<- Home Page - Trang chính                  EDUCATIONAL SUPPORT - HỔ TRỢ GIÁO DỤC

 

YEAR 2017

 

SERAMEY MONASTIC UNIVERSITY in India: His Eminence Tulku Neten Rinpoche supported the project of constructing the new Debate Hall and Class Rooms since the year 2014 and continue to help this year - Giảng đường và các phòng học thuộc về Đại Học Phật Học SeraMey ở Ấn Độ: Ngài Tulku Neten Rinpoche và các đệ tử đã và đang góp phần hổ trợ tử năm 2014 cho đến bây giờ.

 

Granite Stone-Floor for the Debate Hall and Class Rooms of the SeraMey Monastic University gradually built with the help and support from His Eminence Tulku Neten Rinpoche -  SÀN ĐÁ HOA CƯƠNG đang lần lượt được đắp trên nền móng của Giảng đường và lớp học của Đại Học Phật Học SeraMey, hộ trì giúp đỡ bởi Ngài Tulku Neten Rinpoche

 

A new GYALPHIL sponsored by His Eminence Tulku Neten Rinpoche. It will be kept on the top of the new Debate Hall and Class Rooms, which are presently under construction and belong to the SeraMey Monastic University - GYALPHIL MỚI được Ngài Tulku Neten Rinpoche bảo trợ tạc đúc, sẽ được giữ trên đỉnh cao nhất của Giảng Đường Đại Học mới đang trong qúa trình xây cất.

 

August 2017 -->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyalphil looks like this picture

END OF YEAR 2016 -->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Bookcases, Tables, Chairs and various Accessories for the LIBRARY of SeraMey monastery were supported to purchase by His Eminence Tulku Neten Rinpoche - Ngài Tulku Neten Rinpoche giúp đỡ THƯ VIỆN của tu viện SeraMey để mua các kệ tủ đựng kinh sách và bàn ghế mới.

 

New pictures will be available later

 

 

YEAR 2016 -->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At Jam Tse Cho Ling Dharma Centre in Toronto Canada: SCHOOLS FOR TIBETANS in Tibet - July 29, 2017: As the 9th reincarnated LAMA of Jungpa-Lithang's people, His Eminence Tulku Neten Rinpoche supports the Jungpa-Lithang group in Ontario Canada EVERY YEAR for their funds-raising activity to help and build schools for Tibetans in Tibet. The basement activity hall of jam tse Cho Ling Dharma Centre is provided, donation and with the kindness of his students for the service and vegetarian foods, all are offered to help their event.

 

Ngày 29 tháng 7, 2017:  HẰNG NĂM, Ngài Tulku Neten Rinpoche, LẠT MA hóa thân đời thứ 9 của người dân tỉnh Jungpa-Lithang hổ trợ nhóm Jungpa-Lithang tại Ontario Canada qua sự giúp đỡ tịnh tài, cho mượn phòng sinh hoạt ở Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling để họ tổ chức buổi tiệc chay gây quỹ hầu nâng đỡ và xây cất các trường học cho người dân Tây Tạng ở nước Tây Tạng, và với thiện tâm giúp đỡ ẩm thực và phụng sự của Phật tử Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling

 

 

 

 

YEAR 2016

 

MỸ THO, VIETNAM November 2016: His Eminence Tulku Neten Rinpoche helped the school of underprivileged children. Ngài Tulku Neten Rinpoche giúp đỡ trường học của những cháu bé học sinh nghèo và cô nhi.

 

CLASS I - LỚP I

 

 

 

 

 

 

 

CLASS II - LỚP II

 

 

 

 

CLASS III - LỚP III

 

 

 

 

CLASS IV - LỚP IV

 

 

 

 

 

PROJECT FOR THE EDUCATION OF THE YOUNG MONKS AND SUPPORT THE MONASTIC THOESAM PRIMARY SCHOOL in India ( October 2015 - 2016 ): His Eminence Tulku Neten Rinpoche and disciples help to publish sutra, Dharma and various languages Books in Tibetan, Sanskrit and English. These books will be kept in the LIBRARY of the SeraMey Primary School for the young monks to study and practice.

 

Tiếp tục DỰ ÁN CHO SỰ TU HỌC CỦA CHƯ TĂNG NHỎ VÀ HỔ TRỢ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẬT HỌC SERAMEY ở  Ấn Độ ( Tháng 10 năm 2015 - 2016). Ngài Tulku Neten Rinpoche và các đệ tử giúp đỡ để ấn tống kinh, sách giảng dạy Phật Pháp và ngôn ngữ bằng tiếng Tây Tạng, tiếng Phạn và tiếng Anh. Những kinh và sách nầy sẽ được giữ trong THƯ VIỆN của trường tiểu học Phật Học ở tu viện SeraMey cho chư tăng nhỏ tu học.

 

 

 

 

 

YEAR 2015

 

SERAMEY MONASTIC UNIVERSITY - December 2015: His Eminence Tulku Neten Rinpoche and disciples supported the project of constructing this new Debate Hall and Class Rooms since the year 2014 and continue to help this year - Giảng đường và các phòng học nầy thuộc về Đại Học Phật Học SeraMey mà Ngài Tulku Neten Rinpoche và các đệ tử đã và đang góp phần hổ trợ tử năm 2014 cho đến bây giờ.

