<- Home Page - Trang chính  

TALK AT EDUCATIONAL INSTITUTIONS - NÓI CHUYỆN TẠI CÁC TRƯỜNGLỚP & ĐẠI HỌC 

 

  All Dharma teachings and public talks by His Eminence Tulku Neten Rinpoche are translated directly from Tibetan into English, French and Vietnamese by Nguyễn Mai-Phương - Nguyễn Mai-Phương dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, Pháp và Việt những bài Pháp Thoại và thuyết Pháp cho cộng đồng bởi Ngài Tulku Neten Rinpoche

________________________________________________________________________________________

( Click on pictures below to enlarge - Nhấn trên những hình dưới đây để mở lớn xem rõ hơn  )

 

Subjects of discussion are found in Dharma Teachings. Xem thêm phần " Dharma Teachings " để biết về những chủ đề bàn luận.

 

October 26, 2017: UNIVERSITY OF TEXAS AT ARLINGTON in DALLAS FORT WORTH AREA, USA - Department of Philosophy, Humanities and Faith.

 

Ngày 23 tháng 10, 2017: Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời sang Đại Học Texas ở Arlington vùng Dallas Fort Worth tại tiểu bang Texas ở nước Mỹ để thuyết trình và bàn luận với các giáo sư, sinh viên của phân khoa Triết Học, Nhân Sinh và Tín Ngưỡng Tâm Linh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

October 23, 2017: UNIVERSITY OF OKLAHOMA, USA - Department of Religious Studies - Ngày 23 tháng 10, 2017: Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời sang Đại Học Oklahoma tại tiểu bang Oklahoma ở nước Mỹ để giảng dạy sinh viên trong lớp học về Tôn Giáo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

October 10 & 11, 2017: ATHENS STATE UNIVERSITY in ALABAMA, USA - Department of Religious Studies and Ethics & Department of Psychology: Round table discussion and class.

 

Ngày 10 & 11 tháng 10, 2017: Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời sang Đại Học Athens tại tiểu bang Alabama ở nước Mỹ để bàn luận về Phật Pháp và tâm linh với các giáo sư, sinh viên ngành Tôn Giáo và Tâm Lý Học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

May 9, 2017: NATIONAL CHI NAN UNIVERSITY IN TAIWAN, Department of Education & Religion. His Eminence Tulku Neten Rinpoche's talk was translated from Tibetan into Vietnamese & Mandarin.

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời sang tham quan và nói chuyện tại phân khoa Giáo Dục và Tôn Giáo thuộc ĐẠI HỌC NATIONAL CHI NAN UNIVERSITY ở Đài Trung, nước ĐÀI LOAN. Buổi họp mặt được dịch từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Việt & tiếng Hoa Phổ thông.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UP TO THE YEAR 2016 - TỪ TRƯỚC CHO ĐẾN NĂM 2016

 

October 21, 2016: World Religion Class at THE UNIVERSITY OF TEXAS IN AUSTIN, USA: His Eminence Tulku Neten Rinpoche was invited to give lectures to the students of the World Religion Class at the University of Texas in Austin. His teaching was translated from Tibetan into English.

 

Ngày 21 tháng 10 năm 2016: Lớp học về các tôn giáo trên thế giới  tại ĐẠI HỌC TEXAS Ở AUSTIN, NƯỚC MỸ: Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời sang giảng dạy cho các sinh viên ở lớp học về các tôn giáo trên thế giới tại Đại học Texas. Buổi thuyết giảng được dịch từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

June 14, 2016: TOURO COLLEGE, NEW YORK CITY USA:  His Eminence Tulku Neten Rinpoche was invited to the ceremony of graduation (Baccalaureate and Associate Degrees) at the Touro College.

 

Ngày 14 tháng 6, 2016: Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời tham dự lễ ra trường và phát bằng cấp tại Đại Học Touro ở thành phố New York.

 

 

 

 

 

 

AT THE ST. FRANCIS XAVIER SECONDARY CATHOLIC SCHOOL ( World Religion Classes) IN MISSISSAUGA, CANADA: His Eminence Tulku Neten Rinpoche's teachings were translated directly from Tibetan into English

 

Tại trường Trung Học Công Giáo St Francis Xavier ( ba lớp học về các tôn giáo trên thế giới ) ở Mississauga CANADA: Các buổi Pháp thoại của Ngài Tulku Neten Rinpoche được dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh.

 

 

 

 

Class 1 --->

 

 

 

 

 

Class 2 --->

 

 

 

 

 

Class 3 --->

 

 

 

 

 

 

PRIMARY MONASTIC SCHOOL AT SERAMEY MONASTERY, INDIA:  Announcement of Annual Exam Result and Prize distribution at the Primary Monastic Thoesam School with the presence of the Seramey Khenbo Rinpoche, H.E Neten Rinpoche School Principal & exam committee

 

Tại trường Tiểu Học Phật Học ở Tu Viện SeraMey, Ấn Độ: Thông báo kết qủa kỳ thi cuối năm & lễ phát thưởng tại trường Tiểu Học Phật Học Thoesam với sự hiện diện của Thầy Viện Trưởng SeraMey, Ngài Neten Rinpoche, Thầy Hiệu Trưởng & Hội đồng giám khảo.

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

SERAMEY MONASTIC UNIVERSITY & MONASTERY - ĐẠI HỌC PHẬT HỌC VÀ TU VIỆN SERAMEY

SeraMey Monastic University and monastery in Karnataka, South India is one of the Three Great Seats of Gelugpa tradition of Tibetan Buddhism overseen by His Holiness the Dalai Lama. It has been the monastery and school of His Eminence Tulku Neten Rinpoche where he has graduated with the degree of Geshe Lharampa ( Ph.D in Buddhist SUTRA Studies) and given teachings to sanghas.

 

Tu viện cũng như Đại học Phật Học SeraMey tại Kanataka miền nam Ấn Độ là một trong Ba Bàn Tọa Lớn của truyền thống Hoàng Mạo (mũ vàng) trong Phật giáo Tây Tạng mà đã được công nhận bởi Đức Dalai Lạt Ma. Đây là tu viện cũng như trường học mà Tôn Đức Tulku Neten Rinpoche đã thành tựu bằng cấp Geshe Lharampa hay Tiến Sĩ Phật Học về KINH ĐIỂN và đã giảng dạy Phật Pháp cho đoàn thể chư tăng.

 

 

 

 

Buddha ShakyaMuni & 16 Arhats

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GYUMED TANTRIC MONASTERY - TU VIỆN MẬT TÔNG GYUMED

Gyumed Tantric Monastery in South India is one of the two most esteemed study Centres for Buddhist Tantra in Gelugpa tradition where His Eminence Tulku Neten Rinpoche has studied, practised and received the Ngarampa degree, the advanced degree in Buddhist TANTRIC Studies and given teachings to sanghas.

 

Tu viện Mật tông Gyumed ở miền nam Ấn Độ là một trong hai Viện Phật Học về Mật Điển của truyền thống Hoàng Mạo, nơi mà Tôn Đức Tulku Neten Rinpoche đã tu học và thành tựu bằng Ngarampa, bằng cấp cao nhất về MẬT ĐIỂN và đã giảng dạy Phật Pháp cho chư tăng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIES

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.