VIDEO TEACHINGS   ( Click on the picture to see the video - Nhấn lên hình để xem & nghe Pháp )     

 

  Teachings and Prayers by HIS EMINENCE THE 9TH TULKU NETEN RINPOCHE    Translated by Nguyễn Mai-Phương

________________________________________________________________________________________________________

 

 

Nền Tảng của Đạo Lộ - Sự Tôn Kính và Tận Tụy Với Bậc Thầy Tâm Linh - The Root of The Path: Guru Devotion Practice - How To Serve a Spiritual Teacher

Vietnamese translation

 

 

 

Video made by SeraMey Monastery, India

 

Welcome His Eminence Tulku Neten Rinpoche back to the Sera Monastery, India - November 2012

Lễ nghinh đón Tôn Đức Tulku Neten Rinpoche trở về tu viện SeraMey, Ấn độ - Tháng 11 năm 2012

 

 

 

 

Tam Bảo Phật, Pháp & Tăng

The Three Jewels: Buddha, Dharma and Sangha

Vietnamese translation

 

 

 

 

Quy y Tam Bảo Phật, Pháp & Tăng

Taking Refuge to the Three Jewels Buddha, Dharma & Sangha

Vietnamese translation (Strazny, Czech republic - Europe)

 

 

 

 

Tu hành Hạnh Nhẫn Nhục - Practice of Patience

Vietnamese translation (At the San Jose Viet Nam Television, California USA)

 

 

 

 

Three Principal Aspects Of The Path To Enlightenment (Renunciation, Bodhicitta & Correct View)

Ba Phương Diện Chính Của Con Đường Đưa Đến Giác Ngộ (Từ Bỏ, Bồ Đề Tâm & Chánh Kiến )

English & Vietnamese translations  

 

 

 

 

Tu tập Bảy Chi Nguyện, Hạnh Nguyện Phổ Hiền Bồ Tát

The Seven Limbs Practice of Samantabhara Bodhisattva

Vietnamese translation (At the San Jose Viet Nam Television, California USA)

 

 

 

Pháp hành then chốt để tích lũy công đức và tiêu trừ nghiệp chướng - The main practice for accumulating merit and purifying negativity

Vietnamese translation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 of 3

 2 of 3       3 of 3

How to derive value from a human life

Làm thế nào để rút tỉa tinh hoa từ kiếp người

English & Vietnamese translations

 

 

 

 

Làm thế nào để rút tỉa tinh hoa từ kiếp người - How to derive value from a human life

Vietnamese translation (At the Houston Global TV Station, Texas USA)

 

 

 

 

 

Tránh làm 10 mười điều bất thiện - Avoiding the 10 non-virtuous actions

Vietnamese translation (At Saigon Television Arlington - Dallas Fort Worth USA)

 

 

 

 

 

 

 

Vô Thường và sự Chết - Impermanence & Death

Vietnamese translation (At San Jose Viet Nam Television, California USA)

 

 

 

 

 

Impermanence and Death - Vô Thường và sự Chết

English & Vietnamese translations (San Jose California USA)

 

 

 

 

Từ Bi và Trí Tuệ: Phước Tuệ Song Tu - Practice of Compassion & Wisdom

Vietnamese translation (At San Jose Viet Nam Television, California USA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyển Hóa Tâm - Transforming The Mind

Vietnamese translation (At the San Jose Viet Nam Television, California USA)

 

 

 

 

Instructions On Mind Training: Equality and Exchange of Self and Others - Giáo Huấn Luyện Tâm: Tâm Bình Đẳng và Đổi Địa Vị Mình Với Chúng Sanh Khác 

English & Vietnamese translations

 

 

 

Pháp hành để Chuyển Hoá Tâm - Practice of Mind Training

Vietnamese translation

 

 

 

How to transform adversity into the Path of practice

Làm thế nào để chuyển nghịch cảnh thành đạo lộ tu tập

English & Vietnamese translations 

 Available soon

 

 

 

Tám điều căn bản để thanh lọc tâm

Eight Advices for Training the Mind -

Vietnamese translation (At San Jose Viet Nam Television, California USA)

 

 

 

The Eight Verses for Training The Mind

Luyện Tâm qua Tám Đoạn Kệ

English & Vietnamese translations

 

 

 

 

Training the mind through the breath

Tu tập pháp luyện tâm nương theo hơi thở

English & Vietnamese translations

 

 

 

 

Transforming the Mind - Giáo Huấn Luyện Tâm

English & Vietnamese translations

 

 

 

 

 

Tu tập Pháp Luyện Tâm - Practice of Mind Training

Vietnamese translation  

 

 

 

 

 

Transforming your mind, transforming your life - Chuyển Hóa Tâm, Chuyển Hóa Cuộc Đời - English & Spanish translations 

 

 

 

 

Karma & Practice of cherishing others - Nghiệp & Tu tập Tâm Vị Tha - English & Spanish translations  

 

 

        1 of 2

 

Five Strengths to apply for the whole Life              

Năm năng lực để áp dụng suốt đời                                   (2 of 2)

English & Vietnamese translations

 

        1 of 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyển Di Tâm Thức theo Pháp Luyện Tâm            

Tu Tập A Di Đà Trong Giấc Ngủ Và Lúc Lâm Chung         (2 of 2)

Powa (Transference of consciousness) based on the Mind Training Tradition - Vietnamese translation 

 

 

Powa (Transference of consciousness) based on the Mind Training Tradition - Practice of Amitabha while sleeping and at the time of death

Chuyển Di Tâm Thức theo Pháp Luyện Tâm

Tu Tập A Di Đà trong giấc ngủ và lúc lâm chung

English & Vietnamese translations 

 

 

 

Lễ vía Đức Địa Tạng tại Leipzik nước Đức - thuyết Pháp

Vietnamese translation  

 

 

 

 

 

Lễ Hỏa Tịnh cầu siêu – Fire Purification Ritual

English & Vietnamese translations  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teaching & The Yamantaka Purification Ritual

Thuyết Pháp & Lễ Giải Trừ Nghiệp Chướng Yamantaka

English & Vietnamese translations

 

 

 

 

Practice of Mind Training I - Tu Tập Pháp Luyện Tâm I

English & Vietnamese translations

 

 

 

Practice of Mind Training II and The Yamantaka Purification Ritual

Tu Tập Pháp Luyện Tâm II & Lễ Giải Trừ Nghiệp Chướng Yamantaka

English & Vietnamese translations

 

 

 

Explanation &  The Yamantaka Purification Ritual

Giảng dạy & Lễ Giải Trừ Nghiệp Chướng Yamantaka

English & Vietnamese translations

 

 

 

 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.