 

 

        <---

 

 

 

PROJECT FOR THE EDUCATION OF THE YOUNG MONKS AND SUPPORT THE MONASTIC THOESAM PRIMARY SCHOOL in India ( March 25 - April 30, 2015 ). His Eminence Tulku Neten Rinpoche gives Dharma teachings and works on the project to support the monastic SeraMey School in India from March 25 to April 30, 2015. This work will help to provide the needs required for the school and young monks to live and study in the monastery.

 

Tiếp tục DỰ ÁN CHO SỰ TU HỌC CỦA CHƯ TĂNG NHỎ VÀ HỔ TRỢ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẬT HỌC SERAMEY ở  Ấn Độ ( Ngày 25 tháng 3 - ngày 30 tháng 4, 2015). Ngài Tulku Neten Rinpoche hoằng Pháp và thực hiện dự án hổ trợ cho Trường Tiểu Học Phật Học ở tu viện SeraMey miền nam Ấn Độ bắt đầu từ ngày 25 tháng 3 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2015 . Phật sự nầy Ngài làm với mục đích giúp đỡ trường học trang trải những chi phí cần thiết và cho các chư tăng nhỏ có được điều kiện đầy đủ để sống và tu học.

 

 

December 2015 ->

 

 

 

Sponsoring school and Prize distribution to young sanghas

 

 

Bảo trợ và lễ phát phần

thưởng cho chư tăng nhỏ

 

 

 

 

 

October 2015 ->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEAR 2013-2014

 

SERAMEY MONASTIC UNIVERSITY December 12, 2013 - January 12, 2014 : His Eminence Tulku Neten Rinpoche went to the SeraMey Monastic University in India to celebrate his five sangha-disciples for their accomplishment of Geshe Lharampa degree ( Ph.D in Buddhist Philisophy )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECT FOR THE EDUCATION OF THE YOUNG MONKS AND SUPPORT THE MONASTIC THOESAM PRIMARY THOESAM SCHOOL in India ( August 2014 ): His Eminence Tulku Neten Rinpoche supports the SeraMey School, starting with this project of providing the needs required for young monks to study in the monastery: blackboards, markers and accessories .

 

DỰ ÁN CHO SỰ TU HỌC CỦA CHƯ TĂNG NHỎ VÀ HỔ TRỢ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẬT HỌC THOESAM SERAMEY ở  Ấn Độ (Tháng 8, 2014 ): Ngài Tulku Neten Rinpoche hổ trợ trường tiểu học ở tu viện SeraMey tại Ấn Độ, bắt đầu với dự án viện trợ những tấm bảng đen, bút viết và vật dụng cần thiết khác cho các lớp học để chư tăng nhỏ có được nhu cầu đầy đủ cho sự học tập.

 

 

 

 

 

 

 

 

At Jam Tse Cho Ling Dharma Centre in Toronto Canada: Project for the SERAMEY MONASTIC UNIVERSITY  Nov-Dec 2014: A PART OF THE NEW DEBATE HALL & CLASS ROOMS. The Abbot Khenbo Rinpoche Ngawang Jorden and a group of sanghas from Sera Mey monastery in south India, comes to Toronto Canada and gives teachings and prayers at the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre. Under the guidance and support of His Eminence Tulku Neten Rinpoche, his disciples of the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre, of other cities in Canada and various states of USA, and voluntary friends, together work to help SeraMey monastery to start building the new Debate Hall and Class Rooms for thousands of sangha to study, practice and debate.

 

Viện Trưởng Khenbo Rinpoche Ngawang Jorden và Tăng đoàn thuộc tu viện Sera Mey tại miền nam Ấn Độ  đến Toronto Canada và hoằng Pháp tại Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling Tháng 11-12, 2014. Dưới sự hướng dẫn và hộ trì của H.E Tulku Neten Rinpoche, các đệ tử của Ngài ở Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling, ở các thành phố khác tại Canada và nhiều tiểu bang ở Mỹ, cùng với các bạn hữu thiện nguyện, phụng sự góp phần trợ giúp cho tu viện Seramey để bắt đầu xây cất một phần GIẢNG ĐƯỜNG VÀ CÁC LỚP HỌC MỚI cho hàng ngàn chư tăng tu học và biện luận Phật Pháp.

 

 

 

 

 

 

 

 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche sponsors to build A NEW STONE FLOOR & STEPS in front of the entrance of the LIBRARY of the SeraMey monastic University in India.

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche hộ trì để xây những bậc cấp và hành lang làm bằng nền đá tốt trước cửa vào THƯ VIỆN của Đại Học Phật Học SeraMey

 

 

 

 

 

 

 

 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche supports Library, School and the new Education Development Committee in SeraMey monastic University for publishing collections of selected compositions for different levels of studies.

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche giúp đỡ thư viện, trường học và hội phát triển nền giáo dục mới thành lập qua sự hộ trì ấn tống kinh điển và phật sự kết hợp những bài luận giải được chọn lựa cho mỗi trình độ học tập.

 

 

 

 

YEAR 2012

 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche supported his sangha-disciples of the Jungpa Dratsang (sangha's house) for their accomplishment of various levels of degree.

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche nâng đỡ những đệ tử của Ngài ở nhóm Jungpa đã thành đạt sự tu học ở những trình độ bằng cấp khác nhau 

 

( Click on the pictures to see more details - Nhấn lên hình để biết thêm chi tiết )

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.