four Levels of the Path of Preparation - Bốn trình độ của Đạo Lộ Chuẩn Bị

 

          Establishing the insubstantiality of the SELF and of PHENOMENA

          Xác định tính không hiện hữu của BẢN NGÃ và của các HIỆN TƯỢNG *

 

          The meaning of the doctrine of Dependent Arising - Ý nghĩa của Giáo Lý về Duyên Sanh *

 

          Five Wisdoms - Năm Trí Tuệ *

 

     The Vajra Vehicle or Tantra - Kim Cang Thừa hay Mật Điển  *

 

 

Je Tsongkhapa's Three Principal Aspects of The Path To Enlightenment [ Text ] *

Ba Phương Diện Chính Của Con Đường Đưa Đến Giác Ngộ [ Bản Văn ]

 

     Renunciation - Enlightenment Mind (Bodhichitta) - Correct View, Wisdom of Emptiness -

     Tâm Từ Bỏ - Tâm Vị Tha Cầu Giác Ngộ ( Bồ Đề Tâm ) - Chánh Kiến, Trí Tuệ Tánh Không

 

 

Je Langri Tangpa's The Eight Verses For Training The Mind [ Text ]

Tám Đoạn Kệ Luyện Tâm [ Bản Văn ]

 

Je Thogme Sangpo's The Thirty-Seven Practices Of Bodhisattvas [ Text ]

Ba Mươi Bảy Pháp Hành Của Bồ Tát [ Bản Văn ]

 

     The Thirty-Seven Aspects of The Path To Enlightenment [ Text ], show specifically how the principles

    of the Four Noble Truths are to be applied in one's day-to-day spiritual life

    Ba Mươi Bảy Pháp Trợ Đạo [ Bản Văn ]

 

Je Shantideva’s The Bodhisattva's Way Of Life (Bodhicharyavatara) - Bồ Tát Hạnh

 

     Introduction To The Contents - Giới thiệu Nội Dung Của Bộ Luận   

 

    Chapter I: The Excellence and Benefits of The Enlightenment Mind (Bodhichitta)

    Chương I: Sự Tuyệt Diệu và Lợi Ích Của Bồ Đề Tâm 

 

     Chapter II: Confession of negativities - Sám Hối Tội Lỗi

 

     Chapter III: Taking Hold The Enlightenment Mind - Phát giữ Bồ Đề Tâm

 

     Chapter IV: Carefulness - Giữ Gìn Tâm Ý

 

     Chapter V: Guarding Introspection - Cẩn Mật Thận Trọng

 

      Chapter VI: Perfection of Patience - Nhẫn Nhục Ba La Mật   

 

   

     Buddha Maitreya's Five Dharmas - Năm Pháp của Đức Phật Di Lặc 

 

          Twenty two similes of Bodhichitta taught by Maitreya Buddha in The Ornament of Clear Realization

          (Abhysamayalamkara - Prajaparamita) - Hai Mươi Hai Ẩn Dụ về Bồ Đề Tâm Dạy Bởi Đức Phật Di Lặc   (*)

 

     Arya Asanga's Five Works - Năm Tác Phẩm Của Ngài Vô Trước

 

 

     Arya Nagajuna's Six Logics - Sáu Luận Lý Của Ngài Long Thọ

 

          Five Madhyamika (Middle Way) Syllogisms - Năm chủ thuyết suy trắc (hay kiểm xét) của Trung Đạo

 

          Explanation of main points of the Difference between the Svatantrika (Autonomy sub-School) &

          the Prasangika (Consequence sub-School) of Madhyamika (Middle Way)

          Chú thích điểm chính yếu về sự Khác Biệt giữa Phái Tự Trị và Phái Hệ Qủa của Trung Đạo *

 

          The meaning of the doctrine of Dependent Arising - Ý nghĩa của Giáo Lý về Duyên Sanh *

 

          Establishing the insubstantiality of the SELF and of PHENOMENA

          Xác định tính không hiện hữu của BẢN NGÃ và của các HIỆN TƯỢNG *

 

 

THE HEART SUTRA (THE PERFECTION OF WISDOM) - BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (TRÍ TUỆ VIÊN MÃN)

 

     Introduction - Phần Giản Lược

 

          The Heart Sutra - Bát Nhã tâm Kinh ( Bản Văn )

 

          Five Aggregates, Eighteen Areas or Constituents, Twelve Sources of Perception

          Năm Uẩn, Mười Tám Giới hay Phạm Vi, Mười Hai Xứ 

 

          The Four Seals - Bốn Ấn 

 

          The Two Truths - Hai Chân Lý 

 

          The Four Evil Forces or Demons - Bốn Năng Lực Ác Hại hay Bốn Loại Ma  

 

          The Twelve Links of Dependent Origination - Thập Nhị Nhân Duyên

 

          The Thirty-Seven Aspects of The Path To Enlightenment, show specifically how the principles

          of the Four Noble Truths are to be applied in one's day-to-day spiritual life  - Ba Mươi Bảy Pháp Trợ Đạo

 

          The Sixteen Distorted Views concerning the Four Noble Truths -

          Mười sáu nhận thức sai lầm giải bày trong Tứ Diệu Đế

 

          The Eight Aspects of Emptiness and The Three Doors of Liberation - Tám Đặc Tính Của Tánh Không và

          Ba Cửa Ngõ Giải Thoát 

 

          Natural Nirvana, Isolated Peace of Individual Nirvana and Non-Abiding Nirvana -

          Niết Bàn Tự Nhiên, Niết Bàn An Lạc cho Cá Nhân và Vô Dư Niết Bàn

 

          The Relationship Between the Understanding of Emptiness and the Five Stages of the Path to

          Enlightenment - Liên hệ giữa Kiến giải về Tánh Không và Năm Giai Đoạn của Đạo Lộ dẫn đến Giác Ngộ  

 

          Establishing the insubstantiality of the SELF and of PHENOMENA

          Xác định tính không hiện hữu của BẢN NGÃ và của các HIỆN TƯỢNG *

 

          The meaning of the doctrine of Dependent Arising - Ý nghĩa của Giáo Lý về Duyên Sanh *

 

 

AMITABHA AND PRACTICE OF POWA (Transference of Consciousness) - A DI ĐÀ VÀ PHÁP CHUYỂN DI TÂM THỨC

 

     The Instruction On Transference (Powa) Taught In The Mind Training Tradition - Five Strengths

     applied in one's life and at the time of death - Pháp Chuyển Di Tâm Thức Tu Tập Theo Truyền Thống Luyện Tâm -

     Năm năng lực áp dụng cho đời sống và lúc lâm chung 

 

     Daily Practice of Amitabha while Sleeping And At The Time Of Death

     Tu Tập A Di Đà Trong Giấc Ngủ Hằng Ngày và Lúc Lâm Chung

 

... More subjects will be displayed later - Những chủ đề khác sẽ được đăng lên sau ...

 

==> End of the GREAT SCOPE:  - Hết phẩn CĂN CƠ LỚN

____________________________________________________________________________________________________

 

* Updated Information - Thông tin mới bổ sung

 

This topic is presently taught at the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre in Toronto, Canada

Chủ đề nầy đang được giảng dạy tại Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling, Toronto

 

 * To be updated later - Sẽ được bổ sung sau

 

 

   

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.