<- Home Page - Trang chính                                                         

 

EVENTS AT JAM TSE CHO LING DHARMA CENTRE IN TORONTO CANADA

HOẰNG PHÁP TẠI VIỆN PHẬT HỌC JAM TSE CHO LING Ở TORONTO CANADA

 

( Click on the following pictures for more information - Nhấn trên những hình dưới đây để biết thêm chi tiết )

 

 

Under the guidance of HIS EMINENCE THE 9TH TULKU NETEN RINPOCHE, the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre draws on the spiritual tradition of His Holiness The Dalai Lama and dedicate to the preservation of Tibetan Buddhism of Gelugpa and its lineage. The mission of His Eminence Tulku Neten Rinpoche is to bring ShakyaMuni Buddha's precious teachings and practices, both Sutra and Tantra, to everyone.  [ Tiếng Việt ]

 

All Dharma teachings, retreats, public talks and activities are translated directly from Tibetan into English, French & Vietnamese by Nguyễn Mai-Phương. Nguyễn Mai-Phương dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, PhápViệt những bài Pháp Thoại của Ngài Tulku Neten Rinpoche, kinh sách do Ngài soạn thảo, những khóa tu học và thuyết Pháp cho cộng đồng

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

EVENTS IN YEAR 2017

Sự kiện năm 2017

PRESENT Jam Tse Cho Ling Dharma Centre

Viện Phật Học JTCL hiện thời

Blessing To Jam Tse Cho Ling

Phúc lành gia trì Viện Phật Học JTCL

____________________________________________________________________________________________________________  

 

( Click on the following pictures to enlarge - Nhấn trên những hình dưới đây để mở lớn xem rõ ràng hơn )

 

YEAR 2018

 

AT THE JAM TSE CHO LING DHARMA CENTRE January 2018: Disciples continue to learn the Philosophical Treatises and practise under the guidance of His Eminence Tulku Neten Rinpoche after his return from the retreat at holy places and Dharma activity in Seramey Monastic University in India, and also from his teachings in Asia.

 

Tại Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling Tháng giêng năm 2018: Phật tử tiếp tục tu học các Bộ Luận dưới sự giáo huấn của Ngài Tulku Neten Rinpoche sau khi Ngài trở về tử chuyến hành hương tu tập tại các thánh địa và làm Phật sự tại Đại Học Phật Học SeraMey ở Ấn Độ, và từ chuyến hoằng Pháp tại Á Châu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEAR 2017

 

MEDICINE BUDDHA PRAYER, TEACHING & PRACTICE

 

 

 

The extensive worship service for Medicine Buddha Bhaisajya Guru Vaiduryaprabharaja has been a unique tradition observed by Seramey monastery for more than two hundred and fifty years. The benefits of this Medicine Buddha Ritual are said to include promoting the Buddha's teaching and the general welfare of society as well as the health of those who are living and providing an opportunity to dedicate virtue for the benefit of those who are deceased.

 

TU TẬP ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ: LỄ QUÁN ĐẢNH, THUYẾT PHÁP VÀ CẦU NGUYỆN: Sự tín lễ thờ phượng rộng rãi Đức Phật Dược Sư Bhaisajya Guru Vaidhuryaprabharaja  đã trở thành một truyền thống duy nhất được duy trì bởi tu viện SeraMey từ hơn hai trăm rưỡi năm nay. Lợi ích của lễ cầu nguyện Đức Phật Dược Sư đã được nói đến bao gồm sự hoằng dương giáo Pháp của Đức Phật, làm tăng trưởng sự an lành của xã hội, sức khỏe cho những hữu tình đang còn sống trên đời và tạo cơ hội để hồi hướng công đức đem lợi lạc cho những chúng sanh đã lìa trần.

