BIOGRAPHY OF NGUYỄN MAI PHƯƠNG

 

 

 

MAI-PHUONG NGUYEN was born in the city of Hue, in Central Vietnam.

She came to Canada in 1982, where she studied and received her Bachelor degree of Science and Technology (B.Sc.A) and Master degree in Business Administration (M.B.A).


Beside the time working and studying Psychology for the Management position in her office, Mai-Phuong liked to spend her free time playing music, writing novels, poetry and creating artwork as her hobbies. (***)

 

In 2002, she decided to change her life and devoted herself entirely to learning and practicing Buddhist Philosophy. Mai-Phuong then went to Dharamsala in India to study Sutras and afterward, learned the Tibetan language, Sanskrit as well as Buddhism at the Tibetan University "Central Institute of Higher Tibetan Studies (C.I.H.T.S)" in Sarnath-Varanasi.

 

In 2003, Mai-Phuong met His Eminence Tulku Neten Rinpoche, the 9th reincarnated Lama-Abbot of Jungpa-Lithang monastery of Tibet and became his first lay-disciple. After finishing her studies in Sarnath-Varanasi, she went to South India, studying and practising Buddhism at the SeraMey Monastic University under his guidance.

 

In 2006, on her return back to Canada a few years later, Mai-Phuong and a number of Dharma friends supported His Eminence Tulku Neten Rinpoche in obtaining his residency and later on, his Canadian citizenship. Moreover, through continuous perseverance in overcoming obstacles and with enthusiastic effort, she was able to help His Eminence Tulku Neten Rinpoche with the successful reconstruction of his nine lifetimes Jungpa monastery, which had been destroyed  in Lithang, Kham province of Tibet.

 

In 2009, she began assisting him as he established himself as the Founder and Abbot of the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre in Toronto, Ontario and then later, the Jam Tse Cho Ling Tibetan Buddhist Temple in Calgary, Alberta.

Mai-Phuong has been His Eminence Tulku Neten Rinpoche's close disciple ever since. Beside the time reserved for the daily Dharma practice under his guidance, she has voluntarily accepted to do the management and communication work for all activities related to His Eminence Tulku Neten Rinpoche and the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre, and to translate the Sutras and Dharma books which contain prayers, commentaries and teachings from His Eminence Tulku Neten Rinpoche's oral discourses.

 

As his interpreter-translator, Mai-Phuong lives in Toronto and travels worldwide with His Eminence, translating directly from Tibetan into English, French and Vietnamese for all retreats, Dharma teachings, classes, ceremonies and public talks.

 

Finally, in the past few years, Mai-Phuong had the great opportunity to work as a translator for Tulku Neten Rinpoche's three teachers: His Holiness The 14th Dalai Lama, the former Abbot Khensur Rinpoche Lobsang Jampa of Gyumed Tantric Monastery and the Great Master-Teacher Jetsun Thupten Rinchen of SeraMey Monastic University in India.

 

* Mai-Phuong is currently studying and doing the research on the "Cognitive Science"

 

 

        TIỂU SỬ CỦA NGUYỄN MAI PHƯƠNG 

 

 

NGUYỄN MAI-PHƯƠNG sinh trưởng tại cố đô Huế, miền trung Việt Nam.

 

Sang định cư tại Canada năm 1982, Mai-Phương theo học ngành Khoa Học Kỹ Thuật và đậu Cử Nhân Đại Học (B.Sc.A), sau đó tiếp tục học thêm và lãnh bằng Thạc Sĩ ngành Quản Lý Thương Mại Kinh Doanh M.B.A (Master degree in Business Administration).
 

Ngoài thời giờ làm việc hằng ngày và nghiên cứu ngành Tâm Lý học cho nhiệm vụ Quản lý điều hành ở công ty, Mai-Phương thích âm nhạc, viết văn, làm thơ, vẽ tranh và điêu khắc để giải trí. (***)

 

Năm 2002, Mai-Phương quyết tâm thay đổi lý tưởng của mình, trọn đời nương theo và chỉ chú tâm tu hành Giáo Pháp của chư Phật. Mai-Phương hành trình qua miền bắc Ấn Độ, nghiên cứu kinh điển tại Dharamsala, sau đó học tiếng Tây Tạng, tiếng Phạn cũng như Phật Pháp tại Đại Học Tây Tạng C.I.H.T.S (Central Institute of Higher Tibetan Studies) ở Sarnath-Varanasi (Vườn Lộc Uyển) .

 

Năm 2003, Mai-Phương gặp Tôn Đức Tulku Neten Rinpoche, vị Lạt Ma hoá thân đời thứ 9 và Viện Trưởng của tu Viện Jungpa-Lithang thuộc Tây Tạng và trở thành người đệ tử cư sĩ đầu tiên của Ngài. Sau khi học xong chương trình ở Đại Học Tây Tạng tại Sarnath-Varanasi, Mai-Phương tiếp tục học ngành Triết Học Phật Giáo và tu tập tại Đại Học Phật Học SeraMey miền nam Ấn Độ dưới sự hướng dẫn và giáo huấn của Ngài.

 

Trở về Canada vài năm sau, Mai-Phương cùng các đạo hữu hổ trợ Tôn Đức Tulku Neten Rinpoche để được chính thức định cư tại Toronto vào năm 2006 và tiếp đến được nhận vào quốc tịch Canada. Nhờ sự vững tâm kiên trì để vượt qua những chướng ngại và hoan hỷ tinh tấn trong Phật sự, Mai-Phương đã giúp Ngài thành công trong công trình xây cất hoàn toàn lại tu viện Jungpa chín đời của Ngài đã bị đổ nát ở Lithang, tỉnh Kham, Tây Tạng.

 

Năm 2009, Mai-Phương hổ trợ Tôn Đức Tulku Neten Rinpoche thành lập Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling, tu viện chính vùng Toronto, tỉnh Ontario và vài năm sau đó, chùa Jam Tse Cho Ling Tibetan Buddhist Temple ở Calgary, tỉnh Alberta.

Mai-Phương đã trở thành đệ tử tín cận của Tôn Đức Tulku Neten Rinpoche từ năm 2003 cho đến bây giờ. Ngoài những thời khóa hành trì, tu tập Phật Pháp hằng ngày dưới sự chỉ giáo của Ngài, Mai-Phương thiện nguyện nhận lãnh nhiệm vụ giao phó trong việc quản lý và thông tin về mọi sinh hoạt liên quan đến Tôn Đức Tulku Neten Rinpoche và Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling, và phiên dịch kinh sách cũng như những bộ luận do Tôn Đức Tulku Neten Rinpoche thuyết giảng.

 

Lập nghiệp tại thành phố Toronto và với trọng trách là thông dịch viên của Tôn Đức Tulku Neten Rinpoche, Mai-Phương hổ trợ Ngài trong việc giảng dạy Giáo Pháp tại Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling và trong hành trình hoằng dương Đạo Pháp khắp nơi trên thế giới. Mai-Phương thông dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, Pháp Việt cho các khóa tu, những buổi Pháp thoại, lớp học giáo lý và nghi lễ, những khóa lễ cầu nguyện và thuyết trình cho công chúng.

 

Cuối cùng, trong những năm vừa qua, Mai-Phương đã được duyên lành thông dịch cho ba bậc Thầy gần gủi của Ngài Tulku Neten Rinpoche: His Holiness The 14th Dalai Lama, Khensur Rinpoche Lobsang Jampa, cựu viện trưởng của tu viện Mật Tông Gyumed, và Ngài Thupten Rinchen giảng sư cũng như luận sư ưu tú của đại học Phật học Seramey ở Ấn Độ.

 

* Mai-Phương hiện thời đang học thêm và nghiên cứu ngành " Khoa Học của sự Nhận Thức ".

 

 

PHOTOS ALBUM & MEMOIR-DIARY - HÌNH ẢNH LƯU NIỆM & HỒI KÝ

 

"Soaring With The Sun", the Album with some photos from the time Mai-Phuong left her country to now

Album lưu niệm " Mặt Trời Trên Đôi Cánh Vỗ " gồm một số hình ảnh từ khi Mai-Phương rởi quê hương cho đến bây giờ. * ( Click on the below picture for more details - Nhấn lên hình bên dưới để biết thêm chi tiết)

 

 

                                        

Photos Album *

Memoir-Diary

 

The memoir-diary "From the place of impermanence" is Mai-Phuong's spiritual search for the Dharma Teacher (Guru) and practice in India since the year 2002 and the opportunity to meet with His Eminence Tulku Neten Rinpoche, study and do Dharma activities around the world under his guidance.

 

Tập hồi ký “ Từ Chốn Vô Thường ” đã và đang được Mai-Phương viết tuần tự theo thời gian về hành trình tu tập của mình bắt đầu từ xứ Phật từ năm 2002 và duyên lành gặp được bậc Thầy Thánh Thiện Tôn Đức Tulku Neten Rinpoche, được truyền dạy Đạo Pháp và được theo gót Thầy trong qúa trình hoằng Pháp và phụng sự khắp nơi trên thế giới.

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

FROM YEAR 2006 TO NOW - TỪ NĂM 2006 ĐẾN NAY *

 

PRAYER AND DHARMA BOOKS - KINH SÁCH

 

See " Publications " for more information about the Dharma and Prayer Books taught and edited by His Eminence Tulku Neten Rinpoche, translated from Tibetan language into English, French and Vietnamese by Mai-Phuong.

 

Xem phần " Tủ Sách Phật Học - Publications " để biết thêm về kinh sách đã được Tôn Đức Tulku Neten Rinpoche giảng dạy và soạn thảo, Mai-Phương dịch từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, Pháp và Việt.

 

       DHARMA BOOKS - SÁCH PHẬT PHÁP

 

             

 

 

  

                   

 

       PRAYER BOOKS - KINH

 

              

 

 

 

   

 

 

 

                   

 

              

 

   

 

                   

 

            

          More will be updated later ...

 

 

Mai-Phương likes to make small statues, draw and paint the image of Buddhas and various art works-decoration. See also " Tibetan Art preserved and created at Jam Tse Cho Ling Dharma Centre " for more information.

 

Mai-Phương rất thích điêu khắc, vẽ tượng Phật và vẽ và trang trí những vật dụng, hình ảnh nghệ thuật khác. Xem thêm phần " Nghệ thuật Tây Tạng được giữ gìn và sáng tạo tại Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling " để biết thêm chi tiết. *

 

STATUE AND IMAGE OF THE BUDDHAS - HÌNH TƯỢNG CỦA ĐỨC PHẬT

 

     

 

           

 

        

 

    

 

           

 

 

 

 

TABLES-CHAIRS-THRONE-DRUM have been painted, decorated and offered to Teacher His Eminence Tulku Neten Rinpoche to use for his teachings & doing special rituals & events, as well as EIGHT AUSPICIOUS SYMBOLS, Ritual cake (TORMA) & other decoration - BÀN, GHẾ, PHÁP TÒA, TRỐNG Mai-Phương vẽ & trang hoàng cúng dường Sư Phụ để ngồi thuyết Pháp, dùng cho những buổi lễ & sự kiện đặc biệt, cùng với TÁM BIỂU TƯỢNG CÁT TƯỜNG, bánh cúng TORMA & những trang trí khác. *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

HOBBIES BEFORE YEAR 2003 - GIẢI TRÍ TRƯỚC NĂM 2003 (***) 

 

The followings are the novel, poems and paintings written and drawn by Mai-Phuong before meeting her Guru His Eminence Tulku Neten Rinpoche and before her trip to India for the Dharma practice.

 

Dưới đây là tập truyện, tập thơ và những bức tranh mà Mai-Phương đã viết và vẽ trước khi gặp Tôn Đức H.E Tulku Neten Rinpoche và trước khi sang Ấn Độ để tu học Phật Pháp.

 

 

NOVEL AND POEMS - TRUYỆN VÀ THƠ

 

 

___________________________

 

___________________________

 

Truyện - Novel

Tiếng sóng vỗ trong lòng

Waves crashing in the Mind

(xuất bản năm - published in 2000)

 

Thơ - Poems

Một cõi nhân gian

The world within

(xuất bản năm - published in 1999)

 

 

___________________________

 

 

PAINTINGS - TRANH

 

 

 

 

 

Thoáng đời phôi phai

Life is slipping away

 

 

 

MaiPhương nào ai có hay?

Future life is not knowing

 

 

 

 

 

 

 Mây mờ che ánh sáng nội tâm 

Cloud of delusion hiding our light

 

 

 

Giữa chốn trần gian

Inside Samsara

 

 

 

 Hoàng hôn huyển mộng

Illusory sunset

 

 

 

Có gì đâu cuộc đời?

Life is full of suffering

 

 

 

Đời như hạt sương tan

Life disappears like the morning

dew

 

 

 

Loanh quanh từ kiếp nào?

The cycle of many life times

 

 

 

 

Đất trời như một giấc mơ

The dreamworld of the earth and sky

 

 

 

 

Tìm một lối về

Looking for the way HOME

 

Tranh Mai Phương

 

 

Ảo ảnh

Illusion

 

 

 

 

Đời như nắng tàn rơi

Life vanishes like the ray of light

 

 

 

Loang vết tháng ngày

Life keeps passing us by

 

 

 Tranh Mai Phương

 

 

Đời như giọt nước mong manh

Life is fragile like the bubble of

water

 

 Tranh Mai Phương

 

 

  Thắp sáng hướng đi

Lighting the way

 

 

 Tranh Mai Phương

 

 

 Thăng trầm của kiếp sống

The ups and downs of life

 

Tranh Mai Phương

 

 

Một mai sương tóc phai màu áo

The degeneration of life

 

Chân dung

 

 

 Từ chốn vô thường

From the place of impermanence

 

Tranh Mai Phương

 

 

Chuyển hóa

Transformation

 

Art Mai Phương

 

An Tịnh

Harmonious Tranquility

 

Art Mai Phương

 

Thăng bằng

Equilibrium

 

Art Mai Phương

 

 

"No matter what is going on. NEVER GIVE UP. Develop the heart. Too much energy in your country is spent developing the mind instead of the heart. Develop the heart. Be compassionate not just to your friends but to everyone. Be compassionate. Work for peace. Be compassionate in your heart and in the world. And I say again NEVER GIVE UP. No matter what is happening. No matter what is going on around you. NEVER GIVE UP " ... His Holiness The XIV Dalai Lama

 

"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông" ... Ca dao tục ngữ Việt Nam.

_________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

* Updated information - Tin tức mới bổ sung

 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.