<- Home page - Trang chính

 

TIBETAN ART PRESERVED & CREATED AT THE JAM TSE CHO LING DHARMA CENTRE

Nghệ thuật Tây Tạng được giữ gìn & sáng tạo tại Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling

 

His Eminence the 9th Tulku Neten Rinpoche has created, made sketches of a scene, drawn pictures, selected colors, designed, decorated and guided students to make with him the following Tibetan Art Objects for the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre in Toronto Canada since the year 2011

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche đã sáng chế, phác họa phong cảnh, vẽ hình, chọn lựa màu sơn, thiết kế, trang hoàng và hướng dẫn các đệ tử làm việc với Ngài để tạo ra những Phẩm Vật mang nét Nghệ Thuật Tây Tạng cho Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling ở Toronto, Canada từ năm 2011.

 

YEAR 2017 _____________________________________________________________

 

TABLE for the Sand Mandala of Medicine Buddha & Offering Objects are designed and arranged by His Eminence Tulku Neten Rinpoche - Đài thờ đồ hình Mandala Đức Phật Dược Sư làm bằng cát và các phẩm vật cúng dường được thiết kế và trang bày bởi Ngài Tulku Neten Rinpoche

 

 

 

 

 

 

 

 

See new pictures in the below section  ARTISTIC ARRANGEMENT OF OFFERINGS  - Xem thêm những hình ảnh mới trong phần Nghệ thuật trang trí phẩm vật cúng dường bên dưới

 

 

STANDS for Small Mandala & Offering Objects, TABLES for special Ritual & Retreat room, EIGHT AUSPICIOUS SYMBOLS, new design for MANI WHEELS, FRONT DOOR, FENCE & STAND for candles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Various ARTISTIC DECORATION CREATED according to various events organized at Jam Tse Cho Ling Dharma Centre - NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ SÁNG TẠO tùy theo từng sự kiện tổ chức tại Viện Phật Học Jam tse Cho Ling

 

 

 

 

 

_______________________

 

_______________________

 

 

 

_______________________

 

 

 

 

 

_______________________

 

_______________________

 

_______________________

 

 

 

 

 

Photo Albums of teachings, Practice, Dharma works and Activities with His Eminence Tulku Neten Rinpoche and disciples in the first 10 years of His Eminence in Canada, USA, Europe & Asia ( 2006-2016 ) - ALBUMS gồm những hình ảnh lưu niệm về sự hoằng Pháp, tu tập, Phật sự và sinh hoạt của Ngài Tulku Neten Rinpoche và các Phật tử trong 10 năm đầu tiên tại Canada, Mỹ, Châu Âu & Á Đông (2006-2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Album 2017

GELUG MONLAM OF CANADA

will be available soon

 

 

 

YEAR 2016 _____________________________________________________________

 

SMALL STATUES & IMAGES OF BUDDHA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GATE, OBJECTS OF OFFERINGS AND THRONE-CHAIRS FOR LAMA & OTHER SANGHAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEAR 2015 _____________________________________________________________

 

A BIG THANGKHA OF JE TSONGKHAPA designed by His Eminence Tulku Neten Rinpoche and Prayer Books for The new formed Gelug Monlam group of Canada in 2015 - Thangkha Ngài Je Tsongkhpa (rất lớn) được thiết kế bởi Ngài Tulku Nten Rinpoche và Kinh Sách cho Hội đồng Gelug Monlam tại Canada mới thành lập năm 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEAR 2014 _____________________________________________________________

 

DHARMA WHEEL & TWO DEERS and OTHER OBJECTS were kept on the roof of the Centre

( August - September 2014 )

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

TABLES AND CUSHIONS were kept in the Prayer Hall for the Sangha ( August - September 2014 )

 

September 2014

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  August 29,2014

 

 

 August 28,2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

August 15, 2014

 

 

 

A NEW ALTAR & DECORATION for the two hundred small statues of Medicine Buddha and Shakya Muni Buddha ( June - August 2014 )

 

 September 1, 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  August 29, 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

  August 28, 2014

 

 

 

 

 

 

 

August 27, 2014

 

 

 July, 2014

 

 

June, 2014

 

 

 

A STAND was kept outside the Centre for offering candles ( June 2014 )

 

 

 

 

YEAR 2013 _____________________________________________________________

 

ONE HUNDRED SMALL STATUES of Medicine Buddha and One hundred small statues of ShakyaMuni Buddha made by His Eminence Tulku Neten Rinpoche's students  (March - May 2013)

 

 

 

STAND FOR MANI WHEELS for outside the Centre (March - June 2013)

 

 

 

 

 

 

YEAR 2012 _____________________________________________________________

 

A NEW GATE for the Dharma Centre ( May - August 2012 )

 

August 2012

 

 

 

May 2012

 

 

 

NEW SMALL ALTARS  for small statues (April 2012 - December 2012 )

   

December 2012

 

 

 

 

 

April 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UP TO YEAR 2011 _______________________________________________________

 

MAIN ALTAR ( January 2011 - June 2011 ): The recent completion of the Prayer Hall and some Facilities Outside the Centre finalized our renovations for this year and the official opening was celebrated on June 12, 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

STATUES AND THANGKARS for the Prayer Hall (December 2010 – June 2011)

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTISTIC ARRANGEMENT OF OFFERINGS

Nghệ thuật trang trí phẩm vật cúng dường

 

Decorated by His Eminence Tulku Neten Rinpoche - Trang trí bởi ngài Tulku Neten Rinpoche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTHER ART OBJECTS

CREATED & OFFERED BY STUDENTS OF JAM TSE CHO LING DHARMA CENTRE (2015 - To Now)

 

Phẩm vật nghệ thuật khác cúng dường Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling đầu năm 2015 cho đến bây giờ

sáng tạo và trang trí bởi đệ tử của ngài Tulku Neten Rinpoche

 

 

 

 

 

      

 

 

    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.