 

September 19-25, 2017: Under the guidance of His Eminence Tulku Neten Rinpoche, the MEDICINE BUDDHA PRACTICE was organized at the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre in Toronto Canada to support the SeraMey Monastery in India - Dưới sự hướng dẫn của Ngài Tulku Neten Rinpoche, Khóa TU TẬP ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ được tổ chức tại Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling để hộ trì tu viện SeraMey ở Ấn Độ

 

The sanghas of SeraMey monastery and other monasteries come to Jam Tse Cho Ling Dharma Centre to construct a sand MANDALA OF MEDICINE BUDDHA before the teaching, prayer & practice on September 23 & 24 - Tăng đoàn của tu viện SeraMey và của các tu viện khác đến Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling ở Toronto để kiến tạo đồ hình MANDALA ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ bằng cát trước khi khóa tu tập bắt đầu ngày 23 & 24 tháng 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Making a table for the Mandala, arrangement of objects of offering and preparation for the out-door Fire Purification Prayer - Làm đài cúng dường Mandala, trang hoàng các phẩm vật cúng dường và chuẩn bị cho lễ Hỏa Tịnh ngoài trời

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche meditates prior to the ceremony - Ngài Tulku Neten Rinpoche thiền định trước khi bắt đầu buổi lễ

 

 

 

 

 

His Eminence The 9th Tulku Neten Rinpoche guides the two-day ceremony and practice, together with the Sanghas from Canada, USA & India - Ngài Tulku Neten Rinpoche hóa thân đời thứ 9 hướng dẫn hai ngày lễ và tu tập, cùng với sự tham dự của chư tăng ở Canada, Mỹ & Ấn Độ.

 

 

 

 

 

 

 

Long life offering to His Eminence

Tulku Neten Rinpoche

 

 

from Representative of each

Centre,Temple & Community

 

 

Đại diện của mỗi tu viện và cộng đồng cúng dường chúc trường thọ cho Ngài Tulku Neten Rinpoche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicine Buddha Empowerment

Teaching and Prayer

 

 

Lễ Quán Đảnh Đức Phật Dược Sư

thuyết Pháp và cầu nguyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Students of Jam Tse Cho Ling Dharma Centre offer food and service

 

Phật tử Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling cúng dường thức ăn & phụng

sự

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tibetan Buddhists offer breakfast

and service outdoor

 

 

Phật tử Tây Tạng cúng dường

điểm tâm và phụng sự bên ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prayer & Fire Purification Ritual for peace and passing away people - Cầu nguyện & lễ Hỏa Tịnh cầu an, cầu siêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offerings to Sanghas - Cúng dường chư tăng

 

 

 

 

 

 

 

 

Blessing and viewing the mandala - Gia trì và chiêm bái Mandala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Group of SeraMey from Toronto, USA & India - Cộng đồng SeraMey từ Toronto, nước Mỹ & Ấn Độ

 

 

 

 

 

SeraMey sanghas and service students - Chư tăng SeraMey và các phật tử phụng sự

 

 

 ______________________________________________________________________________________

 

 

June 2-19, 2017 - Venerable Khensur Rinpoche Lobsang Jampa, Former Abbot of Gyumed Tantric Monastery, Adept and well-known Teacher of both Gyumed tantric monastery & SeraMey Monastic University in South India, Great and respectful Teacher of Tulku Neten Rinpoche for both Sutra & Tantra studies and practices,  gives Teachings and Empowerments at the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.

 

Ngày 2-19 tháng 6, 2017: Ngài Khensur Rinpoche Lobsang Jampa, Cựu Viện Trưởng tu viện Mật Tông Gyumed, bậc Đạo Sư uyên bác của hai tu viện Gyumed và Đại Học Phật Học SeraMey ở miền nam Ấn Độ, và là Sư Phụ tôn kính của Ngài Tulku Neten Rinpoche trong sự giáo huấn tu tập cả Kinh điển và Mật Điển, đến hoằng Pháp tại Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling

 

Hearty Welcome Teacher and

 

 

Sangha of Gyumed & SeraMey

Monasteries

 

Nghinh đón Sư Phụ & chư tăng

của tu viện Gyumed & SeraMey

 

_______________________

_______________________

_______________________

 

Weekdays practice

for sanghas only

 

 

Thời khóa tu tập trong tuần

của chư tăng

 

 

 

 

 

 

 

_______________________

_______________________

_______________________

 

Public Teachings on weekend

 

 

Thuyết Pháp cho mọi người

vào cuối tuần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuesday June 13  Venerable Thamthog Rinpoche, Abbot of Namgyal monastery in Dharamsala, India which is the personal monastery of His Holiness the Dalai Lama, visits the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre and has lunch with Sanghas and disciples.

 

Thứ ba ngày 13 tháng 6 Ngài Thamthog Rinpoche, Viện trưởng tu viện Namgyal tại Dharamsala, Ấn Độ cũng là tu viện riêng của Đức Dalai Lama, viếng thăm Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling, đàm đạo và dùng cơm trưa với chư tăng và phật tử.

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________

_______________________

_______________________

Preparation for the visit

 

 

Chuẩn bị nghinh tiếp chư tăng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

February, March & April, 2017 - TIBETAN NEW YEAR, teachings, prayers and activities

Sanghas practise and conduct special prayers to Guru Puja, Mother Buddha Tara & 21 Taras, Yamantaka, Kalarupa, Palden Lhamo and 400 Pujas - From February to April, 2017: His Eminence Tulku Neten Rinpoche gives teachings on: "The Main Practice to apply in this life, at the time of Death, and in the Intermediate State (Bardo) for obtaining a good Rebirth", both presentations are mainly of SUTRA and TANTRA practices, specially from the class of Highest Yoga Tantra

 

Tháng 2, 3 & 4 Tân Niên Tây Tạng, giảng dạy giáo lý, lễ cầu nguyện và sinh hoạt phật sự: Chư tăng tu tập và đặc biệt làm lễ cúng dường Đức Bổn Sư, 21 Phật Mẫu Tara, Đức Phật Yamantaka Chiến thắng Dạ Ma, chư vị Hộ Pháp Kalarupa, Palden Lhamo và 400 cầu nguyện - Ngài Tulku Neten Rinpoche giảng dạy từ tháng 2 cho đến tháng 4, 2017 về "Pháp hành then chốt áp dụng trong cuộc sống hiện tại, lúc lìa đời, và trong thân trung ấm để có được một tái sanh tốt đẹp", sự tu tập chính yếu dựa theo KINH ĐIỂN và MẬT ĐIỂN, đặc biệt từ Mật Điển tối thượng

 

For Sanghas only

 

 

Thời khóa dành cho chư tăng

 

 

 

 

 

 

 

For public

 

Thời khóa cho mọi người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

February 27, 2017: Worshipping & Blessing - Ngày 27 tháng 2, 2017: Lễ Phật và gia trì

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparation for the Tibetan New Year - Chuẩn bị cho ngày Tết Tây Tạng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebrating the Tibetan New Year and Funds Raising Event to support the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre - Sinh hoạt chung vui Tết Tây Tạng và tiệc chay gây qũy hộ trì Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling

 

 

LUNAR NEW YEAR January 29, 2017 - Tân Niên Á Đông 29 tháng Giêng năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Click on the picture for more details - Nhấn lên hình để biết thêm chi tiết

 

CLASS for daily practice - January 8, 2017: "The meaning and benefit of Mandala offering and how to apply this practice to accumulate merits and purify negativities" - LỚP HỌC VÀ THỰC TẬP cho sự tu hành hằng ngày: "Ý nghĩa và lợi ích của cúng dường Mandala và áp dụng sự tu tập nầy để tích luỹ công đức và tiêu trừ tội lỗi".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Click on the picture for more details - Nhấn lên hình để biết thêm chi tiết

 

Events with Disciples  January 2017: Prayer, Blessing and Wedding Celebration - Sinh hoạt Phật sự với các đệ tử: Lễ cầu nguyện, gia trì và chúc phúc tân hôn

 

 

 

 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.