<- Home Page - Trang chính       TEACHINGS TO YOUTH - GIẢNG DẠY GIỚI TRẺ 

 

 By HIS EMINENCE THE 9TH TULKU NETEN RINPOCHE  [ Français ]  [ Tiếng Việt ]    Nguyễn Mai-Phương translates directly from Tibetan into English, French and Vietnamese - Nguyễn Mai-Phương dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, PhápViệt

 

These teaching sessions were organized for YOUNG AUDIENCE to learn the MIND TRAINING practice and discuss about it's benefice and how it can bring harmony and peace to the daily life - Giảng dạy các Pháp luyện tâm, lợi ích của sự chuyển hóa tâm và tu tập hằng ngày như thế nào để giúp xây dựng một đời sống an hòa và đạo hạnh cho giới trẻ

SERAMEY MONASTERY August 17, 2017: His Eminence Tulku Neten Rinpoche taught to young monks - Ngài Tulku Neten Rinpoche dạy các chư tăng nhỏ.

 

 

 

 

 

AT JAM TSE CHO LING DHARMA CENTRE, TORONTO CANADA July 28, 2017: School teachers and young Tibetan-Canadian students visit the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre and learn Dharma from His Eminence Tulku Neten Rinpoche as well as the advice, basic practice of prostration and meditation. This learning tour is organized by the committee of Tibetan-Canadian Cultural Centre in Toronto as part of their Education Program

 

TẠI VIỆN PHẬT HỌC JAM TSE CHO LING ngày 28 tháng 7, 2017: Thầy Cô Giáo và các em học sinh trẻ người Tây Tạng-Canada thăm viếng Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling và học Pháp từ Ngài Tulku Neten Rinpoche cũng như tiếp nhận những lời khuyên dạy, thực tập lạy Phật & thiền định cơ bản. Chuyến tham quan học hỏi nầy được tổ chức bởi hội đồng chương trình Giáo Dục của Trung tâm văn hóa cộng đồng người Tây Tạng-Canada tại Toronto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZECH REPUBLIC, EUROPE: His Eminence Tulku Neten Rinpoche was requested to give Dharma teachings and guidance to young students. His teaching was translated from Tibetan into Vietnamese and Czech language.

 

TIỆP KHẮC, CHÂU ÂU: Ngài Tulku Neten Rinpoche được Phật tử thỉnh cầu để giảng dạy Phật Pháp và hướng dẫn các em học sinh trẻ. Buổi Pháp thoại được dịch từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Việt và tiếng Tiệp.

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXAS, USA 

 

 

 

 

 

 

ARIZONA, USA : His Eminence Tulku Neten Rinpoche talked and discussed with young Buddhists, students, the audience of different religions and traditions. All teachings and public talk were translated directly from Tibetan into English - Các buổi Pháp thoại và nói chuyện với cộng đồng của Ngài Tulku Neten Rinpoche được dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VANCOUVER, CANADA:  His Eminence Tulku Neten Rinpoche's teachings were translated directly from Tibetan into English - Các buổi Pháp thoại của Ngài Tulku Neten Rinpoche được dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh.

 

 

 

 

 

 

 

 

DALLAS FW & HOUSTON TEXAS, USA: His Eminence Tulku Neten Rinpoche's teachings were translated directly from Tibetan into English and Vietnamese - Các buổi Pháp thoại của Ngài Tulku Neten Rinpoche được dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh và tiếng Việt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZECH REPUBLIC, GERMANY and FRANCE - EUROPE: His Eminence Tulku Neten Rinpoche's teachings and public talk were translated directly from Tibetan into French, English, German, Czech and Vietnamese - Các buổi Pháp thoại và nói chuyện với cộng đồng của Ngài Tulku Neten Rinpoche được dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Pháp, Anh, Đức, Tiệp và tiếng Việt.

 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche taught and discussed with groups of teachers, young students and former students from various schools, colleges and universities and the audience of different religions and traditions.

 

TIỆP KHẮC, ĐỨC, VÀ PHÁP Ở CHÂU ÂU: Xây Dựng Tương Lai Đạo Hạnh Cho Giới Trẻ. Ngài Tulku Neten Rinpoche đàm luận với các nhóm cựu sinh viên đại học về truyền thống, tôn giáo và triết lý Đạo Phật áp dụng trong cuộc sống hằng ngày. Giao tiếp với các giáo viên và giảng dạy pháp Luyện Tâm cho các học sinh trẻ từ những trường tiểu học, trung học, cao đẳng và đại học ở Tiệp Khắc, Đức và Pháp, Châu Âu.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXAS, USA: His Eminence Tulku Neten Rinpoche's teachings were translated directly from Tibetan into English - Các buổi Pháp thoại của Ngài Tulku Neten Rinpoche được dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

VANCOUVER & PRINCE RUPERT ISLAND, BRITISH COLUMBIA - CANADA: His Eminence Tulku Neten Rinpoche gives Dharma teachings in Vancouver and Prince Rupert Island, a remote town in the northwest of the Gulf of Alaska USA. His Eminence Tulku Neten Rinpoche's teachings were translated directly from Tibetan into English & Vietnamese - Các buổi Pháp thoại của Ngài Tulku Neten Rinpoche được dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh Việt.

 

VANCOUVER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCE RUPERT ISLAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFORNIA, USA: His Eminence Tulku Neten Rinpoche's teachings were translated directly from Tibetan into English - Các buổi Pháp thoại của Ngài Tulku Neten Rinpoche được dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIES

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.