PILGRIMAGES IN INDIA                                                      

HÀNH HƯƠNG TU TẬP TẠI ẤN ĐỘ

 

Retreat in Canada

USA & Europe

  Retreat & Pilgrimage

  in Various Countries

 

  Retreat & Pilgrimage

 in Nepal

  Dharma works at the SeraMey monastery India since 2012

___________________________________________________________________________________________________________

 

 NEWS

Tin Tức Mới

 

Special Events

Những sự kiện đặc biệt

 

 

Public Teachings

Thuyết Pháp cho công

chúng

Activity with Tibetan Community

Phật sự với cộng đồng Tây Tạng

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

YEAR 2015  [ DECEMBER 1-11, 2015 ]  PILGRIMAGE IN HOLY PLACES IN SOUTH-WEST INDIA

HÀNH HƯƠNG TU TẬP TẠI CÁC THÁNH ĐỊA THUỘC MIỀN TÂY-NAM ẤN ĐỘ THÁNG 12, 2015

 

AJANTA and ELLORA CAVES where holy sanghas have practised, NAGARJUNA KONDA where the Great adept Master Nargajuna has practised, AMARAWATI where Buddha has taught for the first time the Highest Tantra Karachakra, KANHERI CAVES in Mumbai where 80 Yogies have attained enlightenment, and the STATUE OF BUDDHA SHAKYAMUNI which has been consecrated by His Holiness the 14th Dalai Lama in Hyderabad city.

 

Hang động AJANTA và ELLORA nơi các Thánh Tăng tu tập, NAGARJUNA KONDA nơi Bậc Thánh LONG THỌ tu tập, AMARAWATI nơi Đức Phật giảng dạy Mật Điển Tối Thượng Karachakra lần đầu tiên, Hang động KANHERI ở Mumbai nơi 80 vị Du Gìa đạt giác ngộ, và TƯỢNG ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI được cầu nguyện và dựng lên ở thành phố Ấn Hyderabad bởi Đức Dalai Lama Thứ 14.

 

   See also Special Event - Blessings from His Holiness The 14th Dalai Lama and Dharma Activities in SeraMey monastery - Xem thêm phần Sự kiện đặc biệt - Phúc ân gia trì từ Đức Dalai Lama thứ 14 và Phật sự tại tu viện SeraMey  

 

AJANTA CAVES - ĐỘNG AJANTA

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELLORA CAVES - ĐỘNG ELLORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

21 Taras

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

       

 

 

 

 

 

              

 

 

 

             

 

 

NAGARJUNA KONDA

 

NƠI NGÀI LONG THỌ TU TẬP

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMARAWATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

KANHERI CAVES  

 

 

ĐỘNG KANHERI

 

 

 

 

  

 

     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

BUDDHA STATUE IN HYDERABAD

 

 

TƯỢNG PHẬT THÍCH CA MÂU NI

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________

 

YEAR 2015  [  OCTOBER 7-11, 2015 ] PILGRIMAGE IN HOLY PLACES IN NORTH-EAST INDIA 

HÀNH HƯƠNG TU TẬP TẠI CÁC THÁNH ĐỊA THUỘC MIỀN ĐÔNG-BẮC ẤN ĐỘ THÁNG 10, 2015

 

 

BODHGAYA, VULTURE PEAK, NALANDA, PLACE OF SIX YEARS MEDITATION, CAVE WHERE 800 ARHATS HAVE COLLECTED SUTRAS, SUJATA, KUSHA TEMPLE, OTHER PLACES & SERAMEY MONASTERY- INDIA

 

BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG, NÚI LINH THỨU, NALANDA, KHỔ HẠNH LÂM, NƠI 800 VỊ A LA HÁN KẾT TẬP KINH ĐIỂN, NƠI SUJATA DÂNG SỬA, NƠI ĐỨC PHẬT ĐƯỢC DÂNG CÚNG CỎ KUSHA, KHỔ HẠNH LÂM THÁNH ĐỊA KHÁC VÀ TU VIỆN SERAMEY- ẤN ĐỘ

 

See also Special Event in Bodhgaya  Retreat    and Activities with Disciples  

Xem thêm phần Sự kiện đặc biệt ở Bồ Đề Đạo Tràng, Tu tập và phật sự với Phật tử

 

 

________________________________________________________________________________________

 

YEAR 2012  [NOVEMBER 11-30, 2012  ] PILGRIMAGE IN HOLY PLACES IN NORTH INDIA AND NEPAL

HÀNH HƯƠNG TU TẬP TẠI CÁC THÁNH ĐỊA THUỘC MIỀN BẮC ẤN ĐỘNEPAL THÁNG 11, 2012

 

LUMBINI, KUSHINGNAGA, SARNATH-VARANASSI, BODHGAYA, VULTURE PEAK, NALANDA, PLACE OF SIX YEARS MEDITATION, CAVE WHERE 800 ARHATS HAVE COLLECTED SUTRAS, SUJATA, KUSHA TEMPLE, AND OTHER PLACES

 

VƯỜN LÂM TÌ NI, VƯỜN CÂU THI LA, VƯỜN LỘC UYỂN, BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG, NÚI LINH THỨU, NALANDA, KHỔ HẠNH LÂM, NƠI 800 VỊ A LA HÁN KẾT TẬP KINH ĐIỂN, NƠI SUJATA DÂNG SỬA, NƠI ĐỨC PHẬT ĐƯỢC DÂNG CÚNG CỎ KUSHA, KHỔ HẠNH LÂM VÀ THÁNH ĐỊA KHÁC

See also Hearty welcome His Eminence Tulku Neten Rinpoche back to the SeraMey Monastery 

Xem thêm phần Chào mừng Ngài Tulku Neten Rinpoche trở về tu viện SeraMey

 

This SlideShow photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.


 

 

 

 


 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright