JUNGPA MONASTERY IN TIBET - TU VIỆN JUNGPA Ở TÂY TẠNG     

 

The Jungpa Monastery in Lithang Kham, Eastern Tibet, was built by the 1st Tulku Neten Rinpoche, who was the reincarnated Lama (means Tulku) of Tsangchung Sangye Pasang, a disciple of great Lama Je Tsongkhapa.

 

Tulku Neten Rinpoche's lineage of continuous reincarnation can be traced back to the beginning from the 11th Arhat, named Lam Tran Ten Pharpha LamChung (Sanskrit name called ChudaPantaka, tiếng Việt là Chu Lợi Bàn Đà Dà) among 16 renowned Arhats in India, and who was reborn many times as a Mahasiddha Bodhisattva in both India and Tibet. The present His Eminence Tulku Neten Rinpoche has been graciously recognized as the 9th reincarnated Tulku Neten Rinpoche Tenzin Gelek of the reincarnated lineage, LAMA and Abbot of the Jungpa monastery.

Since 2006, His Eminence Tulku Neten Rinpoche    the 9th reincarnated Lama-Abbot of the Jungpa monastery and Spiritual Leader of the people of Lithang-Kham province of Tibet; Dharma Teacher of the SeraMey Monastic University and Gyumed Tantric Monastery in India; Founder-Abbot and Spiritual Master of the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre in Toronto and the Jam Tse Cho Ling Tibetan Buddhist Temple in Calgary, both in Canada; and The First Throne Holder of Gelug Monlam of Canada, has been living in Canada and giving Buddhist teachings in many countries around the world.

 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche accomplished his principal project of the complete reconstruction of his nine lifetimes Jungpa monastery which has been previously destroyed. 

[ Français ]     [ Việt Ngữ ]

 

 

BEFORE - Jungpa Monastery has been destroyed

Tu viện Jungpa đã bị tàn phá trước đây

 

      

 

 

PRESENT - Jungpa Monastery after the reconstruction

Tu viện Jungpa hiện thời sau khi được xây cất lại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jungpa monastery's sanghas and

Chư tăng tu viện Jungpa và dân chúng

 

people after the reconstruction &

sau khi hoàn thành công cuộc xây cất

 

until today  

lại tu viện và cho đến ngày nay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NEW PRAYER HALL (Nyungne Lhakhang) for people in Jungpa-Lithang. His Eminence Tulku Neten Rinpoche sponsored to construct a new prayer hall, which belong to his nine lifetimes Jungpa monastery, for Jungpa-Lithang's people to pray and practise the Dharma. See On-going International Projects   *

 

CHÁNH ĐIỆN (ĐẠO TRÀNG) MỚI cho dân làng Jungpa-Lithang. Ngài Tulku Neten Rinpoche bảo trợ để xây cất một đạo tràng mới, thuộc về tu viện Jungpa chín đời của Ngài, cho dân chúng vùng Jungpa-Lithang có nơi cầu nguyện và tu tập Phật Pháp. Xem phần Dự án đang được thực hiện ở nước ngoài.

 

 

 

Sanghas come from the Monastery to the Prayer Hall

 

  

 

 

 

2015

People stayed & prayed at the Prayer

Hall for 20 consecutive days

 

 

 

Dân chúng ở lại & cầu nguyện liên

tục 20 ngày tại Đạo Tràng mới

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________

____________________________

____________________________

The Prayer Hall is still under

construction

Year 2015

 

 

Đạo Tràng vẫn còn đang trong

qúa trình xây cất

 

 

 

 

 

 

 

 

   Year 2014 ->

 

 

 

 

 

 

 

The Prayer Hall has been built

at the place near the stupa 

 

 

BEFORE 2006  _________________________________________________

 

His Eminence the 9th Tulku Neten Rinpoche visited for the first time his Jungpa monastery which has been destroyed and his people in Jungpa Lithang, province of Kham Tibet

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche lần đầu tiên trở về viếng thăm tu viện Jungpa chín đời của Ngài đã bị phá vở cũng như gặp dân chúng của ngài ở vùng Jungpa Lithang thuộc tỉnh Kham Tây Tạng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Featured Albums

  • His Eminence Neten Rinpoche's Portrait Neten Rinpoche Tulku's Portrait
  • Sera Monastery Sera Monastery
  • Gyumed Monastery Gyumed Monastery
  • Jungpa Monastery Jungpa Monastery


 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright