ACADEMIC TEACHINGS TO UNIVERSITY, SCHOOL & YOUTH

GIẢNG DẠY CHO ĐẠI HỌC, TRƯỜNG LỚP VÀ GIỚI TRẺ  

 

  All Dharma teachings and public talks by His Eminence Tulku Neten Rinpoche are translated directly from Tibetan into English, French and Vietnamese by Nguyễn Mai-Phương - Nguyễn Mai-Phương dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, PhápViệt những bài Pháp Thoại và thuyết Pháp cho cộng đồng bởi Ngài Tulku Neten Rinpoche

 

Since the year 2006, His Eminence Tulku Neten Rinpoche has been giving Teachings to various communities: Tibetan, Asian, Canadian, American, European, Indian, Hispanic-Latino & Native People - Từ năm 2006, Ngài Tulku Neten Rinpoche đã thuyết Pháp cho nhiều cộng đồng người Tây Tạng, Á Đông, Gia Nã Đại, Mỹ, Châu Âu, Ấn Độ, dân tộc thuộc văn hóa La Tinh & Thổ Dân bản xứ.

 

 

May 9, 2017 NATIONAL CHI NAN UNIVERSITY IN TAIWAN: His Eminence Tulku Neten Rinpoche was invited to visit and talk to people in the Department of Education & Religion at National Chi Nan University, Center of Taiwan

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời sang tham quan và nói chuyện tại phân khoa Giáo Dục và Tôn Giáo thuộc ĐẠI HỌC NATIONAL CHI NAN UNIVERSITY ở Đài Trung, nước ĐÀI LOAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

October 21, 2016 AT THE UNIVERSITY OF TEXAS IN AUSTIN, USA: His Eminence Tulku Neten Rinpoche was invited to give lectures to the students of the World Religion Class at the University of Texas in Austin. His teaching was translated from Tibetan into English.

 

Ngày 21 tháng 10 năm 2016 TẠI ĐẠI HỌC TEXAS Ở AUSTIN, NƯỚC MỸ: Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời sang giảng dạy cho các sinh viên ở lớp học về các tôn giáo trên thế giới tại Đại học Texas. Buổi thuyết giảng được dịch từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERAMEY MONASTIC UNIVERSITY, INDIA : His Eminence Tulku Neten Rinpoche went back to the SeraMey Monastic University in India to teach and celebrate his five disciples for their accomplishment of Geshe Lharampa degree (Ph.D in Buddhist Sutra Studies)

 

Tại Đại Học Phật Học SeraMey, Ấn Độ: Ngài Tulku Neten Rinpoche trở về Đại Học ở tu viện SeraMey để giảng dạy và dự lễ ra trường và phát bằng cấp cho Năm Đệ Tử của Ngài đã thành tựu Gheshe Lharampa Tiến Sĩ Phật Học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

June 14, 2016: TOURO COLLEGE, NEW YORK CITY USA:  His Eminence Tulku Neten Rinpoche was invited to the ceremony of graduation (Baccalaureate and Associate Degrees) at the Touro College.

 

Ngày 14 tháng 6, 2016: Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời tham dự lễ ra trường và phát bằng cấp tại Đại Học Touro ở thành phố New York.

 

 

 

 

 

 

AT THE ST. FRANCIS XAVIER SECONDARY CATHOLIC SCHOOL ( World Religion Classes) IN MISSISSAUGA, CANADA: His Eminence Tulku Neten Rinpoche's teachings were translated directly from Tibetan into English

 

Tại trường Trung Học Công Giáo St Francis Xavier ( ba lớp học về các tôn giáo trên thế giới ) ở Mississauga CANADA: Các buổi Pháp thoại của Ngài Tulku Neten Rinpoche được dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh.

 

 

 

 

Class 1 --->

 

 

 

 

 

Class 2 --->

 

 

 

 

 

Class 3 --->

 

 

 

 

 

 

PRIMARY MONASTIC SCHOOL AT SERAMEY MONASTERY, INDIA:  Announcement of Annual Exam Result and Prize distribution at the Primary Monastic Thoesam School with the presence of the Seramey Khenbo Rinpoche, H.E Neten Rinpoche School Principal & exam committee

 

Tại trường Tiểu Học Phật Học ở Tu Viện SeraMey, Ấn Độ: Thông báo kết qủa kỳ thi cuối năm & lễ phát thưởng tại trường Tiểu Học Phật Học Thoesam với sự hiện diện của Thầy Viện Trưởng SeraMey, Ngài Neten Rinpoche, Thầy Hiệu Trưởng & Hội đồng giám khảo.

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

SERAMEY MONASTIC UNIVERSITY & MONASTERY - ĐẠI HỌC PHẬT HỌC VÀ TU VIỆN SERAMEY

SeraMey Monastic University and monastery in Karnataka, South India is one of the Three Great Seats of Gelugpa tradition of Tibetan Buddhism overseen by His Holiness the Dalai Lama. It has been the monastery and school of His Eminence Tulku Neten Rinpoche where he has graduated with the degree of Geshe Lharampa ( Ph.D in Buddhist SUTRA Studies) and given teachings to sanghas.

 

Tu viện cũng như Đại học Phật Học SeraMey tại Kanataka miền nam Ấn Độ là một trong Ba Bàn Tọa Lớn của truyền thống Hoàng Mạo (mũ vàng) trong Phật giáo Tây Tạng mà đã được công nhận bởi Đức Dalai Lạt Ma. Đây là tu viện cũng như trường học mà Tôn Đức Tulku Neten Rinpoche đã thành tựu bằng cấp Geshe Lharampa hay Tiến Sĩ Phật Học về KINH ĐIỂN và đã giảng dạy Phật Pháp cho đoàn thể chư tăng.

 

 

 

 

Buddha ShakyaMuni & 16 Arhats

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GYUMED TANTRIC MONASTERY - TU VIỆN MẬT TÔNG GYUMED

Gyumed Tantric Monastery in South India is one of the two most esteemed study Centres for Buddhist Tantra in Gelugpa tradition where His Eminence Tulku Neten Rinpoche has studied, practised and received the Ngarampa degree, the advanced degree in Buddhist TANTRIC Studies and given teachings to sanghas.

 

Tu viện Mật tông Gyumed ở miền nam Ấn Độ là một trong hai Viện Phật Học về Mật Điển của truyền thống Hoàng Mạo, nơi mà Tôn Đức Tulku Neten Rinpoche đã tu học và thành tựu bằng Ngarampa, bằng cấp cao nhất về MẬT ĐIỂN và đã giảng dạy Phật Pháp cho chư tăng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIES

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.