<- Home - Trang chính 

 

TEACHINGS IN CALIFORNIA USA - HOẰNG PHÁP TẠI CALIFORNIA, NƯỚC MỸ

 

Dharma teachings by His Eminence the 9th Tulku Neten Rinpoche   Nguyễn Mai-Phương translated directly from TIBETAN into ENGLISH, FRENCH & VIETNAMESE

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche giảng dạy Phật Pháp và Nguyễn Mai-Phương dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, Pháp Việt tùy theo yêu cầu

 

 

 

NEWS

Tin Tức Mới

 

 

Teachings in Texas USA

Thuyết Pháp tại Texas,

nước Mỹ

 

Teachings in other States USA

Thuyết Pháp tại các tiểu bang khác

ở nước Mỹ

 

  Public Teachings

Thuyết Pháp cho

công chúng

___________________________________________________________________________________________________________

 

Since the year 2006, His Eminence Tulku Neten Rinpoche has been giving Teachings to various communities: Tibetan, Asian, Canadian, American, European, Indian, Hispanic-Latino & Native People - Từ năm 2006, Ngài Tulku Neten Rinpoche đã thuyết Pháp cho nhiều cộng đồng người Tây Tạng, Á Đông, Gia Nã Đại, Mỹ, Châu Âu, Ấn Độ, dân tộc thuộc văn hóa La Tinh & Thổ Dân bản xứ.

 

 

YEAR 2016

 

November 1-15, 2016 ORANGE COUNTY & SAN JOSE CALIFORNIA, USA

His Eminence Tulku Neten Rinpoche was invited to give Dharma teachings to various groups of practitioner in Orange County and San Jose - Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời sang giảng dạy Phật Pháp cho từng nhóm Phật tử tu tập tại Orange County và San Jose.

 

See also the celebration of His Eminence Tulku Neten Rinpoche's Birthday, 10th anniversary in Canada and 5 years of teaching in USA starting from 2012 - Xem thêm phần chúc mừng sinh nhật của Ngài Tulku Neten Rinpoche, 10 năm kỷ niệm Ngài được định cư tại Canada và 5 năm hoằng Pháp tại nước Mỹ bắt đầu từ năm 2012.

 

SAN JOSE ( 3 days in San Jose to meet with disciples - 3 ngày tại San Jose để gặp gở các đệ tử )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Celebrating His Eminence Tulku Neten Rinpoche's Birthday - Chúc mừng sinh nhật của Sư Phụ

 

ORANGE COUNTY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For more details, see the vegetarian dinner to support H.E Tulku Neten Rinpoche - Xem thêm chi tiết phần Tiệc chay chung vui hổ trợ Ngài Tulku Neten Rinpoche

 

 

April 14-28, 2016: SAN JOSE CALIFORNIA, USA: His Eminence Tulku Neten Rinpoche was invited to give Dharma teachings and retreat in San Jose - Ngày 14-28 tháng 4 năm 2016: Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời sang giảng dạy Phật Pháp tại San Jose.

 

Click on this picture for more information about the Retreat of The Way of the Bodhisattva, ceremony of taking the Bodhisattva Vows, and practice - Nhấn lên hình nầy để biết thêm chi tiết về Khóa tu học Bồ tát Hạnh, lễ Thọ Giới Bồ tát và tu tập

 

SOME PICTURES OF THE RETREAT                                                            VÀI HÌNH ẢNH CỦA KHÓA TU HỌC

 

 

 

 

PUBLIC TEACHINGS

THUYẾT PHÁP CHO CỘNG ĐỒNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEACHINGS AT THE TEMPLE

THUYẾT PHÁP Ở CHÙA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEACHING SESSION FOR DISCIPLES

AND GROUPS

 

KHÓA HỌC PHÁP CHO CÁC ĐỆ TỬ

VÀ ĐẠO TRÀNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teaching and public talk on Television and Radio - Thuyết Pháp và nói về chương trình hoằng Pháp tại đài truyền hình và radio.

 

Disciples celebrate and pray for a happy long life to Teacher His Eminence Tulku Neten Rinpoche - Các đệ tử chúc mừng trường thọ cho Sư Phụ Ngài Tulku Neten Rinpoche.

 

YEAR 2015 ________________________________________________________________

 

September 14-26, 2015: Orange County, California USA.

His Eminence Tulku Neten Rinpoche was invited to give Dharma teachings and blessing in Orange County-California. See also public talk at television-radio stations, prayer at nursing homes and events with disciples.

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời sang giảng dạy Phật Pháp tại Orange County ở California, nước Mỹ. Xem thêm phần thuyết trình với cộng đồng tại các đài truyền hình-radio, những buổi thăm viếng, cầu nguyện tại các nhà dưỡng lão, và sinh hoạt với các đệ tử.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

May 9-19, 2015: San Jose and Sacramento, California USA.

His Eminence Tulku Neten Rinpoche is invited to give Dharma teachings and practice in San Jose & Sacramento.

Ngài Tulku Neten Rinpoche được mời sang giảng dạy Phật Pháp và hướng dẫn phật tử tu học tại San Jose và Sacramento, California.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________

 

CLICK ON  YEAR 2014  TO SEE MORE DETAILS

 

November 1-24, 2014: California and Nevada, USA. See Retreat in California

His Eminence Tulku Neten Rinpoche is invited to give Dharma teachings and Retreat in Orange County and San Jose. H.E also visits and meets with various groups of disciples and followers in San Francisco, Los Angeles, and Las Vegas to discuss about the Buddhist philosophy. All teachings will be gradually updated in Text and Video

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche giảng dạy Phật Pháp và hướng dẫn khóa tu học tại Orange County và San Jose. Ngoài ra, ngài còn viếng thăm, họp mặt và đàm đạo với các Phật tử tại Los Angeles, San Francisco and Las Vegas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

CLICK ON  YEAR 2012  TO SEE MORE DETAILS

 

April , May and August, 2012: SAN JOSE, SAN FRANCISCO, SAN DIAGO, CALIFORNIA

His Eminence Tulku Neten Rinpoche, from Canada, visits and gives Dharma teachings for THE FIRST TIME IN USA. Ngài Tulku Neten Rinpoche đến từ Canada và hoằng Pháp lần đầu tiên tại nước Mỹ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Featured Albums

  • Grand Opening of the Jam Tse Cho Ling Dharma Centre Celebration of Jam Tse Cho Ling
  • Dharma Teachings in Asia DHARMA TEACHINGS IN TAIWAN FEBRUARY  2012
  • Dharma Teachings in Europe DHARMA TEACHINGS IN EUROPE FEBRUARY  2012
  • Prayer For Peace Prayer for Peace - Tibetan New Year 2012 – Jam Tse Cho Ling Dharma Centre, Toronto Canada
  • Dharma Teachings in USA PUBLIC TALKS, TEACHINGS, INITIATION AND PRAYERS SAN JOSE & SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - APRIL 2012
 

 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.