<- Home Page - Trang chính

 

EVENTS IN CANADA YEAR 2017 - HOẰNG PHÁP TẠI CANADA NĂM 2017 

 

( Click on these following pictures for more information - Nhấn trên những hình dưới đây để biết thêm chi tiết )

 

 

 

AT THE JAM TSE CHO LING DHARMA CENTRE IN TORONTO

Tại Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling ở Toronto, Canada

 

 

 

IN VARIOUS PROVINCES OF CANADA

Tại các tỉnh ở Canada

 

 

 

Special Long Life Prayer Ceremony for His Eminence

Tulku Neten Rinpoche in Toronto on March 12, 2017

 

Lễ cầu nguyện trường thọ đặc biệt cho Tôn Đức

Tulku Neten Rinpoche tại Toronto ngày 12 tháng 3, 2017

 

 

The 3rd Gelug Monlam of Canada

in Toronto on March 11, 12 & 13, 2017

 

Pháp hội lần thứ 3 của truyền thống

Hoàng Mạo tại Canada tháng 3, 2017

 

 

 

All Dharma teachings, retreats, public talks and activities by His Eminence Tulku Neten Rinpoche are translated directly from Tibetan into English, French & Vietnamese by Nguyễn Mai-Phương - Nguyễn Mai-Phương dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, Pháp và Việt những bài Pháp Thoại của Ngài Tulku Neten Rinpoche, kinh sách do Ngài soạn thảo, những khóa tu học và thuyết Pháp cho cộng đồng.

 

 

 

 

Events in Canada YEAR 2016 

Hoằng Pháp tại Canada năm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.