<- Home Page - Trang chính

 

SOCIAL SUPPORT & WORK OF CHARITY - NHỮNG HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN & HỔ TRỢ XÃ HỘI Ở CANADA VÀ CÁC NƯỚC NGOÀI

 

YEAR 2017

 

LITHANG ASSOCIATION, DHARAMSALA IN INDIA: His Eminence Tulku Neten Rinpoche helped to assist people in need such as students, the ill, elderly, disabled or the poor - Ngài Tulku Neten Rinpoche hổ trợ hội Lithang ở Dharamsala Ấn Độ để giúp đỡ các học sinh, những người bệnh tật, gìa yếu và nghèo khổ.

 

 

SERA MONASTERY IN INDIA August 2017 - TU VIỆN SERA Ở ẤN ĐỘ Tháng 8 năm 2017

SERA THEKCHELING LACHI: His Eminence Tulku Neten Rinpoche supported SeraLachi for its Head Office and other needs - Ngài Tulku Neten Rinpoche hộ trì Sera Thekcheling Lachi thuộc về tu viện SERA cho văn phòng làm việc và những chi tiêu cần thiết khác

 

CHONEY SHUNGPA KHANGTSEN & JUNGPA DRATSANG IN SERAMEY-SERA monastery: Supporting sanghas for their studies and needs - Hộ trì chư tăng nhóm Shungpa và Jungpa ở SeraMey để tu học và giúp đỡ cho những nhu cầu cần thiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORONTO, CANADA March 11, 2017: His Eminence Tulku Neten Rinpoche was invited to give a talk at the funds raising event organized by the "Gifts Foundation" organization in Toronto and provided his support to the organization for it's charitable projects of helping needy VIETNAMESE.

 

Tháng 3, 2017: Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời đến nói chuyện trong buổi họp mặt gây quỹ tổ chức bởi hội " Vòng Tay Nhân Ái " ở Toronto và Ngài hổ trợ các dự án từ thiện của hội để giúp đỡ người dân VIỆT NAM nghèo khổ.

 

__________________________________________________________________________________________

 

UP TO YEAR 2016 - TỪ TRƯỚC CHO ĐẾN NĂM 2016

 

VIETNAM : Helping underprivileged children, schools and orphanages - Supporting needy people in rural areas and victims of natural disaster - Giúp đỡ những cháu bé học sinh nghèo, trường học và các cô nhi viện, những dân làng đói khổ miền quê và nạn nhân của thiên tai.

 

Support patients for eye treatment & surgery at Quang nam Hospital - Bảo hộ chửa trị và mổ mắt cho các bệnh nhân ở bệnh viện Quãng Nam

 

MỸ THO - BẾN TRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ĐỒNG THÁP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Life release ceremony - Xem thêm lễ phóng sanh chim và cá

 

CANADA, USA & EUROPE

 

 

 

 

 

 

 

 

NEPAL: Accomplished project to support, as much as we could, many families which are currently living in miserable conditions in the country side of Nepal due to the recent earth wake in April 2015.

 

Dự án đã được hoàn thành, trong khả năng có thể thực hiện được, nhằm giúp đỡ những gia đình đang gặp khổ nạn ở những làng mạc vùng ngoại ô thành phố của Nepal sau trận động đất mới xãy ra vào tháng 4 năm 2015.

 

 

 

 

 

 

 

       And other locations ...        Và những vùng khác ...  

 

 

Transportation project for helping young Nepalese children: His Eminence Tulku Neten Rinpoche supports expenses related to the transportation and other needs for a group of 23 young Nepalese children traveling on the long route from Nepal to SeraMey monastery in south India. They will be ordained as monks and will stay with the SeraMey sanghas community, study and practise (January 2015)

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche bảo trợ những chi phí liên quan đến sự chuyên chở và những gì cần thiết khác trên lộ trình rất dài từ nước Nepal đến tu viện SeraMey ở miến nam Ấn Độ cho một nhóm gồm 23 cháu nhỏ người Nepal sang di trú tại tu viện SeraMey. Các cháu sẽ trở thành những tăng nhỏ và sẽ được nuôi nấng, dạy dỗ và tu hành với chư tăng ở tu viện ( Tháng giêng 2015 ).

INDIA

 

 

 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.