EVENTS IN CANADA YEAR 2017 - HOẰNG PHÁP TẠI CANADA NĂM 2017 

 

 

Special Long Life Prayer Ceremony for His Eminence Tulku Neten Rinpoche - March 12, 2017 - Lễ cầu nguyện trường thọ đặc biệt cho Tôn Đức Tulku Neten Rinpoche - ngày 12 tháng 3, 2017

 

All Dharma teachings, retreats, public talks and activities are translated directly from Tibetan into English, French & Vietnamese by Nguyễn Mai-Phương - Nguyễn Mai-Phương dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, Pháp và Việt những bài Pháp Thoại của Ngài Tulku Neten Rinpoche, kinh sách do Ngài soạn thảo, những khóa tu học và thuyết Pháp cho cộng đồng.

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

YEAR 2016  Events in Canada

Hoằng Pháp tại Canada năm 2016

The 3rd Gelug Monlam of Canada

Pháp hội lần thứ 3 của truyền thống Hoàng Mạo tại Canada

 

 

Since the year 2006, His Eminence Tulku Neten Rinpoche has been giving Teachings to various communities: Tibetan, Asian, Canadian, American, European, Indian, Hispanic-Latino & Native People - Từ năm 2006, Ngài Tulku Neten Rinpoche đã thuyết Pháp cho nhiều cộng đồng người Tây Tạng, Á Đông, Gia Nã Đại, Mỹ, Châu Âu, Ấn Độ, dân tộc thuộc văn hóa La Tinh & Thổ Dân bản xứ.

 

YEAR 2017

 

VANCOUVER April 6-16 & May 11-21, 2017: His Eminence Tulku Neten Rinpoche was invited to celebrate the Buddha Birthday, give Dharma teachings and instruct his students to practise.

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời sang Vancouver để làm lễ Phật Đản, giảng dạy Phật Pháp và hướng dẫn các đệ tử tu tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________

 

 

 

_________________________

__________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________

__________________________

__________________________

 

Outdoor teachings & activities

with disciples

 

Giảng dạy cho các đệ tử &

sinh hoạt ngoài trời

 

 

 

 

 

 

 

 

 Click on the picture for more details of His Eminence's Talk at Corporations - Nhấn lên hình để biết thêm chi tiết về buổi nói chuyện tại các công ty

 

With the WORLD SYSTEM BUILDER TEAM (World Financial Group Corporation)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

AT THE JAM TSE CHO LING DHARMA CENTRE IN TORONTO

 

February, March & April, 2017 - TIBETAN NEW YEAR, teachings, prayers and activities

Sanghas practise and conduct special prayers to Guru Puja, Mother Buddha Tara & 21 Taras, Yamantaka, Kalarupa, Palden Lhamo and 400 Pujas - From February to April, 2017: His Eminence Tulku Neten Rinpoche gives teachings on: "The Main Practice to apply in this life, at the time of Death, and in the Intermediate State (Bardo) for obtaining a good Rebirth", both presentations are mainly of SUTRA and TANTRA practices, specially from the class of Highest Yoga Tantra

 

Tháng 2, 3 & 4 Tân Niên Tây Tạng, giảng dạy giáo lý, lễ cầu nguyện và sinh hoạt phật sự: Chư tăng tu tập và đặc biệt làm lễ cúng dường Đức Bổn Sư, 21 Phật Mẫu Tara, Đức Phật Yamantaka Chiến thắng Dạ Ma, chư vị Hộ Pháp Kalarupa, Palden Lhamo và 400 cầu nguyện - Ngài Tulku Neten Rinpoche giảng dạy từ tháng 2 cho đến tháng 4, 2017 về "Pháp hành then chốt áp dụng trong cuộc sống hiện tại, lúc lìa đời, và trong thân trung ấm để có được một tái sanh tốt đẹp", sự tu tập chính yếu dựa theo KINH ĐIỂN và MẬT ĐIỂN, đặc biệt từ Mật Điển tối thượng

 

For Sanghas

 

 

Thời khóa dành cho chư tăng

 

 

 

 

 

 

 

For public

 

Thời khóa cho mọi người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

February 27, 2017: Worshipping & Blessing - Ngày 27 tháng 2, 2017: Lễ Phật và gia trì

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparation for the Tibetan New Year - Chuẩn bị cho ngày Tết Tây Tạng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebrating the Tibetan New Year and Funds Raising Event to support the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre - Sinh hoạt chung vui Tết Tây Tạng và tiệc chay gây qũy hộ trì Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling

 

 

AT THE JAM TSE CHO LING DHARMA CENTRE IN TORONTO

Lunar New Year January 29, 2017 - Tân Niên Á Đông 29 tháng Giêng năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Click on the picture for more details - Nhấn lên hình để biết thêm chi tiết

 

CLASS for daily practice - January 8, 2017: "The meaning and benefit of Mandala offering and how to apply this practice to accumulate merits and purify negativities" - LỚP HỌC VÀ THỰC TẬP cho sự tu hành hằng ngày: "Ý nghĩa và lợi ích của cúng dường Mandala và áp dụng sự tu tập nầy để tích luỹ công đức và tiêu trừ tội lỗi".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Click on the picture for more details - Nhấn lên hình để biết thêm chi tiết

 

Events with Disciples  January 2017: Prayer, Blessing and Wedding Celebration - Sinh hoạt Phật sự với các đệ tử: Lễ cầu nguyện, gia trì và chúc phúc tân hôn

 

 

 

 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.