<- Home Page - Trang chính 

 

DHARMA WORKS AT SERAMEY MONASTERY, INDIA - PHẬT SỰ TẠI TU VIỆN SERAMEY Ở ẤN ĐỘ

 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche went to SeraMey monastery in India for the funeral of former Abbot Khensur Rinpoche Lobsang Rabgar and for various Dharma Works supporting monastery and SeraMey monastic University. Ngài Tulku Neten Rinpoche trở về tu viện SeraMey ở Ấn Độ để làm tang lễ cho Ngài Cựu Viện Trưởng Lobsang Rabgar và các Phật sự hộ trì tu viện và Đại Học Phật Học SeraMey.

 

AUGUST 10-21, 2017 -  NGÀY 10-21 THÁNG 8, 2017

 

August 10, 2017: His Eminence Tulku Neten Rinpoche just arrived at SeraMey monastery and together with sanghas prepared for the ceremony at Jungpa sanghas house where the late Khensur Rinpoche has resided.

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche vừa trở về tu viện SeraMey và cùng chư tăng chuẩn bị cho tang lễ tại tịnh thất của chư tăng Jungpa nơi mà Ngài Khensur Rinpoche trước đây đã ở và tu tập.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

August 10 & 11, 2017 IN FRONT OF SERAMEY'S PRAYER HALL: His Eminence Tulku Neten Rinpoche prayed with his Teacher Jetsun Thupten Rinchen and sanghas of Gyumed Tantric Monastery - Ngài Tulku Neten Rinpoche cầu nguyện với Sư Phụ Ngài Jetsun Thupten Rinchen và chư tăng tu viện Mật Tông Gyumed trước chánh điện của tu viện Seramey

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

August 11, 2017: Prayer and offering at SERAMEY PRAYER HALL with sangha-guests from another monasteries- Lễ cầu nguyện và cúng dường tại chánh điện của tu viện SeraMey với sự tham dự của quý chư tăng đến từ các tu viện khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

August 11, 2017: Prayer and offering at SERAMEY POBHOR KHAMTSEN - Lễ cầu nguyện và cúng dường tại SeraMey Pobhor Khamtsen

 

 

 

 

 

 

 

 

August 11, 2017: Prayer and offering at SERAMEY JUNGPA SANGHAS HOUSE - Lễ cầu nguyện và cúng dường tại tịnh thất SeraMey Jungpa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche prayed Lama Cho Pa with SANGHAS OF JUNGPA DRATSANG at JUNGPA HOUSE - Ngài Tulku Neten Rinpoche làm cầu nguyện, cúng dường Đức Bổn Sư với chư tăng Jungpa tại tịnh thất của chư tăng nhóm Jungpa-Seramey, cầu siêu cho Ngài Cựu Viện Trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prayer in weekdays - Cầu nguyện những ngày trong tuần

 

 

 

 

 

 

 

Leaving SeraMey Monastery - Rời tu viện SeraMey

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________

 

DECEMBER 2015 - THÁNG 12 NĂM 2015

 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche and disciples met with His Holiness The Dalai Lama at the Sera monastery in South India, received his blessings, advices to practice, and new instructions to do in the future. His Holiness specially gave a statue of Buddha Shakyamuni to Tulku Neten Rinpoche. The offerings were made to the sanghas community during the opening ceremony at the Pobhor Khamtsen and other Dharma activities were accomplished.

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche và các đệ tử gặp Đức Dalai Lama tại tu viện Sera ở miền nam Ấn Độ, được Ngài gia trì, chỉ giáo để tu tập, và giao phó Phật sự mới để thực hành trong tương lai. Đức Dalai Lama đặc biệt tặng tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho Ngài Tulku Neten Rinpoche. Lễ cúng dường trai tăng trong dịp lễ khánh thành Pobhor Khamtsen được thực hiện cùng với những Phật sự khác.

 

( Click on the pictures for more information - Nhấn trên hình để biết thêm chi tiết )

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBER 27 - OCTOBER 2, 2015

 

Under His Eminence Tulku Neten Rinpoche's guidance and support, his disciples from Canada, USA and a group of Buddhists practiced in Bodhgaya go to the SeraMey monastic university, make offerings to the monastery, sponsor to publish Dharma books and support sanghas community.

 

Dưới sự hướng dẫn và hộ trì của H.E Tulku Neten Rinpoche, các đệ tử của Ngài từ Canada, Mỹ và một số Phật tử tu tập ở Bồ Đề Đạo Tràng về Đại Học Phật Học SeraMey, làm lễ cúng dường hổ trợ tu viện, tăng đoàn và giúp đỡ ấn tống kinh sách cho chư tăng tu học.

 

( Click on the pictures for more information - Nhấn trên hình để biết thêm chi tiết )

 

 

 

 

 

 

 

Click here for more pictures ...

 

Nhấn lên đây để xem nhiều hình khác

 

 

________________________________________________________________________________________

YEAR 2013 - 2014

 

December 12, 2013 - January 10, 2014

 

His Eminence Tulku Neten Rinpoche comes back to the Sera monastery to

- celebrate his five sangha-disciples for their accomplishment of Geshe Lharampa degree - Ph.D in Buddhist Philisophy at Sera Lachi and SeraMey monastic university

- sponsor his senior sangha-disciple Geshe Lharampa Trinley Gyatso to come to Canada for teaching the Buddhist philosophy and performing various ritual ceremonies at the Jam Tse Cho Ling Tibetan Buddhist Temple in Calgary during his absence

 

Ngài Tulku Neten Rinpoche về tu viện Sera để

- làm lễ chúc mừng năm đệ tử lãnh bằng cấp Tiến Sĩ Phật Học Geshe Lharampa. Buổi lễ được tổ chức tại chánh điện của tu viện Sera Lachi và SeraMey.

- bảo trợ Thầy Geshe Trinley Gyatso, một trong những đệ tử lâu năm của Ngài đã tốt nghiệp Tiến Sĩ Phật Học Geshe Lharampa theo truyền thống Phật giáo tây tạng, sang Canada để giảng dạy Giáo Pháp và hướng dẫn những buổi lễ tại Chùa Jam Tse Cho Ling ở Calgary những lúc Ngài đi hoằng Pháp nơi xa.

 

( Click on the pictures to see details of the ceremony - Nhấn lên hình để thấy chi tiết toàn bộ buổi lễ )

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________

YEAR 2012

November 4-30 ,2012

 

Welcome His Eminence Tulku Neten Rinpoche back to the SeraMey Monastery in November 2012 after 6 years of residing in Canada for teaching Dharma and obtaining the citizenship.

 

Ngày 4-30 tháng 11 năm 2012: Chư tăng đón chào Ngài Tulku Neten Rinpoche trở về tu viện SeraMey sau 6 năm định cư tại Canada để hoằng Pháp và được nhận quốc tịch Canada.

 

( Click on the pictures to see details of the ceremony - Nhấn lên hình để thấy chi tiết toàn bộ buổi lễ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jam Tse Cho Ling Dharma Centre.© 2012 All Content Copyright.