<- Home - Trang chính

 

GELUG MONLAM OF CANADA YEAR 2017 - PHÁP HỘI CỦA TRUYỀN THỐNG HOÀNG MẠO CANADA NĂM 2017

 

 

TORONTO, CANADA March 11, 12 and 13: GREAT PRAYER FESTIVAL OF THE GELUGPA TRADITION "GELUG MONLAM OF CANADA":  His Eminence Tulku Neten Rinpoche - the First THRONE HOLDER of the Gelug Monlam of Canada since the year 2015 - again gives Dharma talks and together with sanghas of Gelugpa lineage pray at the Tibetan-Canadian Cultural Centre in Toronto.

 

The main purpose of this Great Prayers Festival is to pray for world peace, good health and generate conducive conditions for everyone to live in harmony.

 

TORONTO, CANADA Ngày 11, 12 & 13 tháng 3: PHÁP HỘI CỦA TRUYỀN THỐNG HOÀNG MẠO CANADA  "GELUG MONLAM CANADA". Ngài Tulku Neten Rinpoche - Vị Thủ Ngôi đầu tiên (Lạt Ma Lãnh Đạo) của Pháp Hội Phái Hoàng Mạo Canada bắt đầu nhiệm chức từ năm 2015 - một lần nữa hướng dẫn buổi lễ, thuyết giảng và cùng chư tăng của hệ phái truyền thừa làm lễ cầu nguyện tại trung tâm văn hóa cộng đồng liên hiệp người Tây Tạng-Canadian ở Toronto.

 

Mục đích chính của Pháp Hội nầy là cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, sức khỏe, những điều kiện tốt và thuận lợi cho mọi người để sống trong sự an lành và hòa hợp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teachings and Prayers

 

 

 

Thuyết Pháp và cầu nguyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________

__________________________

__________________________

Prayer Ceremony to the Future Buddha Maitreya

 

Lễ cầu nguyện Đức Tương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________

__________________________

__________________________

LongLife Prayer Ceremony for His Eminence Tulku Neten Rinpoche

 

 

Lễ cầu nguyện trường thọ cho Tôn Đức Tulku Neten Rinpoche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click on this picture  --> to see more details about the Long Life Ceremony for His Eminence Tulku Neten Rinpoche

 

 

 

 

__________________________

 

__________________________

 

 

<- Nhấn lên hình để xem thêm chi tiết buổi lễ cầu nguyện trường thọ cho Tôn Đức Tulku Neten Rinpoche

 

 

 

 

__________________________

Break and Debating Time

 

Giờ nghỉ & Tranh Biện Phật Pháp

 

 

 

 

 

 

 

__________________________

__________________________

__________________________

End of Ceremony

 

Cuối buổi lễ

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

YEAR 2016

 

( Click on the pictures to see more detail of the ceremony - Nhấn lên hình để xem thêm chi tiết )

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

YEAR 2015

 

TORONTO, CANADA March 20, 21 & 22: For the first time, LHADHEN GREAT PRAYERS FESTIVAL of the Gelugpa tradition (GELUG MONLAM OF CANADA) was organized at the Tibetan Canadian Cultural Centre in Toronto. His Eminence Tulku Neten Rinpoche accepted the request from sanghas of the Gelugpa tradition to become THE FIRST THRONE HOLDER OF GELUG MONLAM OF CANADA ( Gelug Monlam means Great Prayer Festival of the Gelugpa tradition which has been recently formed ).

 

Lần đầu tiên, Pháp Hội của truyền thống Hoàng Mạo Canada (Gelug Monlam Canada) được tổ  chức tại Trung Tâm Văn Hóa của cộng đồng liên hiệp người Tây Tạng-Canada ở Toronto, Canada ngày  20, 21 và 22 tháng 3. Tôn Đức Tulku Neten Rinpoche chấp nhận sự thỉnh cầu của chư tăng thuộc phái Hoàng Mạo Gelugpa để trở thành vị THỦ NGÔI đầu tiên ( Lạt Ma lãnh đạo ) của Pháp Hội Truyền Thớng Hoàng Mạo Gelug Monlam Canada.

 

( Click on the pictures to see more detail of the ceremony - Nhấn lên hình để xem thêm chi tiết )

 

 

 

 

 

...

 

...

 

 

 

In 511 of the Tibetan Lunar Calendar Year, Buddha Shakyamuni performed miracle after miracle during the first  fortnight of the Lunar New Year. Finally, in the city of Shravasti, Buddha accepted the challenge by the six rival teachers to a contest of miraculous performances. The rival teachers were eclipsed almost immediately, as Buddha produced spectacular manifestations. In order to commemorate the Buddha's spiritual victory over the six rival teachers, the Great Prayers Festival was established by the Great Indian King Ashoka. Then in 1409, Je Lama Tsongkhapa offered to the Lhasa Jowo Rinpoche a precious crown of Five Buddha Families. From that day, the Lhadhen Great Prayer Festival was established. The noble tradition is preserved and is practiced in the same way to this day for 606 years.

 

The main purpose of this Great Prayers Festival is to pray for world peace, good health and generate conducive conditions for everyone to live in harmony.

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.