<- Home - Trang chính

 

SPECIAL EVENT: LONG LIFE PRAYER CEREMONY FOR HIS EMINENCE TULKU NETEN RINPOCHE - SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT: LỄ CẦU NGUYỆN TRƯỜNG THỌ CHO TÔN ĐỨC TULKU NETEN RINPOCHE

     

 

YEAR 2017

 

Sunday March 12, 2017: Long Life Prayer and Offering ceremony for His Eminence Tulku Neten Rinpoche, offered by the Sanghas of Gelug Monlam of Canada, Toronto Tibetan community, people of Jungpa and Lithang, His Eminence's students from the JamTse Cho Ling Dharma Centre Toronto, Calgary, Regina, Saskatchewan, Thunder Bay, Montreal, students from USA and other Buddhists.

 

Ngày chủ nhật 12 tháng 3, 2017: Lễ cúng dường và cầu nguyện trường thọ cho Ngài Tulku Neten Rinpoche, được thỉnh cầu và tổ chức bởi tăng đoàn của Pháp Hội Phái Hoàng Mạo Gelug Monlam Canada, cộng đồng Tây Tạng Toronto, phật tử tỉnh Jungpa và Lithang, các đệ tử của Ngài ở Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling Toronto, Calgary, Regina, Saskatchewan, Thunder Bay, Montreal, đệ tử đến từ nước Mỹ và các phật tử tham dự.

 

 

 

 

 

 

 

 

Committee Gelug Monlam Canada

 

      Hội đồng Pháp Hội truyền thống

 

Hoàng Mạo Canada

 

 

 

 

 

 

 

Tibetan community in Toronto

 

Cộng đồng Tây Tạng tại Toronto

 

 

 

 

 

Students from Jam Tse Cho Ling |

Dharma Centre Toronto, Calgary |

 

 Vancouver Regina Saskatchewan  

 Montreal, Thunder Bay CANADA 

 

Virginia-Washington D.C USA

Đệ tử của H.E đến từ khắp nơi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buddhists from Jungpa-Lithang

 

Phật tử tỉnh Jungpa-Lithang

 

 

 

 

 

 

 

 

All participants

 

Tất cả các Phật tử tham dự

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanghas Gelug Monlam Canada

 

      Chư tăng Pháp Hội truyền thống

 

Hoàng Mạo tại Canada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<- Click on the picture to see the celebration of GELUG MONLAM OF CANADA 2017 Nhấn lên hình để xem thêm chi tiết phần PHÁP HỘI TRUYỀN THỐNG HOÀNG MẠO CANADA NĂM 2017

 

 PHOTO ALBUM

 LONGLIFE PRAYER & OFFERING CEREMONY TO HIS EMINENCE TULKU NETEN RINPOCHE

LỄ CÚNG DƯỜNG & CẦU NGUYỆN TRƯỜNG THỌ CHO NGÀI TULKU NETEN RINPOCHE

 

 

 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.